Post Press Management Systemczęœć I
6 gru 2016 14:42

Post Press Management System (PPM) jest wspólnym opracowaniem szwajcarskiej firmy Ferag AG Đ producenta maszyn i transporterów dla segmentu dalszej obróbki introligatorskiej i ekspedycji oraz niemieckiej firmy EAE software GmbH, znanej w naszym kraju jako producent systemów sterowania wysoko wydajnymi zwojowymi maszynami drukujšcymi. PPM to system komputerowego nadzoru produkcji, ekspedycji i kolportażu, który już znalazł uznanie i zastosowanie w dużych europejskich wydawnictwach oraz drukarniach. PPM steruje pracš wydziałów maszyn drukujšcych i ekspedycji oraz kontroluje sprzedaż i realizację odbiorów kolportażowych. Œcisła współpraca partnerów Đ firm Ferag i EAE, a także duże doœwiadczenie w sterowaniu coraz bardziej skomplikowanymi relacjami wymiany informacji oraz optymalna integracja komponentów systemowych pozwoliły zbudować program niezbędny do zarzšdzania w ramach dużych organizmów, jakimi sš koncerny poligraficzno-wydawniczo-kolportażowe. System PPM obejmuje takie obszary produkcyjne, jak: Ľ drukowanie zwojowe/rotacyjne technikš offsetowš lub wklęsłodrukowš, Ľ dalsza obróbka introligatorska, Ľ insertowanie/wkładkowanie, adresowanie i reklama wydawnicza, Ľ dysponowanie ekspedycjš i transportem kolportażowym, Ľ obszar służb utrzymania ruchu i serwisu technicznego. System zbudowany jest modularnie, co umożliwia wiele różnorodnych zastosowań dla dużych organizacji wydawniczo-poligraficznych. Istnieje możliwoœć zakupu dowolnych paneli programu dopasowanych do potrzeb okreœlanych przez przyszłego użytkownika. PPM jest zbudowany w nowoczesnej architekturze klient Đ serwer, która zapewnia otwartoœć przyłšczeń obcych systemów i dalsze rozwijanie systemu podstawowego po okreœleniu następnych zadań. System jest wdrażany i sprzedawany etapowo. Sterowanie Produkcjš odbywa się za pomocš modułów następujšcych programów: Ľ PL Đ wydajnoœci produkcyjnej, który służy do sterowania obcišżeniami poszczególnych linii oraz rozdziałem obszarów pakietowania bšdŸ obszarów nawijania produktów na dyski. Ľ OE Đ Edytora on-line, który pozwala wstępnie zaprogramować produkcję, a następnie zaprezentować bšdŸ też zmieniać lub modyfikować dane w trakcie realizacji zleceń wydawniczych. Ľ PA Đ Archiwum produkcyjnego, które pozwala dokumentować przebieg produkcji, a następnie przechować dane w standardowych programach typu MS Đ Access. Coraz bardziej złożone zadania występujšce przy realizacji produkcji wydawniczej wraz z modnš ostatnio personalizacjš czy regionalizacjš prasy stawiajš przed wydawnictwami, drukarzami oraz dystrybutorami nowe wyzwania. Zrealizowanie wielu zadań jest często możliwe tylko poprzez okazjonalne angażowanie dużych zespołów ludzi, a przecież nie o to chodzi. Możliwoœć zrealizowania tych procesów w warunkach przemysłowych wraz z pewnoœciš prawidłowego wykonywania wkładkowania/insertowania dodatkowych elementów gazety, a także innych materiałów reklamowych, zastosowaniem indywidualnego adresowania technikš ink-jetowš, w systemie on-line, gdzie czas pomiędzy drukowaniem ăgoršcegoÓ materiału i uzupełnieniem gazety o pozostałe elementy a odbiorem i dostawš kolportażowš jest krótki, to cel omawianego opracowania. Bo przecież Đ mimo zastosowania w poszczególnych maszynach elementów kontroli i mierników wydajnoœci Đ potrzebny jest system nadrzędny, który w czasie rzeczywistym potrafi produkcję zmodyfikować, skontrolować i wyekspediować do sprzedaży. Nie jest bowiem problemem wyprodukować gazetę, lecz zrealizować jej sprzedaż w jak najszybszym terminie, zgodnie z założeniami akcji marketingowej. System PPM koordynuje współdziałanie i wymianę danych pomiędzy panelami procesowymi: IDS Đ obszaru nadrzędnego MASTER dla wydawnictwa. IDS-PLK Đ obszaru koordynacji druku i introligatorni. IDS-VAM Đ obszaru transportu i kolportażu. Ważny panel systemu PPM, nadzorujšcy liczniki produkcyjne i wizualizację statusu poszczególnych maszyn, nazwano systemem zintegrowanego monitoringu (Integrated Monitoring System). IDS-IMS Đ prezentacja ekranów programów i podprogramów systemu PPM. Do kontroli i dynamicznego sterowania produkcjš służy typowy ekran z informacjami na listwach wyposażonych w piktogramy, gdzie w prosty sposób można przywołać poszczególne linie produkcyjne. Wybór zestawu pokazywanych linii jest dowolnie (indywidualnie dla klienta) konfigurowany. Panel prowadzšcy produkcję Đ IDS ma możliwoœć jednoczesnego podglšdu 8 linii produkcyjnych. Do szybkiej kontroli statusu aktualnej aktywnoœci linii produkcyjnych służš listwy wyróżnione na ekranie kolorowymi symbolami. OKNO DIALOGOWE służy operatorowi do sporzšdzenia TRASY REALIZACJI PRODUKCJI, która jest formułowana, a zarazem logicznie przyporzšdkowana do ramp ekspedycyjnych. Operator po wywołaniu listy tras ma możliwoœć przeglšdu produkcyjnych przebiegów tras, co pozwala mu za pomocš kontekstowego menu dokonać ostatnich korekt planu realizacji. Każdy etap produkcji jest kontrolowany do poziomu paczki lub zawartoœci egzemplarzowej pakietu. Przywołanie programu nadrzędnego MASTER jest szablonem produkcyjnym, który zawiera listę przebiegów poszczególnych tras ułatwiajšcš optymalizację docišżeń w najbardziej goršcym czasie realizacji produkcji. Po dokonaniu niezbędnych uzupełnień można uaktualnić MASTER i zatwierdzić projekt do realizacji. Edytor OE umożliwia wprowadzenie danych ekspedycyjnych przed rozpoczęciem produkcji oraz uzupełnienie o brakujšce informacje i elementy wydawnicze (np. liczba i rodzaj wkładek, ulotek) w trakcie realizacji produkcji. Za pomocš edytora w czasie rzeczywistym prezentowane sš statusy realizacji produkcji lub lista oczekujšcych edycji. Łatwoœć komunikowania oraz przeglšd stanu ułatwiajš realizację produkcji on-line. Zarzšdzanie transportem W dziedzinie zoptymalizowania pracy ekspedycji i udoskonalenia zarzšdzania transportem wysyłek kolportażowych IDS spełnia bardzo ważnš funkcję decyzyjnš, co w połšczeniu z systemem GPS dla taboru kolportażowego pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować straty wynikajšce ze złych dyspozycji zaopatrzenia punktów sprzedaży prasy. Obecnie kolportaż jest realizowany za pomocš niewielkich jednostek transportowych (typu VAN) i unika się transportów zbiorczych oraz procesu przepakowywania prasy. System ma możliwoœć automatycznego rejestrowania pojazdów samochodowych oraz wystawiania papierów wysyłkowych. Ważnym elementem organizacji odbioru produkcji jest możliwoœć prezentowania oczekujšcym kierowcom etapów zaawansowania produkcji i kolejnoœci odbioru na tablicy œwietlej, a także przyporzšdkowanie odbioru do ramp załadowczych. Rejestr samochodów ma następujšce funkcje: Ľ automatyczne zameldowanie ciężarówki kartš magnetycznš, Ľ rejestracja i archiwizacja czasów odbioru i wyjazdu pojazdów, Ľ możliwoœć ręcznego odmeldowania i kasowania, Ľ drukowanie listy załadunkowej wraz z adresami bezpoœrednich odbiorców dostawy, Ľ drukowanie specyfikacji iloœciowej w układzie egzemplarzy/paczek wraz z wagš oraz wykazem produktów obcych dodatkowo zleconych. Na ekranie zarzšdzania wydawaniem produkcji znajdujš się informacje, które identyfikujš ciężarówkę, trasę i towar, co przy dodatkowym systemie kart magnetycznych zabezpiecza odbiór z centrum dyspozycyjnego. Przyłšcze do rotacji Stanowi komunikację systemowš pomiędzy drukarniš offsetowš (PRESS) oraz wydziałami dalszej obróbki (POST PRESS) w sposób gwarantujšcy swobodnš wymianę danych pomiędzy dotychczas autonomicznymi systemami. Przyłšcze do rotacji ma następujšce zalety: Ľ precyzyjne wyłšczenie maszyny drukujšcej ograniczajšce iloœć egzemplarzy naddatkowych, Ľ sterowanie on-line maszynš drukujšcš poprzez dane ekspedycji, uwzględniajšce normatywne naddatki na zepsucie, Ľ ustawienie wysokoœci nakładu on-line, Ľ prezentowanie w introligatorni i ekspedycji danych czasu SOLL i IST rotacji, Ľ wizualizacja i synchronizacja tych niezależnych systemów. Tabelaryczne przedstawienie produkcji rotacji IDS prezentuje produkcje planowane do drukowania na poszczególnych maszynach rotacyjnych w kolejnoœci ich realizacji. Dla każdego aktualnie realizowanego bieżšcego wydania można dodatkowo zdefiniować naddatek ăna zepsucieÓ i przekazać zaktualizowany nakład bezpoœrednio do systemu sterujšcego rotacjš. System połšczony jest ze wszystkimi urzšdzeniami liczšcymi maszyn drukujšcych oraz urzšdzeń i systemów w linii dalszej obróbki introligatorskiej. Aktualizuje on automatycznie dane produkcyjne za pomocš MASKI SERWISOWEJ POŁĽCZEŃ ROTACJI, dzięki której można podglšdać realizację założeń na równolegle pracujšcych systemach PPM. Administrowanie wkładkami i insertami Jest to moduł pozwalajšcy na elastyczne zarzšdzanie systemem zleceń dla zintegrowanych systemów zaopatrzenia materiałowego, który jednoczeœnie pozwala optymalnie administrować magazynem składek i poziomem aktualnych stanów. Program bada maksymalnš iloœć wkładkowań/insertów danego dnia. System pozwala bezpoœrednio przekazywać dane niezbędne dla sterowania maszynami wkładkujšcymi. Na stanowisku administrowania zleceniami można bardzo szybko uzyskać informacje na temat możliwoœci dodatkowego obcišżenia linii, a także ten proces przyspieszyć lub zoptymalizować. System integruje dyspozycyjnoœć wszelkich prac na styku wydawnictwa i drukarni poprzez optymalizację obróbki zleceń bez strat i zawirowań decyzyjnych. Każda wkładka jest przyporzšdkowana pewnej kombinacji w ramach tytułu lub edycji konfigurujšc zestaw elementów wkładkowanych zgodnie z zamysłem wydawniczym, spełniajšc oczekiwania zwišzane z personalizacjš lub regionalizacjš prasy. Proces ma tendencję rozwojowš i zwiększa szanse rynkowe, co zostało potwierdzone badaniami marketingowymi. cdn.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>