Post Press Management Systemczęœć II
6 gru 2016 14:42

Wizualizacja zarzšdzania zleceniami i dyspozycjami Użytkownik w celu opanowania pakietu zleceń posługuje się inteligentnym kalendarzem, w którym może korzystać z obszarów prezentacyjnych w zakresie roku, miesišca, tygodnia oraz dnia. Stopień regulacji szczegółów, podglšd aktualnego obłożenia i rezerw pozwala na przetworzenie informacji wydawniczej, zmianę jej statusu, dokonanie dodatkowego obcišżenia oraz zmianę układu wkładkowania, kolejnoœci i przyporzšdkowania do otwarcia w egzemplarzu (sšsiedztwo tematyczne wkładki z artykułem w gazecie). Program zarzšdza zasobami magazynu, nadzoruje poziom zapasów oraz œcieżek dostaw wkładek do produkcji. Jeżeli zadysponowane wkładki nie znajdš się na czas w magazynie, system generuje meldunek. Pozwala to na prawidłowš reakcję zarzšdzajšcego produkcjš oraz uzupełnienie braków. Produkcja jest dokumentowana codziennymi raportami wraz z wykazami iloœciowymi i poziomem zawkładkowanej produkcji. Raporty sš archiwizowane. Wizualizacja procesu dalszej obróbki i ekspedycji System ma następujšce zadania: Ľ pokazanie statusu poszczególnych maszyn, Ľ pokazywanie liczników egzemplarzy w ramach poszczególnych zleceń, Ľ prezentacje graficzne linii produkcyjnych, Ľ pokazywanie awarii maszyn i systemów, Ľ wskazywanie złych konfiguracji maszyn w linii, Ľ wskazywanie opóŸnień produkcyjnych, Ľ archiwizowanie danych produkcyjnych służšcych do programowania przyszłych zleceń, sygnalizowania stanu technicznego maszyn i planowanych przeglšdów oraz napraw konserwacyjnych dla służb utrzymania ruchu SUR. System wizualizacji składa się z następujšcych komponentów: PPS Đ SYSTEM PLANOWANIA PRODUKCJI; aplikacje PPS majš następujšce funkcje: Ľ obróbka i formułowanie planów produkcyjnych, Ľ graficzna prezentacja planów produkcyjnych w logicznym porównaniu SOLL, IST (plan ŕ wykonanie), Ľ start oraz stop wizualizacji produkcji, Ľ prezentacje danych produkcyjnych. PUE Đ SYSTEM NADZORU PRODUKCJI; system prezentuje obróbkę w układzie autonomicznych linii: Ľ Stan maszyn. Ľ Aktualny stan liczników. Ľ Przebieg produkcji i konfiguracja linii. Ľ Postępy w realizacji produkcji. OKNO MELDUNKÓW zbudowane jest z jednoznacznych tekstów/haseł oraz ostrzeżeń o zagrożeniach i awariach, które wysyłane sš z poszczególnych maszyn. Formatowanie tekstów wraz z piktogramami można dowolnie dopasowywać do wymagań i gustów użytkownika. STANDARDOWY RAPORT PRODUKCYJNY informuje o wydrukowanym, a następnie obrobionym w introligatorni egzemplarzu zgodnie z realnym układem przebiegu produkcji. Wizualizacja gotowoœci technicznej oraz stanu sprawnoœci systemu i maszyn Serwisowanie i konserwacja maszyn oraz planowanie przeglšdów technicznych sš ewidencjonowane w PPM. Moduł serwisowania i konserwacji LSM zawiera różne możliwoœci rozbudowy i jest dostarczany w stanie dopasowanym do potrzeb klienta oraz do struktury konfigurowanych przez Ferag urzšdzeń. Stosowana w systemie ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (EDT) dla potrzeb serwisowych, ułatwiajšca naprawę oraz dostęp do informacji o niezbędnych częœciach zamiennych, jest licencjš Feraga. EDT składa się z następujšcych modułów: SERWISOWY MODUŁ KONSERWACYJNY; moduł bazowy dokumentacji zamontowanych urzšdzeń zawiera: Ľ dane dot. wydajnoœci oraz uwarunkowania dyspozycyjne i ograniczenia sformułowane przez producenta, Ľ budowę urzšdzenia oraz strukturę grupy zainstalowanych maszyn, Ľ rysunki techniczne, widoki, przekroje i listę zamontowanych częœci, Ľ wskazówki konserwacyjne. Wskazówki dotyczšce konserwacji, liczba przepracowanych godzin, a także liczba cykli naprawczych automatycznie sš prezentowane przez system PPM. Klient jest wyposażony w œrodki doradcze dla zespołu technicznego służb utrzymania ruchu, a także w œrodek umożliwiajšcy w najszybszym możliwym terminie postawienie do dyspozycji mocy produkcyjnych zamontowanego systemu. MODUŁ PLANÓW PRZEGLĽDÓW KONSERWACYJNYCH; w programie LMS można wygenerować: plany produkcyjne, opisy funkcji urzšdzeń, zdjęcia i rysunki wraz z zapotrzebowaniem materiałowym zgodnym z dokumentacjš technicznš. Poprzez integrację z programem MAWI jest możliwe dokonanie zamówienia niezbędnych do naprawy częœci lub materiałów. Wraz z systemem dostarczana jest elektroniczna instrukcja obsługi urzšdzeń Feraga. Dzięki załšczonym harmonogramom czasu napraw można uzyskać informacje dotyczšce zakresu wykorzystania zaangażowanego personelu technicznego dla okreœlonych normatywnie działań prewencyjnych oraz skoordynować je z obłożeniem maszyn. MODUŁ STANU GOTOWOŒCI URZĽDZEŃ I SYSTEMÓW; prace podtrzymujšce gotowoœć maszyn i urzšdzeń oraz naprawy awaryjne zajmujš dużš częœć czasu pracy personelu technicznego drukarni. Tylko poprzez wskazanie struktury kosztów oraz słabych miejsc systemu można zapewnić wsparcie gwarantujšce prawidłowoœć wykonywanych zabiegów konserwacyjnych. Zewnętrzny dozór planowanych zleceń naprawczych pozwala zbadać stosunek prac zaplanowanych do wykonanych, dzięki czemu klient ma wpływ na minimalizację kosztów. Poważnš częœć działań służb utrzymania ruchu stanowiš naprawy wymuszone nagłš awariš maszyny w czasie produkcji. Zapewnienie szybkiej reakcji zakładowego konserwatora od momentu zgłoszenia poprzez szybkie zdiagnozowanie uszkodzenia oraz zastosowanie metody uruchamiajšcej urzšdzenie lub system jest celem godnym dopracowania. LMS wspomaga realizację zlecenia następujšcymi funkcjami: Ľ prezentacja historii działania i napraw maszyny lub systemu, Ľ przeglšd aktualnie realizowanych napraw, Ľ prezentacja serwisów zewnętrznych zleconych firmom obcym, Ľ udokumentowanie reakcji na meldunek o awarii oraz terminu dokonania naprawy, Ľ raportowanie w systemie zmianowym przez techników odpowiedzialnych za gotowoœć urzšdzeń, Ľ lista meldunków przypominajšcych wraz z monitoringiem. MODUŁ GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ; umożliwia administrowanie, a także realizację zamówień, kontrolę stanu magazynowego oraz dokonywanie zakupów zaopatrzeniowych z poziomu systemu utrzymania ruchu. Wspomaganie zarzšdzania magazynem racjonalizuje i przyspiesza obrót zapasami. Zewnętrzne nadzorowanie stanu zamówień oraz kontrola obrotu towarowego usprawniajš i przyspieszajš wystawianie i kontrolę rozliczeń. Klienci nieposiadajšcy systemu komputerowego w działach zaopatrzeniowych mogš za pomocš LSM realizować i rozwijać system nadzorujšcy zakupy i gospodarkę materiałowš.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>