Preflight, czyli wyprawa w dalekš podróżczęœć II
6 gru 2016 14:42

Jak rozpoczynamy pracę nad tworzeniem swojego profilu? Najlepiej zrobić kopię jednego z ăgotowcówÓ widocznych po lewej stronie głównego okna, który z nazwy jest najbardziej zbliżony do naszego workflow (znów to trudne do zastšpienia angielskie słowo) poprzez guzik Duplicate z zakładki Managing. Następnie przechodzimy do edycji i hulaj dusza. Co możemy sprawdzać? Pojedyncze testy zostały pogrupowane w zestawy, których nazwy wraz z krótkim objaœnieniem zamieszczam poniżej (każdy zestaw kryteriów może zostać włšczony z równoczesnym poprawianiem, włšczony bez poprawek lub wyłšczony): Ľ General Đ nazwa profilu, dane autora, opis, czy ma tylko sprawdzać? Đ Disable All Fixes, czy ma zapisywać raport? Jakie sekcje w raporcie powinny wystšpić: czcionki, obrazki, kolor, OPI? Ľ Document Format Đ jaka wersja Acrobata utworzyła PDF? Ľ Document Info Đ np. jeœli Producer to PDFWriter Đ to błšd Ľ Security Đ czy sš ustawione zabezpieczenia w dokumencie? Ľ Page Box Layout Đ czy sš okreœlone wszystkie Boxy? Ľ Page Size Đ jaki jest rozmiar strony i co w zwišzku z tym? Czy wszystkie strony sš równe? Ľ Page Info Đ czy strona jest pusta? Czy sš obiekty wystajšce poza obszar Trim Box? Ile jest stron w dokumencie? Ľ Color Management Đ czy jest dostępny? Jakie sš domyœlne profile ICC? Ľ Screen Color Đ dla zastosowań PDF na WWW Đ np. konwersja kolorów do RGB Ľ Process Color Đ czy istniejš obiekty o przestrzeni barwnej innej niż CMYK? + konwersja Ľ Spot Color Đ czy występujš Spot kolory i ile ich jest? Może zamienić na inne kolory? Zmiana nazw zgodnie z konwencjš CV... Ľ ICC Color Đ czy obiekty na stronie majš podłšczone profile ICC? możliwoœć ich usunięcia Ľ Color Remap Đ okreœlamy podmianę koloru CMYK na ekwiwalent Spot lub zamianę obrazków CMYK na Black Ľ Spot Color Remap Đ odwrotnie niż wyżej: mamy PANTONE, zamieniamy na CMYK Ľ Rendering Parameters Đ sprawdzenie ustawień separacji obrazków Đ składowe, rodzaje krzywych Ľ Transparency Đ wykrywanie obiektów z atrybutem przezroczystoœci Ľ Font Type Đ czy dokument zawiera czcionki okreœlonych typów? Ľ Font Name Đ czy występujš czcionki o podanych nazwach? Ewentualnie zamień na innš Ľ Font Style Đ czy np. tekst nie ma ustawionego sztucznie pogrubienia, pochylenia? Ľ Font Embedding Đ czy sš wszystkie czcionki osadzone w PDFie i czy sš kompletne? Ľ Text Đ czy tekst o okreœlonym stopniu pisma ma ustawione overprint/knock-out? Ľ Line Art Đ czy elementy graficzne majš obwódkę? Jaka jest zadana gruboœć linii? Czy sš obiekty niewidoczne? Ľ Image Position Đ czy nie wykonano zmian kształtu (skalowanie) i położenia obrazków (odwrócenie, skręcenie)? Ľ Image Resolution Đ jaka jest rozdzielczoœć obrazków kolorowych, szarych i czarno-białych? Ewentualnie zmień Ľ Image Compression Đ jaki rodzaj kompresji jest wykorzystany w obrazkach? Ľ OPI Đ czy występujš odniesienia do zewnętrznych obiektów/obrazków? Ľ Annotations Đ czy PDF zawiera inne obiekty: komentarze, dŸwięki, filmy, linki do stron WWW? Ľ Metadata Đ czy występujš okienka formularzy, zakładki itp.? Ľ PDF/X Đ czy PDF spełnia ostrzejsze wymagania okreœlone dla formatu PDF/X? Uff! Dużo tego. Niefachowiec łatwo się pogubi, fachowiec ma dylemat: co wybrać. Często, jak potwierdza praktyka, lepsze jest wrogiem dobrego. Zbyt ostro narzucone kryteria preflightu powodujš, że iloœć braków roœnie lawinowo. I przeciwnie: sito z za dużymi oczkami przepuszcza wiele złych plików. Niezbędny jest pewien okres testowania własnych profili w codziennej praktyce. Proces zawężania ustawień z czasem przynosi wymierne korzyœci i podnosi poziom pewnoœci materiału przekazywanego do ostatecznego etapu produkcji. PitStop Professional pozwala dokonywać dziesištek skomplikowanych operacji na naszych dokumentach. Narzędzia z wielkimi możliwoœciami zazwyczaj wymagajš od operatora dużej wiedzy i firma Enfocus jest w pełni tego œwiadoma. Idealnš sytuację majš wspomniane kraje, gdzie obowišzuje uzgodniony standard i już wszystko zostało wymyœlone. Na razie w Polsce takiego standardu nie ma. Nie oznacza to, że wszyscy muszš sami tworzyć profile sprawdzajšce. WyobraŸmy sobie układ: gazeta i wiele agencji reklamowych zamieszczajšcych ogłoszenia. Jeœli w gazecie zostanie opracowany wzorcowy profil sprawdzajšcy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w obrębie tych firm stanowił standard. Dodatkowym umocnieniem standardu jest zabezpieczenie hasłem profilu (także Action List). Osoba, która otrzymała profil, może go tylko uruchomić i dalej musi tak poprawiać plik, aż w końcu pomyœlnie przejdzie weryfikację. W takim przypadku PitStop Professional z jego elastycznoœciš nie jest potrzebny w każdym miejscu i wystarczy mechanizm tylko do zadziałania profilu. Rozwišzaniem jest plug-in do Acrobata o nazwie Instant PDF. W przypadku PitStopa Professional wszystkie czynnoœci wykonujemy na gotowym pliku PDF. Istota działania Instant PDFa tkwi w tym, że pewne operacje jesteœmy w stanie wykonać w momencie tworzenia PDF sterujšc Adobe Distillerem. Żeby jednak proces nie absorbował nas zbytnio, przydaje się automatyzacja. I tak pierwszš czynnoœciš po zainstalowaniu Instanta jest utworzenie kolejki drukarkowej, która będzie działała lokalnie na naszej stacji roboczej i będzie powišzana z otrzymanym (np. z tej gazety) profilem preflightu. We właœciwoœciach drukarki należy wybrać plik joboptions dla Distillera. Nasza praca Đ artysty grafika bez obowišzku posiadania tajemnej wiedzy Đ wyglšdać będzie następujšco: otwieramy np. Adobe Illustratora, tworzymy naszš reklamę, następnie drukujemy dokument do wspomnianej kolejki. Powstaje najpierw plik postscriptowy, potem w tle wywoływany jest Adobe Distiller i następuje proces normalizacji do PDFa. Gotowy plik otwiera się samoczynnie w Acrobacie, pojawia się ramka Start Enfocus Certified PDF Workflow, wciœnięcie OK powoduje uruchomienie procedury sprawdzajšcej. Jeœli wszystko zakończy się pomyœlnie, to mamy do wyboru trzy rzeczy: zapisanie scertyfikowanego pliku do wskazanego katalogu, wysłanie e-mailem pod wskazany adres albo przesłanie FTPem do serwera odbiorcy. Prosto, szybko, rutynowo. Historia operacji sprawdzajšcych wraz z profilem jest w PDFie. Otwarcie takiego dobrego pliku na komputerze odbiorcy, który również ma zainstalowanego Instanta (lub pełnego PitStop Professional) na pierwszy rzut oka daje odpowiedŸ, czy nadaje się do produkcji Đ w menu Acrobata powinien pojawić się zielony znaczek. Do pełni szczęœcia dobrze byłoby jeszcze zautomatyzować nasz workflow uwzględniajšcy preflight w obrębie całej firmy. Trzeci z rodziny produktów Enfocusa Đ PitStop Server powinien dobrze się spisać w tym zadaniu. Jest to samodzielna aplikacja, która potrafi przeglšdać wskazane katalogi na dysku swojej stacji bšdŸ na dyskach serwera sieci. WyobraŸmy sobie następujšcy scenariusz: serwer produkcyjny gromadzi pliki postscriptowe, które następnie Adobe Distiller Server przerabia na PDFy. Dalej PDFy sš zabierane przez PitStop Server i automatycznie przesyłane do kolejnego etapu produkcji (wprost na naœwietlarkę lub do impozycji), jeœli spełniły kryteria sprawdzajšce; jeœli nie Đ to katalog wskazany do przechowywania złych PDFów będzie się nam stopniowo zapełniał. PitStop Server potrafi sam oczyszczać swoje katalogi z najstarszych plików. Jedna z możliwych œcieżek produkcyjnych może podłšczać do wszystkich plików wybrane profile ICC, co zapewnia automatyczny Color Management. Obok profili preflightu PitStop Server pozwala także wykonywać czynnoœci zapisane w Action Listach. Za jednym razem możemy zatem dokument dostosować do naszych potrzeb (przycišć, ăodchudzićÓ obrazki itp.), a na koniec upewnić się, że dobrze go przygotowaliœmy. Podsumowujšc: trzy produkty Enfocusa trafiajš w potrzeby odbiorców o różnym poziomie wiedzy. Najprostszy Instant PDF pozwala efektywnie wykonywać preflight plików PDF w obrębie jednej stacji roboczej. PitStop Professional wymaga znajomoœci wielu zagadnień, jest może na pierwszy rzut oka skomplikowany. Obok tworzenia własnych profili preflightu (od podstaw lub poprzez modyfikację gotowych) pozwala na szerokš ingerencję w zawartoœć PDFa, edycję pojedynczych obiektów zgromadzonych na jednej stronie lub kilku stronach w dokumencie. PitStop Server to tak naprawdę zmultiplikowanie wielu Instant PDFów. Sš to produkty dla studia graficznego, redakcji, biura ogłoszeń czy przygotowalni. Wszędzie usprawniš pracę eliminujšc w dużym stopniu błędnie przygotowane pliki. Operatorzy wykorzystujšcy tylko Instanta, pozbawieni możliwoœci naprawy na poziomie PDFa, będš tak kreować swoje prace w aplikacjach, aby uniknšć kolejnych kłopotliwych poprawek. Może to niezamierzona, ale godna podkreœlenia rola edukacyjna systemów preflightu. Wakacje się zbliżajš. A gdyby tak załodze kupić kolejne dobre narzędzie i spokojnie pojechać na urlop?

error: Kopiowanie zabronione!
cript>