Prinect AxisControl Nowy system pomiaru barwy firmy Heidelberg
6 gru 2016 14:42

Na targach IPEX w Birmingham Heidelberg przedstawił kolejny produkt rodziny Prinect Đ nowy system kontroli pomiaru barwy AxisControl. AxisControl pozwala zmierzyć i przeanalizować spektralnie barwy na odbitce drukowej, a z informacji zawartych na pasku kontrolnym wylicza wielkoœci potrzebne do zdalnego sterowania podawaniem farby w maszynie drukujšcej. AxisControl rozszerza rodzinę produktów Prinect o dodatkowy system pomiaru barwy oferujšc dwa niezależne rozwišzania w zależnoœci od zastosowania. Na rynku dostępny jest system pomiaru barwy Heidelberg ImageControl, który przejmuje wartoœci referencyjne z cyfrowej przygotowalni albo generuje dane potrzebne do stworzenia profili ICC. Z kolei AxisControl jest podstawowym narzędziem do pomiaru barwy dla wszystkich tych drukarń, które chcš wprowadzić bezpoœredniš kontrolę jakoœci na stanowisku sterowania CP2000 Center. System ten szczególnie się nadaje dla modeli Speedmaster SM 52, SM 74, CD 74 i SM 74 DI, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z produkcjš druków o bardzo wysokiej jakoœci. AxisControl mierzy i analizuje spektralnie barwy oraz wylicza z pól paska kontrolnego pola balansu szaroœci, pola pełne, pola rastrowe, krycie farby, czyli te wszystkie wielkoœci, które posłużš do bezpoœredniego sterowania farbš w maszynie drukujšcej. Podczas jednego pomiaru może być uwzględnionych aż osiem farb. Mogš być również wykonywane pomiary arkuszy wydrukowanych dwustronnie przy maszynach z odwracaniem. CP2000 Center i AxisControl System pomiaru barwy w CP2000 Center składa się z nowego rodzaju stołu do odkładania arkuszy i ruchomej belki z głowicš pomiarowš, wykonujšcej pomiary spektrofotometryczne. Obsługa odbywa się poprzez uchylny ekran dotykowy CP2000 Center, jak również przez dodatkowy pulpit obsługi w miejscu odkładania arkusza. Pozycja spoczynkowa głowicy pomiarowej urzšdzenia AxisControl leży poza obszarem formatu arkusza Đ z tyłu CP2000 Center. Producent twierdzi, że dzięki temu drukarz ma zapewnione optymalne i ergonomiczne warunki pracy. Dzięki całkowitej integracji z CP2000 Center, AxisControl może być zastosowany w maszynach SM 52, SM 74, SM 102, CD 74, CDĘ102 i SM 74 DI. Moduły rozszerzajšce funkcje dostępne do tej pory dla CP2000, takie jak MemoryPlus i OnlineAssistance, mogš być wykorzystane również przez AxisControl. Dzięki ruchomej belce z głowicš pomiarowš pomiar paska kontrolnego może się odbywać w dowolnym miejscu na arkuszu, tzn. z tyłu arkusza, w œrodku, jak również na przedniej jego krawędzi. Oferuje to wiele możliwoœci indywidualnego i ekonomicznego montowania pasków kontrolnych. Szybszy narzšd i pewniejszy druk Redukcja wysokoœci nakładów przy wzrastajšcych wymaganiach jakoœciowych wymaga zaawansowanej techniki pomiarowej wspierajšcej proces narzšdu na maszynie drukujšcej. Zdaniem Heidelberga głowica pomiarowa AxisControl szybko i pewnie odczytuje wartoœci barwy z paska kontrolnego, co umożliwia szybkie okreœlenie takich parametrów jakoœciowych, jak przyrost wartoœci tonalnej, murzenie i dublowanie. Zmierzone wartoœci sš porównywane ze wstępnie zdefiniowanymi wartoœciami referencyjnymi. Wszystkie wyniki pomiaru oraz wartoœci do korekty sš automatycznie prezentowane w postaci graficznej na ekranie dotykowym. Po akceptacji drukarza zatwierdzone wartoœci sš przekazywane bezpoœrednio do stref farbowych w zespołach drukujšcych. Dodatkowš pomocš przy narzšdzaniu nowych nakładów jest zintegrowana z systemem baza danych farb drukarskich. Fabrycznie sš tam już zachowane spektrofotometryczne wartoœci referencyjne dla farb systemu Pantone i HKS. Baza danych farb może być uzupełniona o inne farby specjalne. Heidelberg twierdzi również, że podczas drukowania nakładu AxisControl oferuje znaczšce korzyœci. Zdaniem firmy dzięki stałej kontroli barwy podczas drukowania całego nakładu możliwe jest uzyskanie wysokiej i stałej jakoœci odbitek drukowych. Z kolei funkcja pomiaru pojedynczego punktu umożliwia spektrofotometrycznš analizę istotnych elementów rysunkowych w samym obrazie. Wynikiem tego, wg producenta, sš krótsze czasy narzšdu i stabilniejszy proces drukowania nakładu. Prinect Obecnie drukarnia musi optymalnie przygotowywać cały proces produkcyjny Đ od przyjęcia zamówienia aż po ekspedycję gotowego produktu. Mechanizm ten funkcjonuje tym szybciej i elastyczniej, im lepiej sš zazębione i połšczone w sieć poszczególne działy bioršce udział w produkcji. Prinect to modułowe rozwišzanie programowe firmy Heidelberg, integrujšce procesy produkcyjne, dajšce Đ zdaniem firmy Đ możliwoœć elastycznej rozbudowy wraz ze wzrostem potrzeb lub zmianš poszczególnych elementów procesu. Heidelberg utrzymuje, że jest jedynš firmš oferujšcš kompletne rozwišzania wišżšce przygotowalnię, druk oraz procesy introligatorskie wraz z działem zarzšdzania w jeden system. Wszystkie komponenty Prinectu dzięki otwartym interfejsom, takim jak np. CIP4, sš do siebie dopasowane, co pozwala na usprawnienie przepływu informacji. Poszczególne komponenty mogš być używane niezależnie od siebie i dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Nie odgrywa przy tym roli, czy chodzi o małš rodzinnš firmę, czy o dużš drukarnię przemysłowš. Moduł AxisControl jest właœnie nowym elementem systemu Prinect. Opracowano na podstawie materiałów firmy Heidelberg Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>