Prinect Đ zarzšdzanie procesem produkcyjnym oparte na formacie JDF
6 gru 2016 14:42

Arkuszowe drukowanie offsetowe to sprawdzona i przetestowana technologia, która stale ewoluuje. Jednak osišgnięcie wysokiej efektywnoœci w dużym stopniu zależy od jak najpełniejszej integracji wszystkich działów i operacji technologicznych w drukarni oraz połšczeniu odpowiednich modułów oprogramowania pracujšcych na bazie lokalnej sieci komputerowej. Przykładem takiego modułowego rozwišzania w zakresie zarzšdzania procesem produkcyjnym może być Prinect firmy Heidelberg. W jego skład wchodzi wiele istniejšcych wczeœniej i nowych produktów umożliwiajšcych realizację całego łańcucha procesów zwišzanych z wytwarzaniem produktu poligraficznego, poczšwszy od przyjęcia zlecenia aż po dostawę gotowego produktu do klienta. Prinect zawiera również moduły umożliwiajšce spięcie procesu technologicznego z kontrolš jego przebiegu, planowaniem oraz zarzšdzaniem. Jako podstawowy format wymiany danych systemu Prinect przyjęto JDF (Job Definition Format). Job Definition Format (JDF) wraz z coraz powszechniejszš standaryzacjš interfejsów otwiera zupełnie nowe możliwoœci w zakresie w pełni zsieciowanej produkcji. Swój udział w jego rozwoju i upowszechnieniu ma tutaj również Heidelberg jako współzałożyciel konsorcjów CIP3 i CIP4 oraz jeden z producentów implementujšcych w praktyce nowe standardy. Wiele istniejšcych dzisiaj popularnych formatów, włšczajšc w to PJTF (Portable Job Ticket Format) w zakresie operacji wykonywanych na etapie przygotowalni czy też PPF (Print Production Format) w zakresie drukowania i operacji wykończeniowych, nie zawiera pełnej informacji potrzebnej do całkowitej automatyzacji produkcji i integracji z systemami zarzšdzania MIS. Między innymi nie pozwalajš one na przekazywanie informacji o czasie poszczególnych operacji technologicznych czy też wielkoœci produkcji na danym etapie procesu. Zdaniem Heidelberga, format JDF nie ma tych ograniczeń i ma dwie dodatkowe zasadnicze przewagi: większš przezroczystoœć danych przechwytywanych w dowolnym punkcie procesu oraz lepsze scalanie poszczególnych modułów całego systemu. Koncepcję Prinect oparto właœnie na tym standardowym formacie wymiany danych w systemie produkcyjnym drukarni. Prinect został zaprezentowany po raz pierwszy podczas targów DRUPA 2000. Od tego czasu dodano wiele nowych modułów. Ponad 2000 modułów Prinect zainstalowanych na œwiecie czyni z niego jeden z najszerzej rozpowszechnionych sieciowych systemów majšcych zastosowanie w branży poligraficznej. Prinect Internet Portal zapewnia współpracę pomiędzy klientem zlecajšcym wykonanie konkretnej usługi a drukarniš. Umożliwia składanie zapytań ofertowych i zamówień poprzez Internet, przesyłanie danych bezpoœrednio od klienta do drukarni oraz zdalne wykonywanie odbitki próbnej. Kolejny moduł Prinance jest de facto systemem MIS (Management Information System) przeznaczonym do kalkulacji kosztów, generowania karty zlecenia w formacie Job Ticket, zarzšdzania bazš danych klientów oraz przeprowadzania analizy kosztów-wyników. Moduł Prinect Printready System jest systemem automatyzujšcym wszystkie etapy produkcji w przygotowalni, a także zapewniajšcym przekazywanie danych dalej do wykorzystania w procesie drukowania i introligatorni, w pełni opartym na formatach PDF i JDF. Umożliwia wstępne sprawdzenie poprawnoœci zapisu plików dokumentów przygotowywanych do drukowania (preflight), zalewkowanie, zarzšdzanie barwš (CMS). Współpracuje z modułem Prinance, MetaDimension oraz Signastation. Signastation umożliwia elektronicznš impozycję arkusza w oparciu o pliki PDF, PostScript oraz DeltaList. MetaDimension z kolei jest modułem spełniajšcym funkcję serwera-RIPa wykorzystujšcego do produkcji potokowej pliki Adobe Job Tickets, a także w pełni integrujšcego standardy CIP4 oraz JDF. Kolejnym modułem jest DataControl, umożliwiajšcy zbieranie danych dotyczšcych procesu drukowania oraz operacji wykończeniowych, ich analizę dla celów kosztowych, tworzenie statystyk zmianowych dotyczšcych wielkoœci drukowanych nakładów, szybkoœci pracy maszyny, jej wykorzystania, okreœlania statusu pracy oraz jej œledzenie itd. Modułem łšczšcym przygotowalnię z dalszymi procesami produkcyjnymi jest moduł PrepressInterface. Dane w formacie CIP3-PPF przekazywane sš dalej do wstępnego ustawiania kałamarzy na poszczególnych zespołach drukujšcych, do systemu Auto-Register (szybkie i precyzyjne pasowanie podczas pracy maszyny), do urzšdzeń introligatorskich oraz wartoœci referencyjnych dotyczšcych barwy przygotowywanego do druku arkusza. Moduły ImageControl oraz AxisControl pozwalajš na spektrofotometryczny pomiar oraz analizę odbitki drukowej. Ten pierwszy dokonuje pomiaru 160 000 punktów na całym obszarze arkusza (poza paskiem kontrolnym) i porównuje z danymi cyfrowymi. Jedno urzšdzenie może współpracować aż z czterema maszynami serii Speedmaster. Moduł AxisControl dokonuje jedynie pomiaru paska kontrolnego i jest integralnš częœciš CP2000 Center. CP2000 Center to kolejny element systemu Prinect będšcy nowoczesnym systemem sterowania maszyny drukujšcej obsługiwanym poprzez kolorowy ekran dotykowy. Ostatnimi modułami Prinect sš znany już Compucut Đ automatycznie tworzšcy program cięcia według danych cyfrowych z przygotowalni dla wysoko wydajnej, zautomatyzowanej gilotyny, FCS100/Compufold Đ tworzšcy program złamywania dla linii złamujšcych z wykorzystaniem kilkudziesięciu wstępnie zapisanych typowych rodzajów złamów, oraz FCS100/CompuStitch ułatwiajšcy ustawienie parametrów i maszyn dla zszywania bloków wsadów. Tak jak wspomniano, jednym z najnowszych modułów systemu Prinect jest Prinect Printready System. Prinect Printready System daje możliwoœć œledzenia i automatyzacji wszystkich zadań wykonywanych na etapie przygotowalni w pojedynczym, w pełni konfigurowalnym, cyfrowym systemie. Wykorzystuje on architekturę klient/serwer. Automatyzowane etapy produkcyjne sš zdefiniowane na stacji roboczej używajšcej oprogramowania Printready Cockpit. Poszczególne zlecenia odwołujš się do danych przechowywanych na serwerze. Operator może w dowolnym momencie wykonać dodatkowe czynnoœci uruchamiajšc aplikacje zawierajšce funkcje rozszerzone. Nowe rozwišzanie jest w pełni modułowe, zgodnie z podstawowym założeniem systemu Prinect, tak aby każdy element składowy mógł być szybko i łatwo wybrany i dodany do całego systemu, zgodnie z potrzebami użytkownika. Dzięki temu Prinect Printready System jest ciekawym rozwišzaniem zwłaszcza dla mniejszych zakładów, dajšc możliwoœć okreœlenia i wdrożenia odpowiedniego dla nich poziomu automatyzacji. Prinect Printready System jest platformš dla cyfrowej i zautomatyzowanej pracy przygotowalni. W przyszłoœci da możliwoœć także sterowania maszynami cyfrowymi Speedmaster DI, Quickmaster DI oraz NexPress. W ramach całoœciowej koncepcji Prinect, system Prinect Print-ready będzie w przyszłoœci dostarczał danych dla wszystkich elementów procesu produkcyjnego i adaptował informacje z systemów sterowania produkcjš do postaci JDF. Dzisiaj drukarnie wykonujš coraz mniejsze nakłady. Klienci chcš produktów poligraficznych jak najwyższej jakoœci, które dokładnie spełniajš ich wymagania, w możliwie jak najkrótszym czasie i atrakcyjnej cenie. Aby pozostać konkurencyjnym, podstawowš sprawš jest podniesienie wydajnoœci produkcji oraz precyzyjna kalkulacja kosztów. Większa automatyzacja redukuje odpady oraz skraca czas realizacji zlecenia, również zmniejszajšc koszty. Jednakże nie jest to tylko sprawa samej technologii, ale także modeli biznesowych oraz elastycznoœci, która będzie decydować o sukcesie ekonomicznym drukarni w przyszłoœci. Z jednej strony operacje, które składajš się na proces produkcyjny, powinny być powišzane ze sobš w celu zapewnienia maksymalnej wydajnoœci całoœci. Z drugiej strony proces produkcyjny powinien być powišzany z całym procesem zarzšdzania drukarniš tak, aby dane technologiczne dotyczšce zlecenia oraz dane okreœlajšce klienta, termin, koszty mogły być wymieniane pomiędzy systemami i dokładnie monitorowały oraz nadzorowały każdš fazę produkcji. Prinect integruje planowanie produkcji oraz sterowanie produkcjš z technicznš, wykonawczš warstwš systemu, zapewniajšc swobodny przepływ danych dotyczšcych poszczególnych zleceń od poczštku do końca. Umożliwia również stałe monitorowanie czasów wykonania poszczególnych operacji, kosztów oraz zużycia materiałów, dostarczajšc spójnej bazy danych niezbędnej do profesjonalnego planowania i nadzoru produkcji. System taki jak Prinect oferuje drukarni wiele korzyœci, przede wszystkim przezroczystoœć wszystkich procesów technologicznych, pełnš kontrolę kosztów oraz wyników finansowych oraz możliwoœć dokładniejszego planowania czasu pracy, zakupów materiałów eksploatacyjnych, zapasów magazynowych itp. W istotny sposób poprawia organizację całego procesu produkcyjnego oraz zapewnia bardzo wysoki poziom jakoœci i powtarzalnoœci. Oczywiœcie zwiększa się wydajnoœć dzięki krótszym czasom przygotowania produkcji, mniejszej iloœci odpadów produkcyjnych oraz wyeliminowaniu wprowadzania powtarzajšcych się danych. Oferuje modularnoœć i dostosowanie do indywidualnych potrzeb drukarni, co zapewnia dokładnie taki poziom jej cyfrowej integracji i automatyzacji procesu produkcyjnego oraz zarzšdzania, jaki jest pożšdany w danym momencie rozwoju firmy. Opracowano na podstawie materiałów firmy Heidelberg Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>