Prognozy dotyczšce papieru magazynowego i gazetowego
6 gru 2016 14:42

W czerwcu br. firma UPM-Kymmene zorganizowała we Francji spotkanie z wydawcami gazet i magazynów, na którym mówiono m.in. o przewidywanych tendencjach w produkcji papieru dla tego asortymentu druków. Hans Sohlstrom, odpowiedzialny w koncernie za dział papieru magazynowego, przedstawił dane dotyczšce tego segmentu œwiatowego rynku oraz jego przewidywanej ewolucji. Na poziomie œwiatowym największy wzrost popytu wykazujš następujšce rynki: Azja (+ 4,75%), Chiny (+ 4,5%), Ameryka Łacińska oraz Afryka Południowa. Natomiast bardzo słaby wzrost odnotowano w krajach Europy Zachodniej, Japonii i Stanach Zjednoczonych (od 1,5 do 2%), choć jednoczeœnie sš to najwięksi producenci papieru. Jeœli chodzi o wskaŸnik stopy wzrostu dla poszczególnych rodzajów papieru w latach 2005-2015, to przewiduje się, że będzie on największy dla papierów powlekanych magazynowych i powlekanych bezdrzewnych (+ 3,4%). Następne w kolejnoœci sš papiery bezdrzewne niepowlekane (+ 3,1%) oraz magazynowe niepowlekane (+ 2,4%). Ostatnie miejsce zajmuje papier gazetowy, na który popyt ma wzrosnšć według prognoz jedynie o 1,7%. Przewidywania dotyczšce produkcji i zużycia papieru gazetowego w poszczególnych krajach w latach 2005-2015 oparte na obecnym stosunku podaży i popytu wskazujš na zdecydowanš dominację w produkcji Stanów Zjednoczonych, gdzie produkuje się 16,1 mln ton papieru, czyli o 3,6 mln ton więcej niż wynosi wewnętrzne zapotrzebowanie. Prognozy dotyczšce popytu na papier gazetowy w USA mówiš o lekkim jego wzroœcie w stosunku do okresu 1985-2000, kiedy to zapotrzebowanie malało œrednio o 0,4% rocznie. Tytułem porównania, w Europie Zachodniej zdolnoœć produkcyjna wynosi 10,5 mln ton papieru, a zużycie 9,9 mln ton, nadwyżka wynosi więc jedynie 0,6 mln ton. W tym samym okresie, kiedy w USA notowano stały spadek zapotrzebowania na papier gazetowy, w Europie wzrastało ono w tempie œrednio 2,6% rocznie. Jeszcze lepiej było w Azji, gdzie œredni roczny wzrost wynosił 6,5%. Na podstawie ăCaractereÓ nr 579 z 17 wrzeœnia 2002 opracowała IZ