Proofing Đ fakty i mity
6 gru 2016 14:43

Pod takim tytułem 4 marca w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej odbyło się sympozjum, które zorganizowała firma Agfa Sp. z o.o. Spotkanie rozpoczšł Stefan Piotrowski, dyrektor działu systemów graficznych polskiego oddziału Agfy, który przybliżył uczestnikom sytuację na rynku proofingu cyfrowego w Polsce i na œwiecie. Agfa, o czym mówił we wstępie Stefan Piotrowski, w najbliższej przyszłoœci będzie wzmacniać swojš pozycję na rynku prepress i mediów. Jej strategicznym planem na najbliższš przyszłoœć jest zajęcie czołowej pozycji na rynku przemysłowego druku cyfrowego. Następnie Jacek Hamerliński, Pre-sales/Product Manager w Agfie, omówił kryteria odbitki próbnej rozpoczynajšc swoje wystšpienie od krótkiego przedstawienia obecnej sytuacji rynku poligraficznego, który charakteryzujš m.in. spadek znaczenia systemów analogowych oraz ofensywa systemów cyfrowych, coraz większa konkurencja i niższe marże. W takiej sytuacji inna staje się w procesie produkcji poligraficznej rola odbitki próbnej. Dawniej stanowiła ona wzorzec koloru i była podstawš dla drukarza. Było ona niezmienna dla różnych wykonawców. Wynik, czyli wykonana praca, oceniany był pod kštem zgodnoœci z wzorcem. Obecnie odbitka próbna ma symulować efekt końcowy i jest różna dla różnych wykonawców, a wynik oceniany jest zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. Jacek Hamerliński podkreœlał również fakt, że różne sš rodzaje odbitek próbnych (odbitka projektowa, stanowišca kontrolę projektu graficznego oraz będšca podstawš do korekty; odbitka impozycyjna, będšca podstawš do kontroli rozstawienia stron, a także stanowišca symulację gotowego produktu oraz odbitka kontraktowa będšca wzorcem barwnym dla druku oraz akceptacjš zlecenia przez klienta). Jacek Hamerliński zastosował również inny podział proofów Đ w zależnoœci od miejsca ich wykonania. Wobec tak szerokiego spojrzenia na proofy powstaje pytanie: jak prawidłowo ocenić odbitkę próbnš? Nie jest to proste wobec problemów, która wišżš się z odbitkami próbnymi. Po pierwsze istotne sš koszty, na które składajš się dwa czynniki Đ koszt systemu do wykonywania odbitek próbnych (inwestycja) oraz koszt materiałów (eksploatacja). Kolejnym problemem jest wiernoœć reprodukcji (na ten aspekt istotnie wpływajš technologia wydruków próbnych, rodzaj podłoża, symulacja rastra oraz wpływ oœwietlenia), która może, jak mówił Jacek Hamerliński, decydować o współpracy z klientem. Problemem jest również powtarzalnoœć, na którš wpływajš czynniki œrodowiskowe (temperatura, wilgotnoœć, zapylenie), starzenie się urzšdzeń oraz dbałoœć o nie, a także czynnik ludzki. Kolejnymi problemami zwišzanymi z odbitkami próbnymi, o których mówił prelegent, sš trwałoœć, obowišzujšce standardy oraz wydajnoœć. Bioršc je pod uwagę prelegent okreœlił kryteria oceny systemu odbitek próbnych, do których należš: zgodnoœć z zastosowaniem, optymalny stosunek ceny do parametrów, oferowane przez system funkcje oraz obsługa. Idealny system odbitek próbnych, jak mówił Jacek Hamerliński, musi być rozwišzaniem odpowiednim do zastosowania (inne wymagania będš dla odbitki projektowej, impozycyjnej, kontraktowej, a także różny będzie poziom jakoœci w różnych sytuacjach). Poza tym prelegent zwrócił uwagę na fakt, że proofing cyfrowy jest o 70% tańszy od analogowego. Istotne w całym procesie jest partnerstwo klienta i dostawcy. Pierwszy z nich musi zdefiniować swoje potrzeby wobec systemu oraz zapewnić fachowš jego obsługę, drugi powinien zbudować optymalne rozwišzanie, przeprowadzić wdrożenie oraz dostarczyć wiedzę niezbędnš dla fachowej obsługi. Podsumowaniem wystšpienia było okreœlenie idealnej odbitki próbnej jako spełniajšcej wymagania wszystkich partnerów procesu produkcyjnego, nadajšcej się do odpowiedniej roli w procesie produkcyjnym oraz będšcej œrodkiem komunikacji pomiędzy stronami procesu produkcyjnego. W tym kontekœcie Jacek Hamerliński przedstawił nowe wyzwania proo-fingu, zastępujšc Wilfrieda De Becker z Belgii, który był autorem wystšpienia na ten temat, lecz nie dotarł na prezentację. Głównym tematem tej prelekcji były nowe rozwišzania, jakie proponuje Agfa, jeœli chodzi o systemy proofingowe (więcej na ten temat znajdziecie Państwo na stronie 42, gdzie przedstawiamy nowoœci Agfy w zakresie wielkiego formatu, które zostanš zaprezentowane na drupie), zwracajšc szczególnš uwagę na unikatowe, jak podkreœlał, rozwišzanie, jakim jest urzšdzenie :GrandSherpa umożliwiajšce drukowanie atramentami wodnymi w 7 kolorach. Kończšc wystšpienie Jacek Hamerliński zasygnalizował fakt, iż różne grupy docelowe majš różne potrzeby w stosunku do proofów Đ inne potrzeby powstajš przy drukowaniu opakowań, inne przy druku akcydensowym, jeszcze inne przy druku gazetowym. Na koniec uczestnicy spotkania mogli wzišć udział w pokazie urzšdzenia :Sherpa 24m, a następnie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek. MD