Przeglšd rynku papierniczego
6 gru 2016 14:42

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba producentów papieru i tektury falistej, opakowań z papieru i tektury oraz papierniczych artykułów piœmiennych w latach 1996-1998 stopniowo rosła. W roku 1999 zanotowano nieznaczne zmniejszenie grupy producentów tych artykułów, natomiast lata kolejne przyniosły rozwój sektora Đ liczba placówek w 2000 roku wzrosła do 1512, a w roku 2001 do 1631. Produkcjš artykułów papierniczych w roku 2000 zajmowało się jedynie o 11 placówek więcej niż w roku ubiegłym (ogółem 377), w roku 2001 działalnoœć tę prowadziło 405 podmiotów gospodarczych, a wg danych za I kwartał br. ich liczba wynosi 405. Producenci papieru i wyrobów papierowych sš jednoczeœnie jedynš grupš sklasyfikowanš odrębnie w badaniach GUS. Okreœlenie liczby podmiotów gospodarczych trudnišcych się wytwarzaniem artykułów biurowych czy szkolnych nie jest możliwe, ponieważ żadna z wymienionych grup nie jest zliczana oddzielnie. Sprzedaż hurtowa maszyn i urzšdzeń biurowych w 1997 r. prowadzona była przez 859 podmiotów gospodarczych, w 1998 przez 961, a w 1999 takš działalnoœciš zajmowały się już 983 placówki. Wzrost, który można tu obserwować, nie słabnie Đ w roku 2000 odnotowano 1023 hurtownie maszyn biurowych, w roku 2001 Đ 1164 i tyle samo w I kwartale 2002. Od 1997 roku stale wzrastała iloœć punktów sprzedaży detalicznej ksišżek, gazet i artykułów piœmiennych. W 1999 zanotowano ich ponad 16 tysięcy. Niestety, kolejne lata przyniosły recesję w tym sektorze Đ w 2000 roku liczba punktów sprzedaży spadła do 13 170, a w roku 2001 do 13 020. Wg danych GUS za I kwartał br. tendencje spadkowe utrzymujš się Đ liczba punktów sprzedaży detalicznej ww. artykułów wynosi 12 942. Nie jest możliwe ustalenie dokładnej liczby sklepów i hurtowni zajmujšcych się wyłšcznie sprzedażš artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych, ponieważ w badaniach GUS placówki takie ujmowane sš zwykle w szerszych kategoriach branżowych. Badania Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2001 i pierwszš połowę br. pokazujš, że od kilku lat najwięcej papieru i wyrobów papierowych sprowadzamy z Niemiec, Finlandii, Szwecji oraz Hiszpanii. Analizy podsumowujšce rok 2001 i dane za pierwsze półrocze roku 2002 dowodzš, że czołówka krajów, z których trafia do nas najwięcej papieru do kopiowania, nadal jest niezmienna Đ sš to Niemcy, Belgia i Słowenia. Podsumowujšc, w 1999 roku wartoœć importowanych towarów wzrosła w stosunku do lat poprzednich. W latach 2000 i 2001 nadal widać tendencje wzrostowe. Natomiast w pierwszym półroczu 2002 wg danych GUS import w sektorze papierniczym wyraŸnie spada. Znaczšcy wydaje się fakt, że w tym segmencie importu żadnego niemal udziału nie ma rynek wschodni. Najwięcej polskiego papieru i kartonu powlekanego trafia do Francji, na Ukrainę i Litwę, a od I połowy br. także na Łotwę. Czołówka importerów, do których wysyłamy papier i karton niepowlekany oraz papier do kopiowania, od kilku lat w zasadzie się nie zmienia. Należš do niej Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy. Według najnowszych danych GUS do najważniejszych importerów papierów do kopiowania i przedruku dołšczyła Rosja. Natomiast od roku 2001 sprzedaż w ww. podgrupach zmalała. Od kilku lat wzrasta natomiast sprzedaż kopert, kart listowych i zestawów materiałów piœmiennych, które eksportowane sš przede wszystkim do Niemiec, na Litwę i Ukrainę. Opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez redakcję magazynu ăPapierniczy ŒwiatÓ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>