Przezroczyste etykiety Đ sitodruk czy fleksografia UV?
6 gru 2016 14:42

Do drukowania przezroczystych etykiet wybierany jest sitodruk ze względu na wysoki kontrast płaszczyzn i tekstu, natomiast rastrowane ilustracje sš drukowane technikš druku wypukłego (flekso) lub offsetu. Dzięki kombinacji różnych technik drukowania można wykorzystać ich zalety i w ten sposób stworzyć produkt wysokiej jakoœci. Należy teraz postawić sobie pytanie: czy sitodruk może być zastšpiony przez fleksografię z farbami UV i czy taka kombinacja technik drukowania może przynieœć korzyœci techniczne i ekonomiczne? Kombinacja technik drukowania przy produkcji inline etykiet samoprzylepnych jest dziœ szeroko stosowana na œwiecie. Z różnych powodów czynione sš próby imitowania efektu sitodruku za pomocš znanych technik, lecz z różnym powodzeniem. Tylko niektóre wymagania dajš się przy tym spełnić. Wkład włożony w to imitowanie jest najczęœciej tak duży, że ekonomicznie nie jest to uzasadnione. Istotne sš więc powišzania między technikš drukowania a ekonomikš. Na czołowym miejscu sš działania dotyczšce sitodruku i fleksografii UV. Charakterystycznš cechš każdej techniki drukowania jest iloœć przenoszonej farby. Przy tym samym systemie inne wielkoœci, jak rozdzielczoœć obrazu, siła krycia farbš itd. sš ze sobš bezpoœrednio powišzane. Gruboœciš warstwy farby można przy tym rozmaicie sterować i zmieniać jš w okreœlonych ramach. We fleksografii odbywa się to przez pojemnoœć wałka rastrowego, w offsecie przez ustawienie noża farbowego, a w sitodruku przez wybrany rodzaj płyty drukowej Screeny. Zdolnoœć do pokrycia powierzchni przez farby UV jest okreœlana przez pigmentację w odniesieniu do gruboœci warstwy farby. Mimo procentowo wyższej zawartoœci pigmentów we fleksograficznych farbach UV nie można osišgnšć siły krycia farb sitodrukowych. Ze względu na wielokrotnie większš gruboœć warstwy farby w sitodruku osišga się najwyższe krycie. Ten efekt wysokiego krycia farbš jest szczególnie widoczny w przypadku przezroczystych etykiet; ma to oczywisty wpływ na wyglšd etykiety (a więc także produktu) i przycišga wzrok. Firmy drukujšce etykiety, a nie obeznane z sitodrukiem lub drukarnie fleksograficzne często czyniš próby imitowania właœciwoœci tej techniki. Nie daje się jednak osišgnšć efektu sitodruku, nawet przy białych farbach o wysokim stopniu krycia. Aby osišgnšć ten efekt we fleksografii, trzeba drukować dwa razy i mimo tego nie uzyskuje się w pełni zadowalajšcych rezultatów. Jakie motywy można w ten sposób symulować? Do prostych form, np. prostokštnych powierzchni, jako biały podkład dla kodu kreskowego dwukrotne pokrycie farbš flekso UV może jeszcze wystarczyć. Jednak gdy teksty czy mieszane motywy (płaszczyzny i tekst) muszš się wyraŸnie odróżniać od tła, to najlepszš metodš jest sitodruk. Dwukrotne drukowanie farbami flekso UV nie wchodzi tu w rachubę, gdyż każda różnica w pasowaniu w wielkim stopniu psuje końcowy efekt. Poza tym we flekso nakłada się wielokrotnie na siebie efekt odciœniętej krawędzi, typowy dla druku wypukłego, co jest także elementem znacznie obniżajšcym jakoœć. Gdy etykieta jest zadrukowywana po obu stronach, ale osobno, to dla uzyskania najlepszego efektu przednia strona powinna być zadrukowywana sitodrukiem. Dla odwrotnej strony dwukrotne drukowanie we fleksografii farbami UV może być wystarczajšce. Aby uzyskać właœciwy efekt na przezroczystych etykietach, nie można zrezygnować z sitodruku. Tylko w przypadku, gdy odbiorca jest gotów obniżyć swe wymagania, można zastosować fleksografię UV jako alternatywę. Ponieważ każda technika drukowania ma zalety i wady, to taka kombinacja, która spełnia życzenia klienta, jest najlepszym rozwišzaniem. Połšczenie i dowolna kolejnoœć technik drukowania to optymalny proces dla specyficznych wymagań. Do tła i do silnie uwypuklonych tekstów najlepiej nadaje się sitodruk. Do rastrowanych czterobarwnych motywów i delikatnych przejœć tonalnych lepsze sš te techniki drukowania, w których nanosi się mniej farby. Zastosowanie sitodruku do drukowania czterobarwnego prowadzi do niezadowalajšcych rezultatów, natomiast drobne pismo czy linie mogš być doskonale odtworzone. Do drukowania rastrowanych motywów od dawna stosuje się technikę drukowania wypukłego lub płaskiego. Wypukłe lakierowanie podobne do reliefu, stosowane np. do uwypuklenia nazwy firmy, pismo BrailleŐa dla niewidomych lub wyczuwalne symbole do ostrzegania o niebezpiecznej zawartoœci Đ do tego rodzaju zastosowań można wykorzystywać sitodruk rotacyjny dzięki technice wykonywania płyt Screeny. Coraz częœciej robiš to graficy przy projektowaniu atrakcyjnych opakowań. Przy ocenie opłacalnoœci chodzi o to, aby korzyœci porównać z odpowiednimi kosztami. Ogólnej tendencji, że odbiorca za tę samš usługę chce zapłacić mniej, należy przeciwstawić korzystne drukowanie etykiet wynikajšce z oferowania nowych rozwišzań. Koszty sš okreœlane przez wyposażenie, wszechstronnoœć w zastosowaniu i sprawnoœć techniki drukowania. Dzięki dzisiejszym zaletom tych technik także drukowanie kombinowane może przynosić zysk. Sitodruk rotacyjny jest już dojrzałš technikš, o której nie można zapominać przy drukowaniu przezroczystych etykiet. Do drukowania przezroczystych etykiet stosowany jest sitodruk ze względu na wysokš siłę krycia. Imitowanie efektów uzyskiwanych w sitodruku przez fleksografię UV daje różne rezultaty. Nawet przy stosowaniu farb flekso UV o wysokiej sile krycia uzyskuje się gorsze rezultaty niż w sitodruku. Zastosowanie flekso UV zamiast sitodruku może mieć miejsce tylko wtedy, gdy klient zgodzi się na gorszy efekt. Wypukłych elementów obrazu nie można w ten sposób imitować. Na podstawie artykułu ăSiebdruck oder FlexodruckÓ z ăViscomÓ nr 10/2002 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>