Przyszłoœć druku
6 gru 2016 14:42

Chociaż może się wydawać, że ten temat już został wyczerpany, to dla naszej branży nie ma nic istotniejszego niż rola druku w 21. wieku. Nie możemy ignorować tego, czego nie da się uniknšć i musimy się zastanowić, jak druk będzie się zmieniać, jeżeli mamy planować rozwój branży. Przytoczone niżej dane pochodzš z raportu z badań ăPrinting in the Age of Web & BeyondÓ (Druk w epoce Sieci i póŸniej), przygotowanego przez fundację EDSF Đ The Electronic Document Systems Foundation. Jak informuje EDSF, głównym celem badań było okreœlenie, co ludzie będš robić w przyszłoœci, jeœli chodzi o dokumenty w postaci drukowanej lub elektronicznej, przez porównanie ich odpowiedzi z różnymi tendencjami rozwojowymi Đ demograficznymi i techniczno-technologicznymi. Poniżej przedstawiamy niektóre kluczowe opinie opracowane na podstawie ăPrinting in the Age of Web & BeyondÓ. Periodyki Czasopisma i magazyny ilustrowane odczujš zmniejszenie iloœci reklam drukowanych. Ze względu na to, że reklamy istotnie wpływajš na liczbę stron w czasopismach, utrata strony z reklamami równa się utracie strony redakcyjnej. Œrodki finansowe przeznaczone na promocję zostanš rozdzielone tak, aby uwzględnić Internet, zatem publikacje periodyczne odczujš zmniejszenie objętoœci, czyli liczby stron. W przyszłoœci periodyki drukowane oraz Internet będš współdziałać synergicznie, w miarę rozwijania się nowych modeli tworzenia dochodów. W księgarniach i siedzibach firm lub w domach pojawi się druk na żšdanie wybranych artykułów. Pewna wielkoœć produkcji drukowanej przejdzie z drukarń do domów czy biur. Drukowanie publikacji periodycznych przejdzie ze scentralizowanych zakładów poligraficznych do miejsc bliższych klientom. ăDrukomatyÓ do drukowania czasopism tak się rozwinš, że czytelnicy będš mogli otrzymać okreœlone wydanie, artykuł lub różne wydania i artykuły w postaci wydrukowanej na żšdanie bšdŸ elektronicznej, załadowane do e-czytnika. Gazety Gazety przeżyjš znaczšcy spadek objętoœci. Internet, pod względem szybkoœci dostarczania informacji i jej kompletnoœci, stanowi wyzwanie zarówno dla gazet, jak i dla reklamy. Sieć już jest głównym kanałem dla drobnych ogłoszeń. Gazety, pod warunkiem utrzymania swojego zasięgu na rynku, mogš uzyskiwać dochody z wszelkich ulotek i innych wkładek reklamowych. Ale, ogólnie bioršc, w epoce nowych mediów przed największym wyzwaniem stojš gazety. W dalszym cišgu będš one konkurować z innymi mediami w dziedzinie rozpowszechniania wiadomoœci. Ponieważ jednak gazety nie mogš zapewnić natychmiastowoœci, którš zapewniajš stacje radiowe i telewizyjne oraz Internet, dlatego będš one sięgały po pogłębione i obejmujšce lokalne rynki tematy na danym obszarze. Gazety będš musiały poszerzyć pod względem demograficznym bazę odbiorców po to, by utrzymać promocyjne dodatki (ulotki/wkładki). Dšżšc do zwiększenia dochodów, drukarnie gazetowe instalujš maszyny do druku wielobarwnego, by móc produkować więcej barwnych reklam o lepszej jakoœci i dostarczać produkt bardziej ukierunkowany na klienta. Marketing bezpoœredni Marketing drogš wysyłki pocztowej trochę wzroœnie. Jest to metoda ăprzepychanejÓ promocji (push promotion), w której można wybierać adresatów i która jest niezależna od œrodków technicznych. To najbardziej demokratyczny kanał promocji, ponieważ może on zapewnić pełne pokrycie zarówno geograficzne, jak i demograficzne. Promocje personalizowane stanš się normš, w miarę jak sprzedawcy będš rozwijać bardziej dopracowane podejœcia do marketingu opartego na bezpoœrednich relacjach z ludŸmi. Podwyższenie opłat pocztowych zmusi firmy zajmujšce się bezpoœrednim marketingiem do znalezienia alternatywnych kanałów dystrybucji. Przesyłanie pocztš na skalę masowš będzie kontynuowane. Do czasu, kiedy wszyscy będš mieli dostęp do tych samych elektronicznych danych, nie ma innej drogi dotarcia do szerokiej rzeszy odbiorców. Do roku 2010 siedziby poczty elektronicznej i zwykłej zostanš połšczone, a następnie umiejscowiš się na nowym rynku elektronicznej reklamy pocztowej (direct e-mail). Pocztowa baza danych będzie ogólnokrajowš składnicš adresów zamieszkania i poczty elektronicznej. W ten sposób będzie możliwa jednoczesna wysyłka obydwoma sposobami. Opakowania Jest to obszar największego wzrostu, ponieważ nie ma żadnej elektronicznej alternatywy dla opakowań. Oczekujmy jednak mniejszych nakładów etykiet i opakowań przygotowanych według kryteriów geograficznych i demograficznych. Zmiany przepisów będš wymagać cišgłych zmian w opakowaniach, jak również zmian w marketingu i produktach. Handel elektroniczny (e-commerce) spowoduje rozwój branży opakowań, ponieważ towary nabyte on-line będš musiały być wysłane w jakimœ opakowaniu. Opakowania będš się więc znaczšco rozwijać do 2020 roku i potem też. W skali całego œwiata maszyny offsetowe i fleksograficzne drukujš 7 mln m2 etykiet. Do 2020 roku 30% lub więcej tych etykiet będzie drukowanych cyfrowo. Wymagana przepisami informacja o wartoœciach odżywczych oraz ăregionalizowaneÓ opakowania utrzymajš ten segment rynku w stanie wzrostu przez ponad 20 lat, jako że opakowania co jakiœ czas koryguje się i ponownie drukuje. Reklama Dział materiałów reklamowych i promocyjnych Đ np. broszurki i ulotki Đ wykaże się jednym z największych wzrostów w przemyœle poligraficznym. Większoœć tego, co drukarze drukujš, powstaje dlatego, że ktoœ chce coœ sprzedać komuœ innemu. Dla reklamy nie przewiduje się żadnego poważniejszego elektronicznego zastępstwa. Objętoœć drukowanych materiałów reklamowych i promocyjnych będzie dalej rosnšć do 2020 roku, a póŸniej prawdopodobnie też. Poważnš konkurencjš dla drukowania reklam technikš offsetowš będš drukarki do druku barwnego o coraz wyższej jakoœci, zarówno atramentowe, jak i na bazie tonerów. Umożliwi to sklepom i innym punktom drukowanie potrzebnych materiałów we własnym zakresie, na żšdanie. Œrodowisko twórców będzie wymagać przejœcia na druk szeœciokolorowy i inne metody o wysokiej wiernoœci reprodukcji barw, w połšczeniu z zastosowaniem lakierowania i laminowania. Wysokojakoœciowy druk wielobarwny będzie istnieć jeszcze przez wiele lat 21. wieku. I ostatnie spostrzeżenie Dokumenty drukowane na papierze będš istnieć i ewoluować wraz z cyfrowymi dokumentami na elektronicznych wyœwietlaczach jeszcze przez długie lata. Nie chodzi zatem o to, czy informacja jest wydrukowana na papierze, ale czy jest ona w postaci typograficznej, w przeciwieństwie do postaci audio i wideo. Materiał ukazał się w magazynie popularno-naukowym firmy Agfa ăInter:faceÓ nr 28

error: Kopiowanie zabronione!
cript>