Przyszłoœć offsetowego druku rotacyjnego
6 gru 2016 14:43

Taki był temat kolokwium zorganizowanego 26 listopada w Paryżu przez redakcję ăCaractereÓ Đ francuskiego czasopisma dla branży poligraficznej, z którym łšczy nas długoletnia współpraca. W spotkaniu wzięło udział 180 osób z krajów Europy Zachodniej: drukarzy, wydawców, zleceniodawców, producentów wyposażenia i dostawców materiałów dla poligrafii. Jedynym reprezentantem Europy Œrodkowo-Wschodniej był Tadeusz Winkowski, zaproszony również do uczestniczenia w dyskusji przy okršgłym stole na temat rynku maszyn rotacyjnych w obecnej sytuacji ekonomicznej. Jako powód organizacji Đ po raz pierwszy Đ spotkania umożliwiajšcego wymianę informacji i doœwiadczeń podawano nie najlepszš koniunkturę, która wpłynęła na osłabienie branży zmuszonej stawić czoła nowym wyzwaniom: zaostrzajšcej się konkurencji Đ nie tylko w skali lokalnej, ale i europejskiej, nieadekwatnym w stosunku do obecnego zapotrzebowania rynku mocom produkcyjnym oraz nowej polityce składania zamówień przez największych zleceniodawców. Taka sytuacja wymaga wymiany poglšdów, przedstawienia różnych punktów widzenia i okreœlenia perspektyw rozwoju rynku. Organizatorzy podkreœlali również, że w cišgu ostatniego 20-lecia rotacyjne maszyny offsetowe zyskały pierwszorzędnš pozycję w branży poligraficznej; wykorzystywane sš zarówno w produkcji dziełowej, jak i do drukowania prasy codziennej i magazynowej. W wyniku postępu technicznego stosowane sš w nich bardzo zróżnicowane technologie, wymagajšce różnorodnych umiejętnoœci oraz wysokich kwalifikacji obsługi. To również jest swoistym wyzwaniem i problemem dla branży. Ilustracjš powyższych stwierdzeń sš następujšce dane: liczba maszyn rotacyjnych wykorzystywanych do produkcji dziełowej zainstalowanych w Europie wynosi 2370; tylko we Włoszech w roku 2004 będzie pracowało 19 rotacji 64-stronicowych; w cišgu 20 lat zdolnoœć produkcyjna maszyn rotacyjnych we Francji wzrosła 5-krotnie, gdzie też produkcja dziełowa wykonywana na tych maszynach stanowi 54% ogółu druków. Podczas spotkania przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej przez redakcję ăCaractereÓ na temat parku maszyn rotacyjnych we Francji, a następnie omawiano następujšce tematy: Stan obecny głównych rynków komunikacji drukowanej i ich ewolucja; Rotacje offsetowe w Europie; Ewolucja technologiczna offsetowych maszyn rotacyjnych; Oczekiwania największych zleceniodawców wobec drukarzy. Zorganizowano też dyskusję przy okršgłym stole dotyczšcš wyzwań, którym musi sprostać branża w obecnych trudnych warunkach ekonomicznych, a także stosunków partnerskich drukarzy z dostawcami i klientami. W dyskusji uczestniczyli: Tadeusz Winkowski (prezes Winkowski Sp. z o.o.), Yvan Lesniak (dyrektor generalny Quebecor France), Jean-Paul Maury (dyrektor zarzšdzajšcy Maury Imprimeurs), Gauthier Tyrel De Poix (dyrektor generalny Stora Enso France), Emmanuel Leisner (dyrektor sprzedaży na Europę firmy Polestar) oraz Jean-Pierre Eisele (dyrektor operacyjny Mundocom). Na podstawie informacji organizatorów opracowała IZ