QuarkXPress 5.0częœć I
6 gru 2016 14:42

Na koniec 2001 roku planowana była w Stanach Zjednoczonych premiera nowego programu DTPĐ QuarkXPress 5.0 (QXP 5). Jest to program do łamania publikacji, którego wersje czwarte sš bardzo rozpowszechnione i cenione w Polsce. Nowa wersja 5.0 jest budowana na wszystkie platformy systemowe (PC, Mac, Unix). Celem niniejszego artykułu będzie zaprezentowanie nowych cech programu w porównaniu z wersjš podstawowš 4.1 Đ bez dodatkowych rozszerzeń. W obecnej wersji programu QXP 5 wprowadzono szereg istotnych nowych możliwoœci i dokonano kilku ważnych zmian funkcjonalnych w istniejšcych dotychczas rozwišzaniach. Program QXP 5, tak jak i jego poprzednie wersje, ma budowę modułowš pozwalajšcš na rozszerzenie możliwoœci aplikacyjnych. Moduły rozszerzeniowe znajdujš się zarówno w znanych już folderach XTension, jak i nowym folderze Required Components ze składnikami, bez obecnoœci których aplikacja nie uruchomi się. Dodatkowš istotnš zmianš w budowie programu jest folder Preferences, w którym zapisywane sš preferencje ogólne QXP 5 oraz wielu modułów rozszerzeniowych XTension. Poniżej zostanie przedstawiony wykaz wszystkich nowoœci i ulepszeń funkcjonalnych. Nowoœci zostanš dodatkowo podkreœlone. W dalszych częœciach skrótowo zaprezentowany będzie krótki opis lub posługiwanie się niektórymi z tych funkcji. Ľ Dokumenty Web (Web Documents) Đ tworzenie i edycja dokumentów WWW oraz następujšcych cech dla tych dokumentów: formularze, mapy obrazowe, przewijanki (Rollovers), metaznaczniki (Meta Tags). Ľ Paleta narzędzi Web (Web Tools) Đ paleta umożliwiajšca tworzenie typowych elementów dla stron internetowych (typu [W]). Ľ Tabele (Tables) Đ tworzenie i edycja tabel tekstowych, graficznych i mieszanych. Ľ Warstwy (Layers) Đ tworzenie, edycja, manipulowanie warstwami. Ľ Menu kontekstowe (Context Menu) Đ znaczne rozwinięcie istniejšcej wczeœniej cechy. Ľ Identyfikatory wizualne (Visual Indicators) Đ kolorowe znaczniki identyfikujšce obiekty na warstwach i w dokumentach Web. Ľ Obowišzkowe składniki (Required Components) Đ cechy rozszerzajšce możliwoœci programu Đ podobnie jak XTensions Đ i umieszczone w oddzielnym folderze aplikacji Required Components, z tš jednak różnicš, że ich nieobecnoœć uniemożliwia uruchomienie aplikacji. Ľ Hiperłšcza Web i PDF (Hyperlinks) Đ możliwoœć tworzenia hiperłšczy dla dokumentów sieciowych i dokumentów eksportowanych w formacie PDF. Đ Drukowanie (Print) Đ realna możliwoœć włšczenia pustych separacji podczas drukowania, wprowadzenie dialogowego panela Preview dla szybkiego podglšdu parametrów drukowania oraz znaczšce rozszerzenie możliwoœci przy drukowaniu niepostscriptowym. Đ Kolekcje wyjœciowe (Collect for Output) Đ rozszerzenie możliwoœci tworzenia kolekcji dokumentów, uwzględniajšce również tworzenie kolekcji fontów i profili ICC. Đ Pisownia (Spelling) Đ możliwoœć sprawdzania pisowni dla zaznaczonego tekstu. Đ CMS (Color Management System) Đ poszerzenie funkcji zarzšdzania kolorem przez wprowadzenie możliwoœci ustawiania sposobu renderingu barw spoza gamy urzšdzenia. Đ Wykazy (Lists) Đ dodatkowa możliwoœć wprowadzenia stylów znakowych, a nie tylko akapitowych, podczas definiowania wykazów. Đ Ksišżka (Book) Đ zwiększenie możliwoœci przy pracy z ksišżkš podczas sieciowej pracy komputerów oraz zmiana sposobu synchronizowania rozdziałów poprzez wprowadzenie możliwoœci wyboru obiektów i elementów do synchronizacji. Đ Indeks (Index) Đ rozszerzenie możliwoœci przygotowywania i tworzenia indeksu poprzez automatyczne indeksowanie całego tekstu dla okreœlonego hasła, szybka zmiana poziomu hasła indeksowego oraz wprowadzenie stylu tekstowego dla odsyłaczy. Đ Kolory (Colors) Đ wprowadzenie zróżnicowanej identyfikacji kolorów podstawowych i dodatkowych na palecie kolorów. Đ Przeszukiwanie (Find/Change) Đ rozszerzenie możliwoœci przeszukiwania i zamiany tekstu poprzez wprowadzenie opcji okreœlania koloru tekstu. Đ Preferencje (Preferences) Đ przeprojektowanie okna dialogowego preferencji, uwzględniajšce grupy opcji aplikacyjnych i opcji dokumentowych (osobno dla dokumentów typu [W] i do drukowania [P]). Ľ Przezroczystoœć (Transparent) Đ wprowadzenie opcji przezroczystoœci podczas eksportowania strony dokumentu do formatu EPS. Đ Ramka graficzna (Picture Box) Đ wprowadzenie menu do zmiany skali obrazów i ramek graficznych. Đ Ramka tekstowa (Text Box) Đ wprowadzenie możliwoœci ustawiania różnych wcięć tekstu względem każdego z brzegów ramek tekstowych oraz wprowadzenie możliwoœci włšczania opcji pełnego krycia dla teł ramek położonych z tintš i przejœciami tonalnymi oraz białego krycia dla przezroczystych ramek tekstowych podczas edycji tekstu w tej ramce. Đ AppleScript Đ rozszerzenie możliwoœci działania z AppleScript, umożliwiajšcego tekstowy opis zadań do wykonania, przez wprowadzenie rozszerzenia Script (Mac OS), poszerzajšcego te opisy o tabele, OPI i spady. Dokumenty Web Poleceniem File>New>Web Document rozwijane jest okno dialogowe (rysunek 1.1) tworzenia nowego dokumentu typu [W] (np. przyszłej strony internetowej). W obszarze Colors okna dialogowego można ustalić kolory dla: wpisywanego tekstu (stanowišcego póŸniej hipertekst HTML), tła strony, łšczy, łšczy odwiedzonych i łšczy aktualnie aktywnych. W obszarze Page ustala się parametry strony (tylko szerokoœć). Długoœć strony powiększa się automatycznie podczas wprowadzania elementów strony Web. Dodatkowo można w oknie wprowadzić obraz tła strony, który można powielać w pionie, poziomie i przez kafelkowanie lub nie powielać. Dokumenty typu [W] nie majš pulpitu Pasteboard wokół strony dokumentu, jak to ma miejsce dla dokumentów przeznaczonych do drukowania (dokumentów typu [P]). Strona automatycznie się poszerza, jeœli zostanie wprowadzony odpowiedni obiekt. W dokumentach typu [W] można tworzyć łšcza, kotwice, dodawać elementy stałe stron internetowych (przyciski, pola tekstowe, okienka wyboru itp.), a także wprowadzać typowe dla dokumentów typu [P] elementy graficzne i tekstowe (ramki, linie). Każdy dokument typu [W] może być natychmiast obejrzany w domyœlnej dla systemu przeglšdarce internetowej. Służy do tego przycisk HTML Preview w dolnej częœci okna dokumentu. cdn.