Roczne wyniki Heidelberga…
6 gru 2016 14:43

Wyniki finansowe osišgnięte przez Heidelberger Druckmaschinen AG za rok finansowy 2002/2003, który zakończył się 31 marca br., sš zgodne z przewidywaniami. Wstępne dane dotyczšce sprzedaży osišgniętej przez Grupę Heidelberga wyniosły nieco ponad 4,1 mld euro (poprzedni rok: 5 mld euro). Zebrano zamówienia na ok. 4 mld euro (poprzedni rok: prawie 4,6 mld euro). Wcišż znajdujemy się w trudnym klimacie gospodarczym Đ powiedział Bernhard Schreier, prezes zarzšdu Heidelberga. Đ W całym œwiatowym przemyœle poligraficznym inwestorzy pozostajš bardzo ostrożni. Wstępny zysk operacyjny dla badanego okresu wyniósł 102 mln euro (poprzedni rok: 356 mln euro). Wstępny wynik finansowy netto wyniósł -138 mln euro (poprzedni rok: 201 mln euro), w tym 210 mln wydatków na rozszerzony program restrukturyzacyjny. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 46 mln euro. Na dzień 31 marca 2003 roku Grupa Heidelberga zatrudniała 24 181 pracowników na całym œwiecie, w tym 550 pracowników Grupy Gallus oraz IDAB WAMAC International AB, które po raz pierwszy były uwzględnione w zestawieniu. Jednoczeœnie liczba ta uwzględnia przeprowadzonš redukcję zatrudnienia o blisko 1500 pracowników w porównaniu z rokiem poprzednim. Utrzymujšca się powœcišgliwoœć klientów w inwestowaniu na kluczowych rynkach (Stany Zjednoczone i Niemcy) nie daje podstaw do oczekiwania jakiegoœ istotnego ożywienia w bieżšcym roku finansowym 2003/2004. Zarzšd Heidelberga przewiduje, że w nadchodzšcym okresie sprzedaż będzie spadać. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska