Rodzina sitodrukarek wielokolorowych Thieme 5000
6 gru 2016 14:42

Ulepszony system modularny umożliwia sitodrukarzom opłacalnš, stopniowš rozbudowę linii do sitodruku od dwóch do szeœciu kolorów. Urzšdzenia do druku wielobarwnego były do tej pory dla większoœci sitodrukarzy zbyt kosztowne. Jednak ze względu na wysokš wydajnoœć posiadajš one trudnš do przecenienia przydatnoœć dla przemysłowego druku wielkoformatowego. W przyszłoœci wielu sitodrukarzy może skorzystać stosujšc linie do przemysłowego sitodruku wielobarwnego. Do nich właœnie firma Thieme GmbH & Co. KG z Teningen kieruje swojš najnowszš propozycję: urzšdzenia do sitodruku o budowie modułowej Thieme 5000. Zdaniem producenta, jego rozwišzanie różni się na korzyœć od dotychczasowych rozwišzań okreœlanych jako ămodularneÓ. Rozbudowa urzšdzenia do drukowania w jednym kolorze do wersji od dwu- do szeœciokolorowej odbywa się znacznie proœciej i szybciej niż do tej pory. Wynika to z konsekwentnej standaryzacji wszystkich przyłšczy. W wersji do druku jednokolorowego urzšdzenie zawiera już samonakładak lub, alternatywnie, stół spływowy, suszarkę UV, system zdejmujšcy i sztapler. Dzięki zwartemu układowi modułów maszyna nie zajmuje dużo miejsca. Precyzyjne prowadzenie arkuszy i dokładny, wysokiej jakoœci druk zapewniajš chwytaki, umocowane na napędzanym elektrycznie łańcuchu o regulowanej szybkoœci przesuwu. Centralne sterowanie gwarantuje dużš elastycznoœć i krótki czas przezbrajania. Wszystkie parametry drukowania (szybkoœć przesuwu i siłę docisku rakla) zadaje się w oknie dialogowym, sš one następnie zapamiętywane w formie poleceń wewnętrznego języka i automatycznie ustawiane w maszynie. W pamięci komputera można zachować 80 ustawień druku, a następnie przywoływać je kilkoma kliknięciami. Jeżeli pojawiajš się problemy z działaniem maszyny, operator może uzyskać wiele informacji na ich temat z systemu diagnostycznego. Istnieje także możliwoœć komunikacji zdalnej z komputerem maszyny za poœrednictwem modemu. Prosty demontaż modułów i dołšczanie kolejnych stacji drukujšcych pozwalajš obniżyć koszty rozbudowy; w krótkim czasie maszynę można rozbudować do wersji pół- lub całkowicie automatycznej do drukowania w wielu, maksymalnie szeœciu kolorach. Łšczenie modułów ułatwia standaryzacja łšczy mechanicznych, elektrycznych i pneumatycznych. Warto zwrócić uwagę na wyposażenie sitodrukarek Thieme 5000. Chwytaki do prowadzenia arkuszy sš automatycznie centrowane względem stołu do drukowania po każdym uniesieniu sita. Zarówno przy drukowaniu jednobarwnym, jak i wielobarwnym arkusze sš przez nie prowadzone od stołu do nakładania, poprzez moduły drukujšce i suszarki UV, do systemu zdejmujšcego. Niezależnie od tego, czy arkusze nakładamy ręcznie, czy automatycznie, sš one pozycjonowane względem czoła i boków. Ich pozycję sprawdzajš czujniki optyczne. W zależnoœci od zadrukowywanego materiału można regulować ich czułoœć. Podczas wykonywania nadruku arkusze sš przytrzymywane podsysem próżniowym. W celu uzyskania dobrego przytrzymania materiału wykorzystuje się tu liczne otwory o œrednicy 1,5 mm rozmieszczone co 20 mm. Aby skrócić czas uzbrajania maszyny, zastosowano rozwišzanie pozwalajšce wsuwać sito z boku. Rama jest dokładnie pozycjonowana przy użyciu trzech zderzaków, a następnie blokowana w zaciskach pneumatycznych. Ich konstrukcja sprawia, że nawet chwilowy spadek ciœnienia powietrza w instalacji nie powoduje osłabienia uœcisku. Jeżeli sito przygotowane jest dla tego konkretnego modelu maszyny sitodrukowej, nie ma potrzeby dodatkowych ustawień czy centrowania. W innym przypadku można skorzystać z napędzanych serwomotorami mechanizmów ustawiania sita. W czasie tych czynnoœci szczęki zacisków otwierajš się i zamykajš automatycznie. Maszyny z rodziny Thieme 5000 sš wyposażone w opatentowany przez firmę Thieme mechanizm uchwytu rakla. Jest on wykonany z aluminium; dzięki zmniejszeniu masy możliwe jest uzyskanie dużych przyspieszeń i przesuwanie rakla ze znacznš prędkoœciš. Dwulampowe suszarki UV posiadajš stopniowš regulację wydajnoœci na trzech poziomach: 40, 80 i 120 W/cm. Podczas przerw w pracy lampy automatycznie zmniejszajš swojš moc do najniższej możliwej wartoœci. Pozwala to zaoszczędzić energię i przedłużyć ich żywotnoœć. Jeżeli praca jest wznowiona, suszarka bez opóŸnień powraca do ustawionej wydajnoœci. Nad suszarkami zbudowane sš daszki, które służš jednoczeœnie jako platformy inspekcyjne. Z obu ich stron dobudowane sš schodki, dzięki którym operator maszyny uzyskuje dostęp do bardziej oddalonych częœci maszyny oraz może wydatnie skracać sobie drogę, jeżeli musi się dostać na jej drugš stronę. Nie sš więc potrzebne żadne dodatkowe drabiny albo rusztowania. Stabilny korpus maszyny zapewnia wysokš stabilnoœć i sztywnoœć. Eliminuje się w ten sposób drgania i poprawia dokładnoœć drukowania. Urzšdzenia do sitodruku Thieme 5000 pozwalajš zadrukowywać arkusze o wymiarach od 750 x 1050 mm do 1600 x 2600 mm i gruboœci do 5 mm. Na podstawie pisma ăDer SiebdruckÓ 1/2002 oraz materiałów producenta opracował MT

error: Kopiowanie zabronione!
cript>