Rotacja gazetowa REGIOMAN
6 gru 2016 14:42

Dysponujšc nawet szerokš paletš zwojowych maszyn offsetowych do drukowania gazet trzeba się cišgle zastanawiać nad tym, czy rynek nie potrzebuje nowych rozwišzań technicznych. W tym celu powołano w firmie MAN Roland grupę roboczš, która miała za zadanie analizę tendencji na rynku gazet i zwišzanych z tym wymagań wydawnictw i drukarń odnoœnie do nowych maszyn gazetowych. Obok ekonomicznoœci produkcji na czołowe miejsce wysuwa się aktualnoœć, a więc możliwoœć drukowania w jak najpóŸniejszym czasie oraz możliwoœć elastycznego kształtowania produktu (gazety) w zależnoœci od potrzeb wydawnictwa. Zależnie od dnia tygodnia gazety majš najczęœciej różne objętoœci. Sš one podzielone na poszczególne sekcje, różne każdego dnia: w poniedziałek przeważa np. sport, we czwartek lub w pištek Đ kultura, programy telewizyjne. Dochodzš do tego różne bloki reklamowe. Te sekcje sš różnie ukształtowane pod względem objętoœci i kolorystyki. Powszechnym życzeniem jest możliwoœć zmiany objętoœci co dwie stronice, aby uniknšć Đ jak to ma miejsce przy skokach objętoœci co cztery stronice Đ wymuszonego wypełniania zbędnych dwóch stronic. Odnosi się to także do pozostałych sekcji gazety (polityka, ekonomia, reportaże itd.). Wraz z tš tendencjš daje się zauważyć dšżenie do mniejszych formatów, a więc do mniejszych długoœci odcięcia i mniejszych szerokoœci taœm papieru. Firma MAN Roland buduje szereg maszyn gazetowych o różnych układach stronic na cylindrze Đ maszyny o pojedynczej i podwójnej szerokoœci oraz o pojedynczym i podwójnym obwodzie cylindrów. Do wypełnienia luki w tym zakresie brakowało jednak maszyny o podwójnej szerokoœci cylindrów z pojedynczym obwodem (układ 4/1 Đ cztery stronice na szerokoœci cylindra i jedna na obwodzie), przeznaczonej do œrednich objętoœci i zapewniajšcej skok objętoœci co dwie stronice. Takš konstrukcjš stała się maszyna Regioman. Regioman jest maszyna ekonomicznš i elastycznš w zastosowaniu, co uzyskano dzięki temu, że cylinder płytowy o pojedynczym obwodzie obraca się dwa razy szybciej od cylindra gumowego o podwójnym obwodzie. Podwójne odtaczanie na cylindrze gumowym daje odpowiednio dwa równolegle zadrukowane oœmiostronicowe egzemplarze przy maksymalnej prędkoœci 70 000 egz./h. Umożliwia to uzyskanie takiej samej produktywnoœci jak na maszynie 16-stronicowej przy podwójnej produkcji, ale tylko z jednego kompletu płyt. Oszczędza się więc na koszcie płyt i czasie narzšdu. Taka koncepcja pozwala na tańszš produkcję różnych wydań gazety, ukierunkowanych na okreœlonych odbiorców. Na maszynie Regioman większa jest poza tym różnorodnoœć kolorystyki w porównaniu z maszynš w układzie stronic 4/2, gdzie następujšce po sobie płyty muszš drukować ten sam kolor. Do konstrukcji maszyny Regioman w znacznej częœci wykorzystano podzespoły innych maszyn gazetowych Đ Colorman i Geoman, a więc koncepcja techniczna tych maszyn jest zbliżona. W przypadku maszyny Regioman niezbędny jest możliwie jak najwęższy kanał na cylindrze gumowym, aby maksymalnie ograniczyć drgania przy odtaczaniu stosunkowo cienkich cylindrów płytowych. Po analizach technicznych zdecydowano się na cylindry gumowe o podwójnej œrednicy z płytami obcišgowymi i wšskimi kanałami, zamiast droższej i bardziej kłopotliwej technologii wykorzystujšcej tuleje nakładane na cylindry. Kombinacja cylindra płytowego o pojedynczej œrednicy z cylindrem gumowym o œrednicy podwójnej okazała się najlepsza z następujšcych powodów: Ľ stabilnoœć dynamiczna, Ľ lepszy dostęp, szczególnie przy zakładaniu płyt, Ľ łatwiejsza obsługa, Ľ wystarczajšca iloœć miejsca na urzšdzenia do automatycznego mycia obcišgów. Płyty obcišgowe (gumowy obcišg naklejony na aluminiowš płytę) sš znane z offsetu akcydensowego, jednak guma musiała być dostosowana do potrzeb drukowania gazet pod względem rodzaju powierzchni i trwałoœci, a jednoczeœnie stosowanie płyt obcišgowych nie mogło być droższe od zwykłych obcišgów. Właœciwe rezultaty uzyskano w œcisłej współpracy z producentami obcišgów. W maszynie Regioman zastosowano bezwałowy napęd zespołów oraz odpowiednio skonstruowane zespoły farbowe i nawilżajšce, o œrednicach wałków dostosowanych do stosunkowo długich i cienkich cylindrów płytowych. Koncepcję maszyny Regioman zaprezentowano w 1998 roku na wystawie IPEX, a montaż pierwszej maszyny (w formacie 470 x 1260 mm) rozpoczšł się na wiosnę 2000 roku. Zarówno analizy teoretyczne, jak i doœwiadczenia zebrane przy pierwszych zespołach potwierdziły, że można budować tę maszynę także w większych formatach, aż do 578 x 1680 mm. Zostało to urzeczywistnione i pierwsze zespoły tej wielkoœci sš już zamówione. Opracowano na podstawie biuletynu firmy MAN Roland ăexpressis technicsÓ nr 15