Rotomec-Valmet-Metso Corporation
6 gru 2016 14:42

Pojawienie się na polskim rynku w cišgu kilku ostatnich lat urzšdzeń włoskiej firmy Rotomec oferujšcej maszyny wklęsłodrukowe i fleksograficzne oraz inne specjalistyczne do produkcji opakowań spowodowało zainteresowanie naszej redakcji, kto stał się poważnym konkurentem dla tradycyjnych na naszym rynku producentów maszyn. Z dostawcš maszyn Rotomec na nasz rynek, prezesem firmy Plast Trade w Grudzišdzu Đ panem Tomaszem Korzenem Đ rozmawiamy o ofercie firmy. Prosimy o przedstawienie Pana firmy. Działa Pan w branży tworzyw sztucznych. Jak doszło do współpracy z firmš Rotomec? Tomasz Korzen: Spółka T&F Plast Trade jest firmš przedstawicielskš i handlowš. Jesteœmy małym podmiotem, jednakże staramy się być obecni na rynku maszyn do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Reprezentujemy w Polsce kilku producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych; oferujemy również urzšdzenia używane, ponieważ takie sš wymagania rynku, na którym pozyskanie kapitału jest stosunkowo drogie, a i akumulacja kapitału w wielu przypadkach jest dopiero w poczštkowej fazie. Firmę Rotomec znaliœmy wczeœniej, z targów i wystaw, z artykułów w pismach branżowych, jak również z informacji, które pochodziły z rynku, właœnie od użytkowników maszyn Rotomec. Opinie te zawsze były wysoce pozytywne. Najlepiej pozycję producenta weryfikujš odbiorcy. Firma Rotomec jest przedsiębiorstwem z ogromnym doœwiadczeniem i długoletnimi tradycjami w produkcji maszyn. Maszyny, na których widnieje logo firmy, spotkać można na całym œwiecie od ponad 40 lat. Nasza współpraca rozpoczęła się, jak to często w życiu bywa, przypadkowo. Jeden z naszych klientów zwrócił się do naszej firmy o poradę w celu realizacji planów inwestycyjnych, w których jednš z pozycji stanowił zakup drukarki wklęsłodrukowej. Bez żadnych obaw zarekomendowaliœmy firmę Rotomec i tak rozpoczšł się nasz kontakt z tš firmš, który potem przerodził się we współpracę na zasadzie przedstawicielstwa. Było to w połowie lat 90. i do dzisiaj nasza współpraca układa się pomyœlnie. Panie Prezesie, z przekazanych nam przez Pana wczeœniej materiałów wynika, że Rotomec wchodzi w skład grupy kapitałowej Valmet, która z kolei jest członkiem Metso Corporation zatrudniajšcej 22 000 pracowników w skali globalnej. Prosimy o ărozszyfrowanieÓ Valmetu. T.K.: Rzeczywiœcie, Valmet wchodzi w skład grupy kapitałowej Metso Corporation, która powstała w wyniku połšczenia się firm Valmet i Rauma 1 lipca 1999 roku. Metso jest największym na œwiecie dostawcš maszyn do produkcji papieru, tektury, bibułki, jak również maszyn do obróbki i uszlachetniania tych materiałów. W roku 1998 w strukturach firmy Valmet wyodrębniono Valmet Converting Group, skupiajšcš zakłady produkujšce maszyny do uszlachetniania i produkcji opakowań giętkich. Grupa ta skupia 6 zakładów zlokalizowanych w różnych krajach: Atlas (GB) Đ krajarki, nawijarki do instalacji do produkcji BOPP, papieru, etykiet i in.; Titan (GB) Đ krajarko-przewijarki do tworzyw sztucznych i papieru; General Vacuum (GB) Đ metalizatory próżniowe; Midi Machinery (CH) Đ separatory i przewijarki do folii aluminiowej; Rotomec (I) Đ drukarki wklęsłodrukowe i fleksograficzne, laminatory na bazie klejów rozpuszczalnikowych i klejów wodnych, powlekarki, linie do produkcji taœm samoprzylepnych, specjalistyczne maszyny powlekajšce; Valmet TSK (FIN) Đ arkuszarki (maszyny rozwijajšce materiał z roli i tnšce na arkusze o wymaganym wymiarze). Maszyny do produkcji papieru, tektury i bibułki, maszyny do obróbki uszlachetniania papieru, drukarki wklęsłodrukowe i fleksograficzne, maszyny laminujšce i powlekarki stanowiš 90% wartoœci sprzedaży całej Grupy Valmet. Pozostałe produkty to m.in. montaż specjalnych samochodów. Czy współpracuje Pan tylko z firmš Rotomec, czy także z innymi firmami należšcymi do grupy Valmet? T.K.: Współpracujemy przede wszystkim z firmš Rotomec. Oczywiœcie utrzymujemy kontakt również z innymi firmami wchodzšcymi w skład Grupy Valmet Converting, jednak ze względu na specjalistyczny charakter tych urzšdzeń liczba potencjalnych klientów w Polsce w poczštku minionej dekady była w znacznym stopniu ograniczona. Sytuacja ulega zmianie, ponieważ od kilku lat coraz więcej inwestorów korporacyjnych pojawia się w Polsce, również w szeroko rozumianej branży opakowań. W jakich polskich drukarniach pracujš dostarczone przez Pana maszyny i urzšdzenia Rotomeku? T.K.: Jako użytkowników maszyn dostarczanych przez Valmet Converting w Polsce wymieniłbym przede wszystkim takie zakłady, jak: ZML Kęty SA, ŁDA, Poligrafia SA, Emsur Polska Sp. z o.o., Amcor Polska, Alupol Đ Grupa Kęty, Reuther Polska Sp. z o.o. Jak widać z powyższego spisu, w grupie znaleŸć można zarówno polskie zakłady, jak i zakłady należšce w całoœci do koncernów zagranicznych. Do dyspozycji klientów Valmet Rotomec jest 24-godzinny serwis telefoniczny, dzięki któremu zakłady produkcyjne majš nieprzerwanie dostęp do fachowych porad i pomocy w przypadku sytuacji awaryjnych. W celu przybliżania i upowszechniania nowych technologii Valmet Converting utworzył nowe centrum technologiczne, którego oficjalne otwarcie nastšpiło 16 maja br. w zakładach Valmet Rotomec SpA w San Giorgio Monferrato we Włoszech. Converting Technology Center (CTC) daje klientom jedynš w swoim rodzaju okazję poznawania technologii ăz bliskaÓ poprzez przeprowadzanie prób i testów, które pomogš w wyborze optymalnej konfiguracji maszyny, jakš klient ma zamiar zakupić w celu rozpoczęcia, powiększenia czy też polepszenia jakoœci produkcji. Maszyny Rotomec majš zastosowanie nie tylko w drukowaniu opakowań giętkich na różnych podłożach, ale również w produkcji tapet oraz drewnopodobnych oklein. Wiemy, że w Polsce jest kilka drukarń, w których sš produkowane te właœnie wyroby. Czy sš tam maszyny Rotomeku? T.K.: Kiedyœ faktycznie w kilku zakładach pracowały maszyny Rotomec, natomiast według mojej wiedzy, w ostatniej dekadzie nie były instalowane nowe maszyny do drukowania tapet czy też oklein drewnopodobnych. Być może przyczynš takiej sytuacji było załamanie się rynku produkcji tapet w Polsce lub też położenie przez firmę Rotomec większego nacisku na dynamicznie rozwijajšcy się w latach 90., szczególnie w naszej częœci Europy, rynek maszyn do produkcji i uszlachetniania opakowań giętkich. Dziękujemy za rozmowę. Rozmawiał Apolinary Brodecki

error: Kopiowanie zabronione!
cript>