Rynek opakowań w Polsce 2000-2005
6 gru 2016 14:42

Jak wskazujš dane najnowszego Raportu COBRO pt. ăRynek opakowań w Polsce 2000-2005Ó, opracowanego w wersji polskiej i angielskiej, szybki rozwój przemysłu i rynku opakowań w Polsce w latach 90., jak również postęp technologiczny, pozwoliły na zmniejszenie różnic w strukturze tego rynku oraz jakoœci krajowych materiałów opakowaniowych i opakowań w porównaniu ze standardami zachodnioeuropejskimi i œwiatowymi. Branża opakowań w Polsce stanowi około 2% Produktu Krajowego Brutto (PKB), osišgajšc przeciętny poziom w przedziale 1,5-2,5% udziałów rejestrowanych w poszczególnych krajach w œwiecie. Struktura krajowego rynku opakowań W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie różnic w strukturze krajowego rynku opakowań w porównaniu z zachodnioeuropejskim i œwiatowym, jak również znacznš poprawę jakoœci wytwarzanych w Polsce materiałów opakowaniowych i opakowań. Szacowane przez COBRO zużycie opakowań w 2000 r. wynosiło w Polsce około 13 mld PLN, w Europie Zachodniej 572 mld PLN, a w œwiecie Đ 2078 mld PLN. Najwyższy udział w rynku opakowań zarówno w Polsce, jak i Europie i w œwiecie majš opakowania z papieru i tektury, tj. odpowiednio: 49, 43 i 34% Udział opakowań z tworzyw sztucznych osišgnšł w Polsce taki sam poziom jak w Europie Zachodniej, tj. 29% i jest o 1% mniejszy niż w œwiecie. Udział opakowań szklanych wynosi 11% i jest o 2% wyższy niż w Europie Zachodniej oraz o 5% wyższy niż œwiatowy. Znacznie niższy natomiast jest udział opakowań metalowych, który wynosi w Polsce 9%, natomiast w Europie Zachodniej 15%, a w œwiecie Đ 25%. Zużycie opakowań w Polsce i w œwiecie Zużycie opakowań w Polsce, wynoszšce w 2000 roku około 13 mld PLN, przewyższa produkcję o około 1 mld PLN. W ujęciu iloœciowym zużycie opakowań jest niższe od produkcji o około 30 000 ton i wynosi 2,62 mln ton. Produkcja krajowa nie pokrywa zapotrzebowania na opakowania z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych (rys. 1). Asortymenty te stanowiš głównš pozycję w imporcie opakowań. Udział importu w ogólnym zużyciu opakowań w 1997 r.* wynosił około 13%. Opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z tworzyw sztucznych stanowiły łšcznie około 72% importowanych opakowań. Udział eksportu w ogólnej produkcji opakowań w 1997 r. wynosił około 10%. Największy udział w eksporcie miały opakowania szklane (około 65%). Rozwój produkcji opakowań w Polsce w ostatnich latach, jak również poprawa ich jakoœci wpływajš na zmniejszenie importu oraz wzrost eksportu krajowych opakowań. Zużycie opakowań w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wynoszšce w 1999 r. około 80 USD (327 PLN), było ponad 4 razy niższe niż w Europie Zachodniej i ponad 6 razy niższe niż w Ameryce Płn. Bioršc pod uwagę poszczególne sektory opakowań, przeciętny Polak zużywa najwięcej opakowań z papieru i tektury (w ujęciu iloœciowym i wartoœciowym) oraz tworzyw sztucznych w ujęciu wartoœciowym, a opakowań szklanych w ujęciu iloœciowym. Zużycie opakowań w Polsce w poszczególnych sektorach w 2000 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca było następujšce:
 
w PLN
w kg
Opakowania z papieru i tektury
167
25
Opakowania z tworzyw sztucznych i laminatów
100
13
Opakowania szklane
36
23
Opakowania metalowe
29
4
Opakowania drewniane
2,5
3
Ogółem:
335 PLN
68 kg
Tendencje rozwoju rynku opakowań w Polsce do 2005 r. Zgodnie z szacunkami COBRO zużycie opakowań w Polsce w najbliższych latach będzie rosło o około 5-6% rocznie w ujęciu iloœciowym i 13 % w ujęciu wartoœciowym. Przewiduje się, że w latach 2000-2005 ogółem zużycie opakowań wzroœnie o około 88 % (w ujęciu wartoœciowym). Szacowane wskaŸniki wzrostu zużycia poszczególnych asortymentów opakowań w okresie 2000 Đ 2005 podano w tabeli obok. Najwyższy wzrost zużycia przewidywany jest dla branży opakowań z tworzyw sztucznych i laminatów, tj. o około 99%. Ponad 66% wzroœnie zużycie opakowań z papieru i tektury oraz opakowań metalowych. Zużycie opakowań szklanych ogółem wzroœnie o około 41%, a drewnianych o około 24%. W analizowanym okresie zmieni się także struktura procentowa zużycia opakowań (rys. 2): Ľ udział opakowań z papieru i tektury wzroœnie o około 2,5%, Ľ udział opakowań z tworzyw sztucznych i laminatów wzroœnie o około 2%, Ľ udział opakowań szklanych i metalowych zmniejszy się Đ opakowań szklanych o około 3%, opakowań metalowych o około 0,5%. Przyjrzyjmy się bliżej strukturze opakowań z tworzyw sztucznych i laminatów oraz papieru i tektury, których produkcja (zadrukowywanie) stanowi jeden z istotnych segmentów rynku poligraficznego. Opakowania z tworzyw sztucznych i laminatów W branży opakowań z tworzyw sztucznych najwyższy udział w zużyciu (w ujęciu wartoœciowym) majš: Ľ pudełka z tworzyw sztucznych (23%), Ľ pudełka tekturowe laminowane (15%) (łšcznie z laminatami wykonanymi z tektury, tworzyw sztucznych i folii Al stosowane w procesie formowania, napełniania i zamykania opakowań), Ľ torebki i opakowania termoformowane z laminatów (13%), Ľ butelki PET (12%). Przewiduje się, że w najbliższych latach nastšpi szybki wzrost zapotrzebowania na wszystkie prawie opakowania z folii poliolefinowych (w okresie od 2000 do 2005 r. Đ o ponad 100%): torebki, opakowania termoformowane, worki oraz owinięcia z folii rozcišgliwej, jak również opakowania termoformowane ze sztywnych folii polistyrenowych (PS), głównie współwytłaczanych. Nadal szybko będzie rosnšć zużycie butelek z PET. Spodziewany jest rozwój produkcji i stosowania butelek kilkuwarstwowych, w których warstwę wewnętrznš będzie stanowił PET z recyklingu oraz butelek PET wielokrotnego użycia. W nieznacznym stopniu będzie wzrastać zapotrzebowanie na butelki i kanistry oraz beczki z PE dużej gęstoœci. Maleć natomiast będzie zapotrzebowanie na opakowania wykonane z PE małej gęstoœci, a także butelki z polichlorku winylu (PVC). Jakoœć krajowych opakowań z tworzyw sztucznych, porównywalna ze standardami zachodnimi, wcišż jest udoskonalana. W najbliższych latach należy się spodziewać dalszej poprawy barierowoœci i wytrzymałoœci tych opakowań oraz odpornoœci na starzenie, obniżenia gruboœci i masy, jak również podwyższenia estetyki i walorów promocyjno-reklamowych. Opakowania z papieru i tektury Największy udział w zużyciu opakowań z papieru i tektury (wartoœciowo) majš: pudełka z kartonu i tektury litej (63%), pudła z tektury falistej (28%), worki papierowe (7%). W najbliższych 5 latach przewidywany jest około 100% wzrost zużycia pudełek kartonowych. W szybkim tempie rosnšć będzie również zapotrzebowanie na pudełka i pudła z tektury falistej z falš mikro. Zapotrzebowanie na worki papierowe, głównie wentylowe w okresie 2000-2005 powinno wzrosnšć o ponad 32%. Zgodnie z prognozš, w wymienionym okresie zmniejszy się zużycie pudeł z tektury litej o około 31%. Jakoœć krajowych opakowań z papieru i tektury, pomimo znacznej poprawy, jest niższa niż w krajach wysoko rozwiniętych, szczególnie w przypadku pudeł z tektury falistej. Worki papierowe w zakresie wyglšdu, konstrukcji i nadruku dorównujš przeciętnym standardom œwiatowym. W ostatnich latach wyraŸnie obniżono gramaturę tektur falistych (w cišgu 2 lat œrednia gramatura została obniżona o 60 g/m2). Wprowadzane sš nowe konstrukcje pudeł o bardziej skomplikowanych kształtach, dostosowane do nowoczesnych systemów dystrybucji. Rozwój technik poligraficznych umożliwił nanoszenie na opakowaniach coraz bardziej atrakcyjnych wielobarwnych nadruków. Podsumowanie Podsumowujšc należy podkreœlić, że rozwojowi iloœciowemu rynku opakowań w Polsce w ostatnich 10 latach towarzyszyło wdrażanie postępu technicznego w tej branży oraz systematyczne podnoszenie jakoœci krajowych materiałów opakowaniowych i opakowań. Rynek opakowań w Polsce jest pozytywnie oceniany przez użytkowników opakowań. Wielkoœć produkcji większoœci rodzajów materiałów opakowaniowych i opakowań pokrywa zapotrzebowanie. Przewidywane w najbliższej przyszłoœci zmiany na krajowym rynku opakowań dotyczyć będš przede wszystkim: 1. Dostosowania opakowań do wymagań przepisów krajowych i unijnych w zakresie: ochrony œrodowiska, ochrony konsumenta, ochrony zdrowia oraz certyfikacji i normalizacji. 2. Wprowadzania na rynek nowych materiałów opakowaniowych i opakowań o lepszych właœciwoœciach barierowych i wytrzymałoœciowych, mniejszym ciężarze i gruboœci, dostosowanych do nowoczesnych systemów transportu, składowania i sprzedaży oraz potrzeb konsumentów.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>