Rynek papierniczy Đ prognoza na 2001 rok
6 gru 2016 14:42

Jak wynika z informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacyjnym Cezeksu (nr 04 z marca br.), analizy przeprowadzane na rynku celulozowym i papierniczym wskazujš, że rok 2001 będzie dużo trudniejszy w porównaniu z poprzednimi latami. Jednš z przyczyn jest koniec hossy w Stanach Zjednoczonych, co będzie miało znaczny wpływ na konsumpcję papieru. Drugš przyczynš jest fakt, że Chiny w cišgu ostatnich paru miesięcy poważnie zmniejszyły zakupy papieru. Rola tego państwa jako klienta stale wzrasta, lecz niestety rezerwy celulozy i papieru w Chinach sš już wystarczajšce. Rosja, pomimo zauważalnej w cišgu ostatnich miesięcy poprawy sytuacji gospodarczej, nadal nie należy do liczšcych się odbiorców, choć badania rynku wskazujš, że możliwoœci sprzedaży celulozy w Europie Wschodniej sš obiecujšce. Droga Japonii do odzyskania statusu państwa silnego ekonomicznie jest również jeszcze bardzo długa. Silna dotychczas pozycja dolara ostatnio nieco się pogorszyła. Niższy kurs tej waluty powoduje cišgłe wahania cen na europejskim rynku celulozy, co negatywnie oddziałuje zarówno na koszty, które rosnš, jak i na ograniczanie eksportu. Jednakże nie powinno to mieć poważniejszych ujemnych konsekwencji dla sytuacji ekonomicznej naszego kontynentu: wprawdzie wskaŸniki generalnego poziomu ekonomicznej aktywnoœci gospodarczej nie sš najlepsze, ale odnotowany ostatnio wzrost stopy życiowej ludnoœci w Europie jest tylko nieznacznie niższy niż zakładano. Zastanawiajšce jest, co czyni sytuację na rynku celulozowym i papierniczym tak trudnš. Próby przejmowania małych firm przez większe koncerny nie powodujš destabilizacji rynku. Wcišż pozostaje na nim sporo firm, które konkurujš między sobš na zdrowych zasadach. Jednak popyt na papier, zarówno pakowy, jak i masowy, a zwłaszcza ozdobny w roku 2000 był dużo większy niż w bieżšcym. Magazyny sš obecnie praktycznie przepełnione, dlatego też produkcja celulozy musi zostać zredukowana do poziomu odpowiadajšcego niższemu popytowi. Zredukowanš konsumpcję celulozy obserwuje się już od końca zeszłego roku. Ceny papieru nie sš stabilne. Już od poczštku 2001 roku œwiatowy przemysł celulozowy i papierniczy próbuje znaleŸć rozwišzanie problemów zwišzanych z coraz niższym poziomem zysków.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>