Rynek poligrafii w Polsce na poczštku XXI wieku
6 gru 2016 14:42

Podczas konferencji prasowej poœwięconej wynikom badań doty-czšcych sytuacji branży poligraficznej, która odbyła się 13 wrzeœnia w Instytucie Poligrafii PW, przedstawiono jednš z ich interpretacji. Przypomnijmy, że organizatorem badań jest firma Agfa Sp. z o.o., badania odbywały się we współpracy z naszš redakcjš, a przeprowadziła je niezależna firma konsultingowa inDom Promocyjny. Spotkanie rozpoczšł przedstawiciel organizatora i sponsora badań, Marek Pułtorak, dyrektor generalny Agfa Sp. z o.o., podkreœlajšc fakt, że tego rodzaju badania naszej branży sš pierwszymi w Polsce. Wnioski, jakie płynš z ich wyników, nie nastrajajš optymistycznie Đ powiedział, rozpoczynajšc ich omawianie, Michał Berezowski z firmy inDom Promocyjny, która badania przeprowadziła. Prawie 50% respondentów uważa, że pogarsza się koniunktura rynku. Ankietowani tłumaczš złš kondycję swoich firm ogólnš sytuacjš polskiej gospodarki, która powoduje zmniejszanie się liczby zamówień. Michał Berezowski omówił na wstępie krótko metodologię badań. Przeprowadzono je w regionie centralnej Polski Đ w Warszawie i okolicach na 750 firmach w dniach od 1 do 30 czerwca, przy wykorzystaniu wyszkolonego zespołu ankieterów. Ankietowanymi byli właœciciele firm lub wyznaczone przez nich osoby. Respondenci Ÿle oceniajš koniunkturę rynku poligraficznego, o czym wspomniano powyżej, ale (i tu pewne zaskoczenie) dużo optymizmu wykazujš, jeœli chodzi konkretnie o ich firmy. 33% zadeklarowało, że w porównaniu z rokiem 1999 sytuacja w roku 2000 pozostała bez zmian, a 24% powiedziało, że się wręcz poprawiła. 78% badanych twierdzi, że iloœć otrzymywanych zamówień jest za mała i ten raczej procent pokazuje, niestety, rzeczywistoœć rynkowš. Jednym ze wskaŸników mierzšcych koniunkturę rynkowš jest skłonnoœć do inwestycji. Tymczasem 72% badanych firm w roku 2000 nie dokonało żadnych inwestycji. WskaŸnik ten jest bezpoœrednio uzależniony od wielkoœci firmy. Duże firmy mimo wszystko inwestowały w roku ubiegłym. Firmy optymistycznie zakładajš, że w cišgu najbliższych 12 miesięcy dokonajš inwestycji; tak zakłada 50% dużych, 43% œrednich i 33% małych firm. Inwestycje te zamierzajš sfinansować z własnych œrodków (prawie połowa respondentów Đ dotyczy to głównie małych firm). Dużym powodzeniem cieszy się również leasing operacyjny Đ 26,1% respondentów deklaruje, że skorzysta z tej formy finansowania inwestycji. Do planowanych inwestycji należš inwestycje w nowoczesne technologie. Stosunek respondentów do tychże technologii jest zróżnicowany. I tak na przykład 65% deklaruje, że nie sš zainteresowani technologiš druku cyfrowego, tylko 15% uważa, że wyprze on w cišgu najbliższych 10 lat druk tradycyjny. Ciekawe sš też wyniki dotyczšce korzystania z Internetu. 36,1% małych firm w ogóle z niego nie korzysta. W firmach, które posiadajš dostęp do Internetu, wykorzystywany on jest przede wszystkim do przeglšdania innych stron WWW (54,5%) oraz do korzystania z poczty elektronicznej (51,3%). Prawie 40% firm posiada własnš stronę WWW, a 16,6% badanych firm korzysta z protokołów FTP. Badanie rynku poligraficznego w Polsce pozwoliło sprawdzić, jak branża poligraficzna przygotowana jest do integracji z Uniš Europejskš. 27% firm zamierza przygotować się do wstšpienia Polski do Unii. Interesujšca jest 58% grupa, która deklaruje, że nie jest przygotowana do integracji, ale się jej nie obawia. Podsumowujšcy badania dr Tomasz Dšbrowa z Instytutu Poligrafii PW pogratulował organizatorom pomysłu, podkreœlajšc, że jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które powinno być kontynuowane. Nie chciał on interpretować wyników, bo Đ jak mówił Đ interpretacji może być wiele (do czego i Państwa zachęcamy). Więcej na temat badań w poszczególnych grupach respondentów (prepress, drukarnie) możecie Państwo przeczytać w Poligrafice, gdzie od sierpnia publikujemy ich wyniki. Odgłosy w prasie W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele rodzimej prasy branżowej, jak i dziennikarze z mediów ogólnych. W rezultacie na łamach kilku z nich zaistniał temat przemysłu poligraficznego i kondycji, w jakiej nasza branża się znajduje. ăRzeczpospolitaÓ zatytułowała swój artykuł ăPesymizm w drukarniachÓ, podkreœlajšc fakt, że w ocenie większoœci firm poligraficznych w roku ubiegłym koniunktura na tym rynku pogorszyła się. Prawie połowa badanych sšdzi, że rok 2001 będzie jeszcze słabszy. ăRzeczpospolitaÓ zaznacza, że zaledwie 28% firm poligraficznych dokonało w 2000 roku jakichkolwiek inwestycji, a w bieżšcym roku odsetek planujšcych zakupy jest niewiele większy. Autor przytacza dane GUS z I półrocza, które potwierdzajš słabszš koniunkturę w naszej branży. Jak z nich wynika, przychody firm prowadzšcych działalnoœć poligraficznš i wydawniczš wyniosły w pierwszych szeœciu miesišcach 2001 roku 4,3 mld zł; jest to ponad 4% więcej niż rok wczeœniej. Wzrosły z kolei koszty uzyskania przychodów z 90% do 93%. Rentownoœć brutto, wynoszšca 7,4% po I połowie br., pogorszyła się w porównaniu z analogicznym okresem 2000 r. (9,9%). Zmalała też rentownoœć obrotu netto Đ z 6,5% do 5,3%. W podobnym tonie jest utrzymany artykuł Janusza Steinbartha w dzienniku ăPrawo i GospodarkaÓ. Już sam tytuł stanowi swoiste podsumowanie sytuacji na rynku: ăKoniunktura z roku na rok coraz słabszaÓ. Autor, podobnie jak publicysta ăRzeczpospolitejÓ, podkreœla fakt, że zaledwie co ósmy z ankietowanych uważa, że w tym roku sytuacja na rynku Đ w porównaniu z rokiem ubiegłym Đ poprawi się. Zauważa natomiast nieco lepsze oceny w przypadku pytań dotyczšcych nie całej branży, ale firm respondentów. Tu następuje komentarz Marka Pułtoraka, dyrektora generalnego Agfy: Zdecydowanie najlepiej oceniajš sytuację branży firmy duże i œrednie. J. Steinbarth podkreœla interesujšce oceny przyszłoœci branży w aspekcie integracji z Uniš Europejskš. Rzeczywiœcie, deklaracja ponad połowy firm, iż nie sš przygotowane do integracji i nie obawiajš się jej, jest tematem do przemyœleń. Zwłaszcza, że jednoczeœnie co trzeci z badanych stwierdził, że nie ma szans na skuteczne konkurowanie z zagranicznymi firmami. Autor podaje również, także w postaci infograficznej, odpowiedzi dotyczšce zainteresowania technologiš cyfrowš. Przypomnijmy Đ 65% badanych odpowiedziało, że temat ten ich nie interesuje. Ciekawe, jak długo? ăPoligrafia Đ rynek długo się nie ożywiÓ Đ tak swój artykuł na temat badań zatytułował inny dziennik ekonomiczny, ăPuls BiznesuÓ. Na wstępie autor przedstawia metodologię badań zaznaczajšc, że kryteria doboru firm (obecnoœć w statystykach GUS, tylko firmy z Warszawy i okolic) powodujš, iż opracowanie to trudno uznać za reprezentatywne dla całego polskiego rynku. Następnie formułowane sš opinie podobne do znajdujšcych się w ăRzeczpospolitejÓ czy ăPrawie i GospodarceÓ. Œródtytuły mówiš same za siebie: ăJest Ÿle, ale nie namÓ, ăKłopotliwe technologieÓ. Artykuł poœwięcony badaniom zamieœcił także ăTygodnik GospodarczyÓ. I tu tytuł trafnie oddaje wyniki raportu: ăNie najlepiej w poligrafiiÓ. Poza informacjami na temat rezultatów ankiety znajdujemy w nim także kilka słów o Poligrafice, która od sierpnia drukuje wyniki badań. Niezależnie od komentarzy i podejœcia poszczególnych gazet, warto odnotować jednš rzecz. Dzięki badaniom branża poligraficzna trafiła, po raz kolejny w tym roku, na strony najważniejszych gazet i czasopism gospodarczych. I nie tylko, bowiem informacje na temat wyników badań zamieœciły także serwisy PAP i portal internetowy Expander.pl. Tym bardziej cieszymy się z udziału w przedsięwzięciu, które wyszło poza ramy branży poligraficznej. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>