Ryobi 524HE Đ maszyna zaprojektowana przez drukarzy dla drukarzy
6 gru 2016 14:43

Obserwujšc rynek, nie tylko poligraficzny, łatwo zauważyć bardzo różne podejœcia do zagadnienia rozszerzania przez firmy zakresu ofertowego oraz swojej elastycznoœci wobec odbiorców. Niektóre firmy wprowadzajš do swojej oferty nowe modele maszyn podejmujšc próbę wytyczania kierunków rozwoju dla swoich klientów poprzez nowe rozwišzania techniczne, które w danym momencie sš bardziej lub mniej przydatne w codziennej produkcji. Inni dostawcy, nie chcšc narzucać zbyt drastycznie swojej woli potencjalnym klientom, oferujš bardzo mocno rozbudowany system opcji, które można (ale nie trzeba) zawrzeć w maszynie. W obu przypadkach widać zarówno ich plusy, jak i minusy, za które jednak Đ i te pozytywy, i negatywy Đ tak czy inaczej musi zapłacić klient nabywajšcy maszynę czy też urzšdzenie. Ciekawym natomiast podejœciem do tematu wykazała się japońska firma Ryobi. Prawie trzy lata temu, chcšc rozszerzyć i uelastycznić swojš ofertę maszyn drukujšcych, Japończycy wystosowali ankietę do swoich aktualnych oraz potencjalnych klientów. Zapytanie skierowano przede wszystkim do œrednich i małych drukarń charakteryzujšcych się dużš dynamikš rozwoju i posiadajšcych szeroki zakres zleceń poczšwszy od niskobudżetowych ulotek, a kończšc na najwyższej jakoœci wydawnictwach albumowych. Ankieta zawierała nie tylko pytanie o opinię na temat posiadanych maszyn, ale przede wszystkim proœbę o okreœlenie, jak powin-na wyglšdać maszyna, która pozwalałaby najlepiej sprostać aktualnym wymaganiom rynku. Zebrane informacje były bardzo ciekawe, a jednoczeœnie w wielu miejscach całkiem nieoczekiwane. Analiza ankiet potwierdziła, że współczesna maszyna powinna spełniać przede wszystkim trzy podstawowe warunki: możliwie niski koszt inwestycji, zapewnienie szybkiego zwrotu zainwestowanych nakładów oraz zapewnienie wysokiej i stabilnej jakoœci produkcji. Na bazie tych właœnie wyznaczników powstała maszyna Ryobi 524HE. Ekonomika inwestycji Obniżenie kosztów inwestycyjnych, które musi ponieœć drukarz przy zakupie maszyny, osišgnięto poprzez usunięcie zgodnie z sugestiami respondentów ankiety kilku dotychczas standardowych i charakterystycznych dla Ryobi elementów wyposażenia. Tak na przykład mimo swoich niezaprzeczalnych walorów został pominięty system AAC (automatyczna kontrola nawilżania), natomiast jako opcja potraktowane zostały systemy myjšce. Także w kontekœcie odpowiedzi ankietowanych ograniczono maksymalnš prędkoœć maszyny do 11 000 arkuszy/godzinę, co pozwoliło zastosować mniejszy silnik, a także przyczyniło się do redukcji zużycia energii elektrycznej. Minimalizacja kosztów W kwestii szybkiego zwrotu poniesionych nakładów na inwestycję postawiono na minimalizację kosztów pracy drukarni przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z jej działalnoœci. W tym przypadku redukcja kosztów produkcji możliwa jest dzięki utrzymaniu optymalnego poziomu automatyzacji w celu skrócenia czasu narzšdu maszyny i ułatwienia jej obsługi. Prym tutaj wiodš zautomatyzowana zmiana płyt, która nie wymaga zaginania ich krawędzi i może obsługiwać również płyty poliestrowe, oraz scentralizowane sterowanie z pulpitu operatorskiego. Przykładem może być standardowy program nafarbiania, który automatycznie nadaje farbę na wałki farbowe przy rozpoczęciu drukowania, a następnie dostosowuje otwarcie stref kałamarzy farbowych i pracę duktora do zaprogramowanych danych. Po wydrukowaniu zaplanowanej liczby odbitek farba zostaje automatycznie wyrównana w zespole farbowym, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie drukowania następnego zlecenia. Na dalszym etapie rozwoju drukarni ten system sterowania maszynš może być połšczony z przygotowalniš elektronicznš poprzez oprogramowanie Ink Volume Setter dla danych CIP-4, które zapewnia bezpoœrednie przekazywanie danych z prepressu umożliwiajšc szybsze i bardziej efektywne przygotowanie maszyny do procesu drukowania. Maszyna pozwala także na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez efektywniejsze wykorzystanie materiałów, powierzchni oraz energii. Wysoka sprawnoœć mechaniczna Ryobi 524HE (m.in. mniejsza prędkoœć obrotowa elementów) umożliwia optymalizację zużycia energii na poziomie 12 kW, co stanowi znacznš oszczędnoœć kosztów dla drukarni. Elastycznoœć zastosowań Mówišc o rentownoœci przedsięwzięcia nie sposób zapomnieć o koniecznoœci zwiększenia przychodów drukarni. Można to uzyskać nie tylko dzięki większej wydajnoœci produkcyjnej, ale także poprzez podniesienie elastycznoœci oferty, a w efekcie możliwoœci obsłużenia szerszej grupy klientów. Dlatego też tak istotne jest, iż RYOBI 524HE dzięki zastosowanym rozwišzaniom Đ samonakładak strumieniowy, system podawania arkuszy, konstrukcja na bazie cylindrów o podwójnej œrednicy Đ zapewnia płynnš i stabilnš produkcję z najwyższš jakoœciš na różnych podłożach, poczynajšc od peluru aż po karton o gruboœci 0,5 mm. Także standardowo szeroki zakres akceptowanych formatów arkuszy (już od 100 x 105 mm) powinien pozwolić drukarzowi na rozszerzenie oferty (pocztówki, koperty, zaproszenia). Wysoka jakoœć produkcji Ostatnim, ale oczywiœcie nie najmniej ważnym z czynników, które były silnie uwypuklane przez drukarzy, jest jakoœć uzyskiwanej produkcji. Opracowana maszyna zawiera wszystkie sprawdzone przez lata rozwišzania. Znana z innych maszyn Ryobi satelitarna konstrukcja w układzie V, której podstawš sš cylindry dociskowe o podwójnych œrednicach, nie tylko zapewnia stabilny transport arkuszy przez maszynę, ale także jest jednym z filarów jakoœci uzyskiwanej z maszyny. Zastosowane rozwišzanie gwarantuje minimalny przyrost punktu dzięki zmniejszonej krzywiŸnie papieru rozłożonego na dużych cylindrach. Dodatkowo pozwala to na stosowanie szerokiego zakresu gramatur zadrukowywanych podłoży (od 0,04 do 0,5 mm). Ponieważ jednym z podstawowych parametrów opisujšcych jakoœć drukowania jest pasowanie kolorów, nie sposób pominšć faktu, iż przy takiej konstrukcji ograniczono do pięciu liczbę przekazań arkusza przechodzšcego przez maszynę. W ten sposób szansa wystšpienia błędów wynikajšcych z przekazywania arkusza z łapek do łapek jest zdecydowanie mniejsza. Również od strony kolorystyki Đ idšc za wskazówkami wynikajšcymi z ankiety Đ utrzymano sprawdzony układ farbowy, który bazuje na strefowym kałamarzu i 16 wałkach o zróżnicowanych œrednicach, w tym 4 nadajšcych, oraz nowoczesny system cišgłego nawilżania alkoholowego z układem cyrkulacji i chłodzenia roztworu. W rezultacie tej niecodziennej współpracy Ryobi z użytkownikami maszyn offsetowych powstała maszyna wychodzšca naprzeciw oczekiwaniom drukarzy, którzy często muszš sprostać zgoła przeciwstawnym wymaganiom dzisiejszego rynku zleceń (doskonała jakoœć wielobarwnych druków Đ coraz krótsze terminy realizacji, zmniejszajšce się nakłady zleceń Đ konkurencyjnie niskie ceny odbitki). Maszyna Ryobi 524HE została zaprezentowana pierwszy raz na targach IPEX 2002 w Wielkiej Brytanii. Od kwietnia ub.r. model ten cieszy się ogromnym powodzeniem i uznaniem na wszystkich rynkach Europy Zachodniej. Obecnie maszyna należy do najlepiej sprzedajšcych się modeli m.in. na wymagajšcym rynku niemieckim, który znany jest z wysokich oczekiwań, ale także pewnej hermetycznoœci wobec produktów z zagranicy. Jedynie w północnych Niemczech zainstalowano dotychczas 18 maszyn Ryobi 524HE, co pozwoliło Japończykom uzyskać 10% wzrost w tym segmencie rynku. Popularnoœć maszyny Ryobi 524HE dowiodła, iż założenia, które legły u podstaw jej przygotowania, były jak najbardziej słuszne. Teraz Ryobi 524HE jest już oferowana w Polsce, a jej oficjalna premiera odbędzie się w Poznaniu podczas targów POLIGRAFIA 2003 na stoisku wyłšcznego przedstawiciela Ryobi, firmy Grafikus Đ Systemy Graficzne Sp. z o.o.