SCA Graphic Laakirchen Đ nowa maszyna, nowe możliwoœci
6 gru 2016 14:42

W czerwcu 2002 roku w papierni firmy SCA Forest Products w austriackim mieœcie Laakirchen zostanie uruchomiona nowa maszyna do produkcji papierów SC Đ PM 11. Częœć z wytwarzanych w niej 480 tys. ton ulepszonych papierów SC trafi na polski rynek. Firma SCA Forest Products należy do koncernu SCA Group, który Đ poza wytwarzaniem produktów drzewnych (w tym papierów dla poligrafii) Đ zajmuje się także produkcjš opakowań i produktów higienicznych. Głównym rynkiem zbytu jest Europa, koncern sprzedaje rocznie wyroby o wartoœci 7,96 mld euro, zatrudnia 35 tys. pracowników w ponad 40 krajach. Sprzedaż produktów drzewnych stanowi 16% wszystkich przychodów SCA Group (wykres 1). W zysku operacyjnym udział ten jest dwa razy większy. Warto zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem 1990 koncern SCA Group osišga dwa razy wyższe przychody; wynik ten uzyskano w dużej mierze dzięki akwizycjom innych producentów papieru (m.in. PWA). W ofercie SCA Forest Products znajdujš się m.in. celuloza (także rynkowa) oraz papiery publikacyjne: gazetowy, SC i LWC. Obroty działu produktów leœnych wyniosły w 2000 roku 13 mld koron szwedzkich. Firma jest właœcicielem 2 mln ha lasów, posiada dwa tartaki, fabrykę celulozy oraz trzy papiernie: Laakirchen (Austria, papiery SC), Ortviken (Szwecja, papiery gazetowe i LWC) i Aylesford (Wielka Brytania, 50% udziałów, papier gazetowy). SCA Forest Products dysponuje sieciš jedenastu biur sprzedaży; jedno z nich znajduje się w Polsce, kieruje nim Tadeusz Miœko. SCA Group należy do 10 największych europejskich producentów papierów publikacyjnych (wykres 2). Udziały firmy w europejskim rynku w poszczególnych rodzajach papierów przedstawiajš się następujšco: papiery SC Đ 7,7%, papiery LWC Đ 5,1%, papier gazetowy Đ 7,2%. SCA Graphic Laakirchen W fabryce w Laakirchen, którš Đ wraz z grupš dziennikarzy polskiej prasy branżowej Đ miałem okazję zwiedzić w połowie listopada, wytwarza się wyłšcznie papiery SC. Częœć z wytwarzanych w niej 480 tys. ton standardowych i ulepszonych papierów SC do druku offsetowego i wklęsłego trafi na polski rynek. Drukuje się na nich kolorowe magazyny i czasopisma, a także katalogi oraz materiały reklamowe. W tej chwili pracujš tu dwie maszyny o łšcznej wydajnoœci 325 tys. ton, które produkujš dwa rodzaje papierów: wklęsłodrukowe (72% całej produkcji zakładu) i offsetowe (pozostałe 28%). Warto dodać, że 100% wytwarzanych tu papierów produkuje się z celulozy bezchlorowej (TCF). Większa i nowsza (zmodernizowana w 1997 roku) z maszyn Đ PM 10 Đ produkuje rocznie 235 tys. ton papierów, pracuje z prędkoœciš 1400 m/min, szerokoœć wstęgi wynosi 7,2 m. Druga z maszyn Đ PM 3 Đ oferuje wydajnoœć rzędu 90 tys. ton rocznie, produkuje papier o szerokoœci wstęgi 3,84 m z prędkoœciš 980 m/min. Maszyna ta, eksploatowana od 40 lat, w czerwcu przyszłego roku zostanie zastšpiona nowš, budowanš obecnie maszynš PM 11. Obydwie maszyny produkujš papiery o gramaturach z zakresu 45-60 g/m2. Jak powiedział w rozmowie z Poligrafikš dyrektor polskiego oddziału SCA Forest Products, Tadeusz Miœko, na polski rynek trafia około 3% całej produkcji papierów SC produkowanych w Laakirchen, a więc około 10 tys. ton. Wœród jego odbiorców sš w zasadzie wszystkie liczšce się polskie drukarnie heatsetowe (przede wszystkim Poligrafia SA, Winkowski, Orkla Media, Uniprom) i wklęsłodrukowe (H. Bauer, Uniprom). Tadeusz Miœko jest zdania, że na polskim rynku istnieje duże zainteresowanie ulepszonym papierem SC wysokiej jakoœci do druku offsetowego, który to papier będzie produkowany od poczštku 2003 roku w Laakirchen, i wišże z uruchomieniem maszyny PM 11 duże nadzieje. PM 11 Đ inwestycja od podstaw We wrzeœniu ubiegłego roku ruszyła budowa nowej 300-metrowej hali produkcyjnej, w której jest obecnie budowana zupełnie nowa, najnowoczeœniejsza maszyna papiernicza PM 11. Jej producentem jest niemiecka firma Voith Paper, maszyna będzie miała 125 m długoœci i 10 m szerokoœci. Inwestycja zwišzana z budowš nowego budynku i produkcjš maszyny zamknie się kwotš 225 mln euro. Z tej kwoty 160 mln euro kosztować będzie sama maszyna, budynek Đ pozostałe 65 mln euro. Po uruchomieniu PM 11 moce produkcyjne zakładu w Laakirchen wzrosnš o ok. 50%, do 480 tys. ton rocznie. Firma zakłada dwie fazy uruchamiania maszyny PM 11. W pierwszej wydajnoœć maszyny wyniesie 240 tys. ton (a więc na poziomie tej oferowanej przez PM 10), docelowo zostanie zwiększona do 360 tys. ton. Prędkoœć maszyny wyniesie: w fazie I Đ 1200 m/min, w fazie II Đ 1800 m/min. Szerokoœć wstęgi papieru 8,7 m, podstawowa gramatura produkowanych papierów Đ 54 g/m2. Co ciekawe, w maszynie założono opcje umożliwiajšce produkcję innych gatunkowo i jakoœciowo papierów niż SC. Tadeusz Miœko uważa, że już wkrótce produkowany tu papier SC wysokiej jakoœci ma szansę zastšpić w wielu przypadkach zarówno standardowy SC, jak i LWC. Dziœ pod względem jakoœciowym standardowe papiery SC sš klasyfikowane pomiędzy ulepszonymi papierami gazetowymi i papierami LWC. Polskie drukarnie i wydawnictwa czekajš na papier SC o lepszych parametrach i konkurencyjnej cenie; mamy nadzieję, że takim produktem będzie właœnie papier SC z nowe maszyny PM 11 w Laakirchen. Z niecierpliwoœciš czekam na pierwszš partię papieru z nowej maszyny i możliwoœć zaproszenia polskich klientów do Laakirchen Đ mówi Tadeusz Miœko. Polski rynek magazynów kolorowych powoli się nasyca. Mimo że z roku na rok w Polsce notuje się wzrost zużycia papierów publikacyjnych, producenci coraz częœciej muszš walczyć o udziały w już istniejšcym rynku, nie liczšc zbytnio na pojawienie się nowych tytułów czy drukarń. Z tego względu coraz większe znaczenie ma jakoœć papieru, na którym drukowane sš czasopisma. Z wypowiedzi przedstawicieli firmy SCA wynika, że już w połowie przyszłego roku zyskajš oni nowy atrakcyjny produkt, który pozwoli firmie na zwiększone dostawy do Polski. Jego największš zaletš ma być właœnie wyższa jakoœć, która w przypadku kolorowych magazynów (zwłaszcza luksusowych) często jest ważniejsza od ceny.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>