Screen w Polsce: nowa strategia
6 gru 2016 14:42

W pierwszym dniu targów IPEX 2002 na specjalnie zwołanej konferencji prasowej firma Dainippon Screen przedstawiła informacje na temat nowych rozwišzań prezentowanych w Birmingham. Jednak nas najbardziej zainteresowała informacja o podpisaniu umowy z firmš Reprograf, na podstawie której przedsiębiorstwo kierowane przez Jolantę Kurowiak zostało nowym przedstawicielem Screena w Polsce. Tym samym Reprograf zaskoczył branżę po raz drugi w cišgu zaledwie kilku miesięcy. Przypomnijmy, że od stycznia 2002 roku firma jest nowym dystrybutorem Kodak Polychrome Graphics w naszym kraju, majšc wyłšcznoœć na sprzedaż filmów KPG na terenie Polski. Dzięki tym dwóm strategicznym umowom Reprograf znacznie poszerzył portfolio swoich produktów, stajšc się bardzo groŸnym graczem nie tylko w zakresie materiałów eksploatacyjnych, ale także w dziedzinie sprzętu dla cyfrowej przygotowalni. Goszczšcy w maju w Polsce Bruce Hilltout, odpowiedzialny w firmie Screen Europe za współpracę z europejskimi dystrybutorami, podczas rozmowy z Poligrafikš okreœlił zawarte porozumienie jako poczštek nowej strategii firmy Screen w Polsce: Doszliœmy do wniosku, że dotychczasowe struktury Screena w Polsce na zmieniajšcym się rynku sš dla nas niewystarczajšce. Przez wiele lat współpraca z firmami Mercor Poland i VNT układała się bardzo dobrze i nie zakończyliœmy jej z powodu złych stosunków czy niezadowalajšcych rezultatów sprzedaży. Uważamy natomiast, że w dobie postępujšcej globalizacji potrzebujemy partnera, który będzie oferował w Polsce nie tylko sprzęt i oprogramowanie, ale także materiały Đ filmy i płyty. Wybraliœmy Reprograf, gdyż firma ta jest jednym z najważniejszych dostawców filmów w Polsce, a dzięki podpisaniu umowy z KPG ma w swoim portfolio także płyty, zarówno analogowe, jak i cyfrowe. Do tego jest firmš o rozbudowanych strukturach terenowych, dzięki czemu nie będzie potrzeby tworzenia układu składajšcego się z dystrybutora i dealerów. Bruce Hilltout zapewnia, że dotychczasowi użytkownicy Screena w Polsce będš mieli możliwoœć wyboru odnoœnie do dalszej współpracy w zakresie serwisu czy rozbudowy sprzętu: Jeżeli dotychczasowy klient firmy Mercor Poland nadal będzie chciał z niš współpracować w zakresie napraw pogwarancyjnych, będzie to możliwe. Zwłaszcza że Mercor, firma z siedzibš w Szwecji, jest naszym przedstawicielem w krajach bałtyckich. W Polsce zaœ zamierzamy wspierać firmę Mercor we współpracy z jej obecnymi klientami przynajmniej do końca tego roku. Bruce Hilltout nie widzi też problemu ăotwartoœciÓ Reprografu, który ma w ofercie systemy prepress innych firm: Naszym zdaniem fakt, iż Reprograf sprzedaje np. naœwietlarki CtP basysPrint, nie ma żadnego znaczenia. Sš to zupełnie różne systemy, przeznaczone dla zupełnie innych grup odbiorców. Zresztš w innych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, gdzie naszym przedstawicielem jest BrŸder Henn, firma ta również posiada w ofercie sprzęt basysPrint. Nie ma mowy o jakimkolwiek konflikcie interesów. W zwišzku z powołaniem nowego przedstawicielstwa Screen ma również nowe plany odnoœnie do rynku polskiego. Chcemy zwiększyć liczbę naszych instalacji jeszcze w tym roku Đ mówi Bruce Hilltout. Đ Mamy nadzieję na podpisanie kilku kontraktów na systemy CtP, a także na kolejne umowy dotyczšce sprzedaży naœwietlarek CtF i skanerów. Większš niż do tej pory wagę przykładamy do promowania naszych systemów workflow, które w œwiadomoœci wielu drukarzy Đ nie tylko w Polsce Đ sš dodatkiem do maszyny. Tak naprawdę jest na odwrót: bez odpowiedniego workflow nawet najlepszy sprzęt jest bezradny. Jesteœmy po pierwszych rozmowach z nowymi klientami i mogę zdradzić, że podpisaliœmy już pierwszy kontrakt na dostawę CtP Đ dodaje Jolanta Kurowiak. Đ Sprzedaliœmy też kolejnš pełnoformatowš naœwietlarkę do filmów, zaœ kilka umów jest w trakcie finalizowania. Sšdzę, że nasze wspólne plany dotyczšce sprzedaży Screena na ten rok zrealizujemy z nawišzkš. W trzecim kwartale tego roku firma Reprograf przeprowadzi się do nowej siedziby przy ul. Wolskiej w Warszawie. Bruce Hilltout zapewnia, że w projektowanym tam centrum demonstracyjnym znajdš się również urzšdzenia firmy Screen: Nie wiemy jeszcze, jaki sprzęt zostanie zainstalowany, ale z pewnoœciš stworzymy naszym polskim klientom możliwoœć zapoznania się z urzšdzeniami Screena. Jeœli uwzględnić wszystkie umowy OEM, w rodzimej Japonii Screen posiada około 90% rynku CtP. Pytany o pozycję firmy na rynku europejskim, Hilltout odpowiada: W Europie Zachodniej mamy 20-25% rynku. W poszczególnych krajach to wyglšda bardzo różnie, zwłaszcza w przypadku naœwietlarek półformatowych Đ od 10% do 40%. Mamy nadzieję, że nasza pozycja na kontynencie europejskim jeszcze wzroœnie; plany te dotyczš zwłaszcza rynku wschodnioeuropejskiego. Na targach IPEX przedstawiliœmy kilka nowych produktów, które z pewnoœciš pomogš nam w realizacji tych planów. Jednym z tych produktów była wielkoformatowa naœwietlarka CtP PlateRite Ultima, oparta na technologii GLV, wczeœniej wykorzystywanej m.in. w zaawansowanych telewizorach typu HiFi. Czy technologia ta, na którš wyłšcznoœć majš obecnie Screen i Agfa (na podstawie umowy podpisanej ze Screenem), będzie przełomem w technologii CtP? Mówi Bruce Hilltout: Przełom to chyba za duże słowo. Powiedziałbym raczej, że jest to rozwinięcie już istniejšcej technologii. Z pewnoœciš GLV pozwala na szybsze naœwietlanie, umożliwia też Đ w naszym przypadku Đ jednoczesne naœwietlanie dwóch płyt w formacie B1. Sam system naœwietlania też jest bardziej zaawansowany w stosunku do istniejšcych urzšdzeń. Z GLV wišżemy bardzo duże nadzieje, jednak warto pamiętać, że Screen ma w swojej ofercie kilka różnych naœwietlarek termicznych. W formacie B1 sš to już trzy modele, w formacie B2 Đ dwa. Dlatego też dzięki GLV weszliœmy na nowy dla Screena rynek urzšdzeń wielkoformatowych. Jeœli chodzi o rynek polski, systemy GLV w ofercie Reprografu pojawiš się dopiero w drugiej połowie roku. Pytana o plany sprzedaży systemów CtF i CtP Jolanta Kurowiak odpowiada: Reprograf nie chce się koncentrować na sprzedaży naœwietlarek do filmów. Dla nas CtP i CtF sš tak samo ważne: CtF ze względu na nasze dotychczasowe tradycje i bardzo duży udział w sprzedaży filmów w Polsce, CtP ze względu na przyszłoœć. Chcemy od poczštku być postrzegani przez klientów jako solidny i ważny partner w systemach CtP. Na razie w strategii Screena, mimo pojawienia się nowych produktów w zakresie CtP i druku cyfrowego, nie ma planów likwidacji produkcji naœwietlarek do filmów. Wręcz przeciwnie, na wspomnianych już targach IPEX firma wprowadziła nowš naœwietlarkę CtF. Widać to również w dziedzinie materiałów. Najwięcej nowoœci pojawiło się w zakresie płyt, ale np. firma Kodak Polychrome Graphics pokazała nowy film. Zatem obaj strategiczni partnerzy Reprografu wcišż widzš w filmie duży potencjał. Jest to jak najbardziej na rękę Jolancie Kurowiak, która szacuje, że jej firma posiada 60-70% polskiego rynku filmów. Gdyby przed rokiem ktoœ mi powiedział, że w kwietniu 2002 będziemy mieli w ofercie produkty KPG i Screena, uznałabym to za œwietny żart. Dziœ nasze wieloletnie starania urzeczywistniły się. Mamy w ofercie najwyższej klasy sprzęt prepress i materiały do niego, więc patrzymy w przyszłoœć z dużym optymizmem Đ mówi prezes Reprografu. Pod koniec roku sytuacja w gospodarce powinna się nieco poprawić. Wtedy też Reprograf będzie się przeprowadzać do nowej, przestronnej siedziby. Mówišc o rychłych już przenosinach Jolanta Kurowiak jest pełna nadziei: Podpisane w ostatnich miesišcach umowy z KPG i Screenem z pewnoœciš pozwalajš na rozwinięcie skrzydeł. Trzeba tylko wykorzystać szansę. Jestem pewna, że przy odpowiednim wsparciu obydwu dostawców uda nam się zrealizować założone cele.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>