Sekcja Poligrafów SIMP nabiera tempa
6 gru 2016 14:42

W ostatnich tygodniach zauważalne jest przyspieszenie tempa w działalnoœci naszej organizacji inżynierskiej, Sekcji Poligrafów SIMP. Zarzšd Główny Sekcji zajęty jest prowadzeniem akcji sprawozdawczo-wyborczej w terenie, równoczeœnie trwajš przygotowania do konferencji w Inowrocławiu, na której omawiana będzie sprawa statusu polskiej branży poligraficznej tuż przed wejœciem naszego kraju do Unii Europejskiej. Po przeprowadzonych wyborach do zarzšdu w Oddziale Warszawskim Sekcji Poligrafów (a region ten to 40% naszego przemysłu!) jest nadzieja na ożywienie działalnoœci stowarzyszeniowej w stolicy. Jeżeli dodamy do tego interesujšcš działalnoœć najmocniejszego oddziału Sekcji Đ w Łodzi, to nie możemy nie cieszyć się przede wszystkim z faktu zainteresowania się młodzieży studenckiej działalnoœciš Sekcji Poligrafów! 8 maja br. odbyło się kolejne zebranie Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP w Łodzi. Poza sprawami organizacyjnymi (o których mowa wyżej) zwišzanymi z organizacjš konferencji w Inowrocławiu oraz prowadzonš akcjš sprawozdawczo-wyborczš omawiano sytuację w regionach. Szczególnie interesujšce były wystšpienia kolegów z Wybrzeża. Powstało tam Stowarzyszenie Drukarzy Pomorskich, które podkreœla œcisłš współpracę z Zarzšdem Głównym Sekcji Poligrafów akcentujšc swojš odrębnoœć w kategoriach filozoficznych, ze szczególnym podkreœleniem etyki w działalnoœci społecznej: chodzi o potrzebę wspólnego działania zamiast samobójczego wyrywania sobie zleceń za wszelkš cenę. Koledzy z pomorskiego stowarzyszenia wychodzš z założenia, iż ăco za darmo Đ nie jest nic warteÓ, dlatego nowo wstępujšcy deklarujš wkład finansowy jako potwierdzenia aktywnego członkostwa. Podkreœlajš istotnš rolę biegłych i rzeczoznawców, których fachowego działania oczekujš w terenie. Ważnym celem działalnoœci stowarzyszenia jest stworzenie prawdziwego lobbingu w skali ogólnokrajowej, wspierajšcego branżę we władzach i instytucjach okreœlajšcych prawo. Niewštpliwym sukcesem Stowarzyszenia Drukarzy Pomorskich jest organizacja wyjazdu szkoleniowego grupy 20 członków do zakładów koncernu Koenig&Bauer AG (przy wsparciu firmy Deva-Print, przedstawiciela tego koncernu w Polsce). W przededniu spotkania w Łodzi odbyło się w Warszawie zebranie nowo powołanego zarzšdu Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP. Było ono poœwięcone programowi działania zarzšdu. Trzeci temat Đ to Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego Sekcji, które odbyło się 26 marca br. Jest to największy oddział terenowy Sekcji Poligrafów, działajšcy nieprzerwanie bez względu na zmieniajšce się warunki działalnoœci społecznej po przemianach w 1989 roku. Działalnoœć Oddziału Łódzkiego oparta jest na œcisłej współpracy z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz dyrekcjami największych drukarń w Łodzi. Dużym osišgnięciem jest powołanie Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych w Łodzi. Œcisła współpraca z Zespołem Szkół Poligraficzno-Papierniczych zaowocowała zorganizowaniem kół młodzieżowych Sekcji Poligrafów SIMP. AB