Seminarium OECD nt. współpracy terytorialnej małych i œrednich przedsiębiorstw
6 gru 2016 14:42

22 kwietnia w Ministerstwie Gospodarki odbyło się seminarium pt. ăSieci współpracy małych i œrednich podmiotów gospodarczych funkcjonujšcych w gospodarkach przechodzšcych transformację Đ motor wzrostu i innowacji społecznejÓ (Clusters in Transition Economies: Motor for Growth and Social Innovation). Zostało ono zorganizowane przez OECD w ramach programu LEED, we współpracy z Inicjatywš Œrodkowoeuropejskš (Central European Initiative) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki. Seminarium to było jednym z cyklu tego typu imprez organizowanych przez OECD w ramach programu LEED w Słowenii, Republice Słowackiej, Republice Czeskiej, Polsce i na Węgrzech w latach 2001-2002. Celem seminariów jest przedstawienie sytuacji dot. współpracy małych i œrednich podmiotów gospodarczych istniejšcych w wymienionych krajach Europy Œrodkowej oraz możliwoœci korzystania przez te państwa z doœwiadczeń państw OECD. Ich zadaniem jest także zapewnienie wymiany informacji pomiędzy sektorami prywatnym i publicznym oraz formułowanie rekomendacji dla polityki prowadzonej przez centralnš i lokalnš administrację wobec małych i œrednich przedsiębiorstw. W ramach warszawskiego seminarium odbyły się dwie sesje: na pierwszš złożyły się prezentacje międzynarodowych i polskich ekspertów dotyczšce problematyki sieci współpracy małych i œrednich podmiotów gospodarczych w Polsce i innych państwach, natomiast w drugiej częœci odbyły się warsztaty w trzech grupach tematycznych obejmujšcych: dostęp do kapitału, inwestycje zagraniczne oraz specjalne strefy ekonomiczne. Warto podkreœlić, iż pierwsza prezentacja, przygotowana przez Karola Olejniczaka i Wojciecha Dziemianowicza z Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, dotyczyła przeprowadzonych przez nich badań sieci współpracy (czy też gron przedsiębiorczoœci, jak to okreœlili autorzy) małych i œrednich przedsiębiorstw branży poligraficzno-wydawniczej na terenie aglomeracji warszawskiej. Badania sfinansował Urzšd m.st. Warszawy. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>