Shinohara 66 Đ nowa jakoœć w formacie A2
6 gru 2016 14:42

Na polskim rynku poligraficznym nowe maszyny offsetowe w formacie A2 utożsamiane były do tej pory z jedynymi dostępnymi w tym formacie maszynami produkcji czeskiej (Polly i Adast). Brak innych możliwoœci zakupu sprawiał, że drukarnie, w których nieomal całš produkcję stanowiły prace w A2, poszukujšc maszyn do drukowania zleceń bardziej wymagajšcych czy też na grubszych podłożach, skazane były na zakup maszyn B2, wœród których dominowały maszyny producentów niemieckich. Nowa maszyna w ofercie firmy Mercator Poligrafia Đ Shinohara 66 znakomicie uzupełnia tę lukę. W Polsce obecnie pracuje kilka tysięcy zespołów drukujšcych A2, przy zdecydowanej przewadze maszyn produkcji czeskiej w wieku 6-7 lat. Drukarnie eksploatujšce takie urzšdzenia wkrótce stanš przed koniecznoœciš odnowienia parku maszynowego i inwestycji w maszynę drukujšcš. W przypadku tych zakładów poligraficznych podstawowš decyzjš stanie się wybór formatu maszyny. Wiele zakładów poligraficznych wyposażonych dotychczas w maszyny A2 i drukujšcych zdecydowanš większoœć prac w tym formacie rozważa zakup maszyn B2, liczšc na zwiększenie mocy produkcyjnych i iloœci zamówień. Zwiększenie możliwoœci to tylko jedna strona zagadnienia. Druga to opłacalnoœć takiej inwestycji w sytuacji, gdy zdecydowana większoœć prac będzie nadal wykonywana w formacie A2, o czym œwiadczy np. struktura sprzedaży papieru (połowa sprzedawanych papierów pochodzi z szeregu formatowego A). Oczywistš korzyœciš wynikajšcš z większego formatu jest możliwoœć wykonywania na tej samej maszynie zarówno prac B2, jak i A2. Jednakże cena, jakš płaci się za zwiększenie możliwoœci, to nie tylko wyższe koszty zakupu maszyny. Drukowanie prac formatu A2 na maszynie B2 pocišga za sobš wyższe koszty niż druk na maszynie dopasowanej formatowo. Głównymi z nich sš: Ľ wyższe ceny płyt Đ ceny płyt B2 sš œrednio o 20% wyższe niż analogicznych A2 Ľ wyższe ceny obcišgów gumowych Đ obcišgi B2 sš droższe o ok. 20% Ľ większe zużycie œrodków myjšcych Đ o ok. 20% W sytuacji, gdy na rynku dominujš niewielkie nakłady i utrzymuje się tendencja do ich dalszego zmniejszania, coraz bardziej istotnš pozycjš kosztów sš właœnie koszty płyt, gum i chemii drukarskiej. Przykładowo, w drukarni wykonujšcej ok. 15 narzšdów maszyny czterokolorowej na dobę, przy œrednim nakładzie 2 tys. arkuszy i 22 dniach roboczych w miesišcu, tylko same dodatkowe koszty wynikajšce z różnicy cen płyt A2 i B2 (ok. 2,20 PLN na 1 płycie) wyniosš w skali pięciu lat ponad 170 000 PLN. Dodatkowo należy liczyć się z większym zużyciem energii oraz większš iloœciš miejsca zajmowanego przez maszynę; nie bez znaczenia jest też mniej wygodne i dłuższe narzšdzanie wynikajšce ze zwiększonych gabarytów maszyny. Zmiana formatu maszyny drukujšcej może pocišgnšć za sobš ponadto koniecznoœć wymiany urzšdzeń w przygotowalni, takich jak kopioramy, wywoływarki czy sztancownice. A zatem tylko dokładna analiza struktury zleceń pozwoli podjšć właœciwš decyzję. Do niedawna jeszcze przyczynš częstego wyboru maszyn B2 była niedostępnoœć na polskim rynku nowych maszyn A2 o solidnej konstrukcji, oferujšcych możliwoœć zadruku z najwyższš jakoœciš podłoży o szerokim zakresie gramatur. Nowa maszyna w ofercie firmy Mercator Poligrafia Đ Shinohara 66 znakomicie uzupełnia tę lukę. Maszyny marki Shinohara cieszš się uznaniem drukarzy na całym œwiecie. Znane sš ze swej trwałoœci, nowoczesnoœci i niezawodnoœci. Nie inaczej jest z Shinoharš 66, która w swojej klasie formatowej A2 wyróżnia się solidnš budowš i zastosowaniem nowoczesnych rozwišzań przy zachowaniu rozsšdnej ceny. Shinohara 66 ma budowę szeregowš, przeznaczona jest do zadruku z wysokš jakoœciš papierów i kartonów o gruboœci 0,04-0,6 mm. Podstawš korpusu Shinohary 66 jest monolityczny fundament, produkowany jako jednolity odlew skrzyniowy, wspólny dla czterech zespołów drukujšcych. Monolityczny fundament decyduje o sztywnoœci konstrukcji i zapewnia maszynie wysokš stabilnoœć w cišgu całego okresu eksploatacji. Układ transportu arkusza skonstruowany jest w oparciu o cylindry dociskowe i przekazujšce o podwójnej œrednicy. Takie rozwišzanie cechuje się wieloma zaletami w porównaniu do tradycyjnej konstrukcji maszyny Đ między innymi: dwukrotnie mniejsza liczba cylindrów i iloœć przekazań arkusza gwarantujš doskonałe pasowanie, dwukrotnie mniejsza prędkoœć obrotowa cylindrów w stosunku do iloœci drukowanych arkuszy znaczšco wydłuża trwałoœć maszyny, arkusze sš prowadzone po łagodnych krzywiznach, co szczególnie ułatwia zadruk sztywnych podłoży z dużymi prędkoœciami i polepsza odwzorowanie punktu rastrowego. Również w konstrukcji wysokiego wykładania, będšcego standardowym wyposażeniem maszyn wielokolorowych, zastosowano cylinder wykładajšcy o podwójnej œrednicy. Użycie cylindra wykładajšcego o tradycyjnym rozmiarze zniweczyłoby korzyœci wynikajšce z powiększonych cylindrów dociskowych i przekazujšcych Đ duża siła nacisku arkusza na powierzchnię cylindra wykładajšcego o małej œrednicy zwiększa ryzyko zabrudzeń i zarysowań i powoduje szybsze zużycie powłoki przeciw brudzeniu. Wzajemne ustawienie cylindrów ăna godzinę siódmšÓ w zespole drukujšcym eliminuje zakłócenia w druku Đ np. pasy o niższym nasileniu farby czy też ze zdwojonymi punktami rastrowymi. W maszynie Shinohara 66 papier jest przechwytywany z cylindra dociskowego przez łapki cylindra przekazujšcego dopiero po zadrukowaniu całej powierzchni arkusza, w trakcie drukowania nie pojawiajš się w papierze dodatkowe naprężenia wynikajšce z szarpnięć przy przekazywaniu przedniej krawędzi arkusza między cylindrami. Kolejnš cechš wyróżniajšcš Shinoharę 66 spoœród dostępnych na rynku nowych maszyn A2 jest ătwarde tłoczenieÓ. Precyzyjne zawieszenie cylindra gumowego wraz z mimoœrodowš regulacjš docisku minimalizuje ryzyko paskowania pochodzšce od niewytłumionych drgań cylindra poœredniego, często pojawiajšcych się w maszynach z tzw. miękkim, sprężynowym układem tłoczenia. Układ przestawialnych progów łapek optymalizuje warunki przekazywania arkuszy o różnych gruboœciach. Rezultatem jest bardzo dobre pasowanie przy zadrukowywaniu papierów i kartonów z wysokimi prędkoœciami, dodatkowš korzyœciš jest wydłużenie żywotnoœci łapek i możliwoœć bezproblemowej, częstej zmiany gruboœci zadrukowywanego podłoża w szerokim zakresie gramatur. Wysokš dokładnoœć i stabilnoœć nadawania farby zapewnia rozbudowany, wydajny, dwudziestowałkowy zespół farbowy o unikalnej konstrukcji, łšczšcy dużš pojemnoœć z szybkoœciš reakcji na zmianę ustawień kałamarza strefowego. W celu zredukowania szablonowania zastosowano wałki nadajšce o regulowanym zakresie oscylacji. Bezobcišgowy układ nawilżajšcy z wałkiem pomostowym może pracować z roztworami z dodatkiem alkoholu izopropylowego lub jego zamiennikami, wyposażony jest w agregat chłodzšcy z automatycznym dozowaniem IPA. Do standardowego wyposażenia należy automatyczne mycie obcišgów gumowych. Podciœnieniowy stół spływowy z centralnš taœmš ssšcš, prowadzenie i wykładanie arkusza na poduszce powietrznej eliminujš możliwoœć zarysowań. W maszynie zastosowano najnowoczeœniejsze, niezawodne, cyfrowe sterowanie o architekturze rozproszonej. Dwa sterujšce ekrany dotykowe (wbudowane na wykładaniu i w konsolę operacyjnš) ułatwiajš komunikację operator-maszyna, realizujš także funkcje diagnostyczne, czytelnie informujšc o zakłóceniach w pracy maszyny. Standardowym wyposażeniem Shinohary 66 jest wolno stojšca konsola operacyjna umożliwiajšca zdalne sterowanie kałamarzy i registrów. Shinohara 66 budowana jest w wersjach 2-, 4-, 5- i 6-kolorowych, z perfektorem oraz zespołem lakierujšcym wyposażonym w wydłużone wykładanie i systemy suszenia. Dodatkowo maszynę można wyposażyć w systemy automatycznego zakładania płyt, mycia wałków i cylindrów dociskowych, system suszenia IVT Baldwin, termostatowania układów farbowych, system spektrofotometrycznej kontroli wydruków SCCS (Shinohara Color Control Station) i inne, uzyskujšc konfiguracje dopasowane do indywidualnych potrzeb produkcyjnych. Ze względu na swojš uniwersalnoœć, niezawodnoœć i trwałoœć Shinohara 66 (format A2) może być wiodšcš maszynš w drukarni Đ drukowanie zleceń wysokojakoœciowych, drukowanie na kartonie, drukowanie etykiet. Jest maszynš ekonomicznš, może zastšpić często spotykanš w drukarniach kombinację: maszyna czeska do niskich gramatur + używana maszyna niemiecka do zadruku kartonów, oferujšc dodatkowo druk z najwyższš jakoœciš. Artykuł sponsorowany