Sicpa Polska, specjalizacja: opakowania
6 gru 2016 14:42

W drugiej połowie maja firma Sicpa Polska przeniosła się do nowej przestronnej siedziby w podwarszawskich Markach. Po oœmiu latach działalnoœci w naszym kraju jeden z najważ-niejszych dostawców farb graficznych do opakowań nie tylko wprowadził się do nowego budynku, ale też otworzył centrum aplikacyjne, okreœlane przez samš Sicpę mianem ăpierwszej prawdziwej fabryki farb graficznych w Polsce". Sicpa to firma z 75-letniš tradycjš w produkcji farb graficznych. Mimo że przedsiębiorstwo wywodzi się ze Szwajcarii, dziœ œmiało można je okreœlić mianem korporacji międzynarodowej. W Szwajcarii, poza siedzibš Sicpa Group, znajdujš się dwa zakłady produkcyjne: Sicpa Char-voney (produkcja farb zabezpieczajšcych) oraz Sicpa Aarberg (produkcja specjalistycznych farb do drukowania opakowań). Pozostałe fabryki sš rozsiane po całym œwiecie, kolejna została właœnie uruchomiona w Polsce. Na temat nowej inwestycji i planów Sicpy dotyczšcych działalnoœci na rynku polskim rozmawialiœmy z szefami Sicpa Group w dniu oficjalnego otwarcia nowej siedziby (relację z tej uroczystoœci zamieœciliœmy w wydaniu czerwcowym), a także Đ kilka tygodni póŸniej Đ z Jarosławem Sewerynem, dyrektorem ds. technicznych i sprzedaży. Nowa siedziba Đ nowe możliwoœci Obecni na uroczystoœci otwarcia nowej siedziby właœciciele Sicpa Group Đ bracia Philippe i Maurice Amon (wnukowie założyciela firmy) oraz prezes firmy Jean Daloglou nie kryli dumy i satysfakcji z osišgnięć przedsiębiorstwa na rynku polskim. Nie przypadkiem tej skali inwestycja jest realizowana właœnie w Polsce jako jedynym kraju w naszej częœci Europy. W pozostałych krajach Sicpa działa przez dystrybutorów lub za poœrednictwem biur handlowych (Rosja, Estonia, Litwa), które podlegajš centrum produkcyjnemu Sicpy w Finlandii. Inwestycja wielkoœci 10 mln złotych to z pewnoœciš dowód zaufania do 32-osobowej polskiej ăzałogiÓ Sicpy, jak również potwierdzenie potencjału, jaki wcišż tkwi nie tylko w rynku polskim, ale też w krajach sšsiednich. Powierzchnia magazynowa pozwala zarówno na przechowywanie farb produkowanych na rynek krajowy, jak też przeznaczonych na eksport. Plany produkowania na rynki pozostałych krajów oczywiœcie sš, ale musimy wzišć pod uwagę, że jesteœmy już tam obecni poprzez dystrybutorów Đ powiedział w czasie konferencji prasowej Jean Daloglou. Đ Z tego względu na dzień dzisiejszy nie jesteœmy w stanie sprecyzować naszych planów dotyczšcych eksportu produkowanych w Markach farb. Specjalizacja: opakowania Wiadomo za to, że Sicpa Polska zamierza w dalszym cišgu koncentrować się na rynku farb opakowaniowych. Farby do druków z zabezpieczeniami sš w gestii naszej szwajcarskiej centrali Đ mówi Jarosław Seweryn. Đ Z kolei Đ decyzjš władz grupy Đ Sicpa nie zamierza rozwijać produkcji farb publikacyjnych. Nam to bardzo odpowiada, gdyż od poczštku działalnoœci w Polsce koncentrujemy się na rynku opakowań. Od 1994 roku podstawę naszej działalnoœci stanowi dostarczanie farb do produkcji opakowań oraz do tzw. druku przemysłowego tapet, wykładzin czy oklein. Dzięki nowej inwestycji od tego roku poza sprzedażš możemy zapewnić także wyprodukowanie dowolnej farby na miejscu, w Markach. Dysponujemy również odpowiednio wyposażonym laboratorium, zatrudniajšcym 6 osób, gdzie recepturowane sš produkowane przez nas farby. Właœnie z tego względu możemy mówić o naszej nowej siedzibie jako o pierwszej w naszym kraju fabryce farb graficznych z prawdziwego zdarzenia. Jest to coœ więcej niż tylko mieszalnia, a na tym w zasadzie działalnoœć naszych największych konkurentów w Polsce się kończy. Jeżeli chodzi o ofertę w zakresie opakowań, Sicpa posiada bardzo szerokie spektrum produkowanych farb. Z myœlš o druku offsetowym firma oferuje farby konwencjonalne i utrwalane UV oraz lakiery konwencjonalne, dyspersyjne, UV. Z kolei w zakresie farb do drukowania opakowań giętkich Sicpa posiada farby fleksograficzne i wklęsłodrukowe rozpuszczalnikowe, zaœ do drukowania tektury falistej oraz worków papierowych Đ farby fleksograficzne na bazie wody. Firma ma też w ofercie cała gamę farb UV do drukowania etykiet w technikach fleksograficznej, typograficznej i sitodrukowej. Osobnš grupę farb stanowiš farby offsetowe, fleksograficzne i wklęsłodrukowe do drukowania opakowań tytoniowych. Farby wklęsłodrukowe stanowiš podstawę produkcji dostarczanej do drukarń specjalizujšcych się w drukowaniu przemysłowym tapet œciennych, oklein na meble, wykładzin podłogowych. Mimo że zakładów tego rodzaju jest w Polsce niewiele, stanowiš one dla nas bardzo ważnš grupę odbiorców Đ mówi Jarosław Seweryn. Đ Co ciekawe, coraz istotniejszy staje się w naszej sprzedaży udział farb wklęsłodrukowych dla tego segmentu produkcji. Zauważamy, że technika ta Đ przez wielu skazana na wymarcie Đ przeżywa prawdziwy renesans. Co roku w Polsce realizuje się 1-2 inwestycje w maszyny wklęsłodrukowe, więc sytuacja wyglšda podobnie jak w przypadku maszyn fleksograficznych. Co do opakowań, największe nadzieje wišżemy oczywiœcie z rozwojem produkcji opakowań giętkich w technice fleksograficznej. Ten segment przeżywa obecnie największy rozwój, co odbija się na wynikach naszej sprzedaży Đ kontynuuje dyrektor Seweryn. Đ Nie można natomiast zapominać o licznej grupie drukarń offsetowych, drukujšcych przede wszystkim opakowania. To dla nas równie ważny odbiorca, choć dynamika rozwoju tego segmentu nie jest już tak duża. Jak wynika z badań rynkowych, sektor opakowań może w najbliższych latach liczyć na wzrost rzędu 3% rocznie. A skoro tak, na podobny wzrost sprzedaży liczyć mogš też dostawcy farb do ich drukowania. Z nich z kolei największe szanse na sukces majš producenci specjalizujšcy się w produkcji farb opakowaniowych. Do tych firm należy Sicpa Group, która znajduje się w pierwszej trójce dostawców farb opakowaniowych w Europie. Co dalej? Pytany o plany względem rynku polskiego, dyrektor Seweryn odpowiada: Cel jest jeden Đ dalsze zwiększanie udziałów rynkowych w każdej grupie asortymentowej. Uważam, że jest to bardzo realne, zwłaszcza jeœli wzišć pod uwagę naszš specjalizację w okreœlonych rodzajach farb. Dziœ udział Sicpy w rynku farb do produkcji opakowań oceniamy na 35%. Liczę, że ulegnie on zwiększeniu już w tym roku, choć nie podejmuję się podawania konkretnych liczb. Podobne plany Sicpa ma w odniesieniu do pozostałych rynków, na których jest obecna. Aby ten cel zrealizować, Sicpa Group w dalszym cišgu udoskonala swoje struktury. Z kolei w sektorze farb opakowaniowych Sicpa realizuje politykę przejmowania mniejszych producentów. Tym samym mamy odpowiedŸ na pytanie, jak firma radzi sobie w dobie globalizacji? Zamiast zastanawiać się nad ewentualnym wchłonięciem przez kogoœ większego, Sicpa sama przejmuje mniejsze firmy Đ mówi dyrektor Seweryn. Jarosław Seweryn uważa, że dzięki temu Sicpa, pozostajšc w dalszym cišgu firmš rodzinnš, nie znajdzie się w sytuacji, jaka niedawno miała miejsce w przypadku innej rodzinnej fabryki farb Đ GebrŸder Schmidt. Ta niemiecka firma została w kwietniu przejęta przez Flint Ink, drugš co do wielkoœci firmę produkujšcš farby graficzne. Nam to nie grozi. Wiadomo, że dziœ można albo przygotowywać się do sprzedaży firmy, albo kontynuować strategię rozwoju. Nasi szefowie wybrali to drugie rozwišzanie i na razie wszystko wskazuje na to, że było to właœciwe posunięcie. Zresztš Đ czy inwestycja w Polsce nie jest najbardziej spektakularnym potwierdzeniem ich wizji? Đ pyta retorycznie Jarosław Seweryn.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>