Spotkanie integracyjne PID
6 gru 2016 14:44

Ponad 30 osób wzięło udział w pierwszym spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez Polskš Izbę Druku. Do oœrodka pracy twórczej w Mšdralinie pod Warszawš przyjechały osoby reprezentujšce drukarnie (m.in.: Agora, Akcydens, Astralon Đ Œlšskie Centrum Poligrafii, Drukarnia Księży Werbistów, Zakłady Offsetowe Ludna, Dział Wydawniczy Kancelarii Sejmu, Wydawnictwo Kancelarii Senatu, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej, Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego), dostawców (Ferag Polska, Infosystems, Norma System, OcŽ Poland, Reprograf, Scorpio, Xteam) oraz prasę branżowš (m.in. Poligrafika). Podczas imprezy, w której uczestniczyli zarówno przedstawiciele firm należšcych do PID, jak i potencjalni członkowie Izby, był czas zarówno na częœć merytorycznš, jak i przede wszystkim rozrywkowš. Zresztš już w założeniach spotkanie miało mieć charakter bardziej towarzyski niż konferencyjny. I, jak zgodnie podkreœlali wszyscy uczestnicy, pomysł ten okazał się strzałem w dziesištkę. Co ciekawe, częœć merytoryczna spotkania dotyczyła zagadnień zwišzanych z działalnoœciš poligraficznš, ale w przeciwieństwie do innych imprez branżowych (to także celowe założenie) zabrakło w niej tematów technicznych, a przede wszystkim wystšpień o charakterze promocyjno-reklamowym. W zamian organizatorzy przygotowali niemal 4-godzinne spotkanie poœwięcone technikom negocjacji oraz Đ to już trzeciego dnia Đ wystšpienie na temat finansowania inwestycji poligraficznych w drodze leasingu. Od negocjacji... ăStrategia i taktyka negocjacjiÓ Đ tak brzmiał tytuł szkolenia prowadzonego przez dr. Grzegorza Myœliwca z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Dr Myœliwiec, reprezentujšcy Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, w bardzo przystępny i interesujšcy sposób przedstawił różne aspekty prowadzenia rozmów w biznesie. Wykład był m.in. ilustrowany materiałem filmowym, w którym w rolach głównych wystšpili znakomici polscy aktorzy: Jan Machulski i nieżyjšcy już Henryk Bista. Nie zabrakło ćwiczeń na żywo Đ dwoje uczestników musiało podczas szkolenia wykonać scenkę rodzajowš i zagrać parę narzeczonych przygotowujšcych się do œlubu, majšcych jednak Đ jak się okazało Đ wiele do wyjaœnienia przed podjęciem tak ważnej decyzji. Każdy z uczestników otrzymał też zestaw materiałów szkoleniowych, zawierajšcych m.in. przydatne Đ nie tylko w branży poligraficznej Đ informacje na temat prowadzenia negocjacji, języka ciała w rywalizacji, taktyk możliwych do obrania podczas rozmów handlowych, taktyki składania ofert handlowych oraz taktyk argumentacyjnych. Co ciekawe, na sali konferencyjnej znajdowały się osoby reprezentujšce podczas tego rodzaju negocjacji dwie strony barykady (dostawcy Đ drukarnie), co z pewnoœciš wpłynęło na uwagę słuchaczy. ...poprzez leasing... Z kolei ostatniego dnia spotkania jego uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji Janusza Kozaka, doradcy inwestycyjnego w firmie Deutsche Leasing Polska. Wystšpienie dotyczyło zarówno ogólnej charakterystyki leasingu jako formy finansowania inwestycji, również w branży poligraficznej, jak też zawierało szczegółowš ofertę Deutsche Leasing Polska dla rodzimych drukarń. Warto w tym miejscu podkreœlić, że firma ta ma podpisanš umowę z Polskš Izbš Druku, na podstawie której członkowie PID otrzymujš preferencyjne warunki leasingu przy zawieraniu umów z DLP. Firma Deutsche Leasing Polska należy w 100% do Deutsche Leasing, będšcej pierwszš na rynku niemieckim firmš leasingowš, założonš w 1962 roku. Dziœ spółka Deutsche Leasing zatrudnia prawie 1200 osób (z czego ok. 150 pracuje w filiach zagranicznych), posiada oddziały w 10 krajach Europy, zaœ w roku obrachunkowym 2002/2003 aktywa oddane w leasing za jej poœrednictwem wyniosły 3,8 mld euro. Warto dodać, że w ostatnich 20 latach wartoœć dóbr inwestycyjnych oddanych w leasing wzrosła 2,5-krotnie. W krajach wysoko rozwiniętych ta forma finansowania nowych inwestycji obejmuje 25-30% wszystkich zakupów dokonywanych przez firmy. W Polsce odsetek ten wynosi na razie 8%, choć w przypadku branży poligraficznej jest z pewnoœciš większy. Jak poinformował w swoim wystšpieniu Janusz Kozak, w latach 90. w Polsce powstało ponad 300 firm leasingowych, w roku 2003 ich liczba spadła do ok. 50. Wœród firm, które nie tylko przetrwały, ale z roku na rok umacniajš swojš pozycję, jest Deutsche Leasing Polska. Firma została założona w kwietniu 1997 roku, ma siedzibę w Warszawie, 3 filie Đ w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach i Wrocławiu, zatrudnia 36 osób. Przez siedem lat obecnoœci w Polsce firma Deutsche Leasing Polska zawarła prawie 2100 umów leasingowych (stan na styczeń 2004), zaœ wœród jej klientów znajdujš się m.in. firmy z branży poligraficznej. W roku 2003 obroty branży leasingowej w Polsce wyniosły 10,5 mld zł w zakresie ruchomoœci i 0,6 mld zł w zakresie nieruchomoœci. Leasing maszyn i urzšdzeń (w tym sprzętu poligraficznego) stanowi 14,6% w obrotach całej branży. Co ciekawe, maszyny i urzšdzenia stanowiš w obrotach Deutsche Leasing Polska 71% udziału. Nic zatem dziwnego, że plany na najbliższe lata firma ma bardzo ambitne. W cišgu najbliższych pięciu lat Deutsche Leasing Polska chce znaleŸć się w pierwszej pištce największych firm leasingowych na rynku ruchomoœci, zaœ do roku 2010 Đ w pierwszej trójce. ... na zabawie kończšc Dwa wyżej scharakteryzowane wystšpienia stanowiły jedyne elementy merytoryczne spotkania w Mšdralinie. Jak stwierdził w rozmowie z PoligrafikĽ Ryszard Czekała, dyrektor PID, taki wariant imprezy zasugerowali sami uczestnicy. Dlatego w scenariuszu znalazło się sporo wolnego czasu, zaœ drugi dzień spotkania przebiegł pod znakiem rywalizacji sportowej. Po południu firma specjalizujšca się w organizacji zabaw i gier grupowych przygotowała kilkugodzinne zawody, uczestników podzielono na cztery 5-osobowe grupy (każda w innym kolorze). Dzięki temu rywalizacja nabrała szczególnego znaczenia, zaœ barwy drużynowe stały się dla wielu uczestników czymœ więcej niż tylko zabawš. Wœród konkurencji, w których przyszło uczestnikom się zmagać, były m.in.: rzut toporkiem, strzelanie z łuku i z wiatrówki, chodzenie na szczudłach, wyœcig z przeszkodami na specjalnych 5-osobowych nartach oraz walka na specjalne maczugi. W ostatecznej rozgrywce zwyciężyła drużyna ăczerwonychÓ w składzie: Iwona Grodnicka-Lech (Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego), Barbara Maciaszek (Wydawnictwo Kancelarii Senatu), Robert Musiał (Agora SA), Marek Nowosielski (Agora SA), Paweł Staliński (Scorpio). Nagrody dla zwycięzców ufundowała firma Deutsche Leasing Polska. Przedstawiciel Poligrafiki znalazł się w ekipie ăbordowejÓ, która zajęła 2. miejsce (wspólnie z drużynš ăsrebrnšÓ). Cišg dalszy różnego rodzaju atrakcji miał miejsce podczas wieczornego grilla. Tu na uczestników spotkania czekała zabawa w postaci odgadywania nazw filmów, znanych postaci czy przysłów na podstawie rysunków bšdŸ przekazu werbalnego. Z kolei cišg dalszy rywalizacji sportowej miał miejsce przy stole z... piłkarzykami. Najwytrwalsi ăpiłkarzeÓ kończyli mecz długo po północy. Warto podkreœlić, że spotkanie właœnie w takiej formule zostało bardzo dobrze przyjęte przez wszystkich uczestników. Okazało się, że w coraz większym gšszczu imprez o charakterze typowo konferencyjnym, podczas których dominujš tematy rynkowo-techniczne, wcišż jest miejsce na spotkania luŸniejsze, rozrywkowe, pozwalajšce na Đ jak sama nazwa wskazuje Đ integrację. A że tego rodzaju atmosfera sprzyja również nawišzywaniu i zacieœnianiu kontaktów biznesowych, majš one wiernš grupkę ăfanówÓ, a co najważniejsze Đ znajdujš również nowych sympatyków. Wydaje się więc, że do grona odbywajšcych się od wielu lat ăluŸniejszychÓ konferencji w Bukowinie i Kołobrzegu dołšczy kolejna, organizowana przez Polskš Izbę Druku. SS