Spotkanie Zarzšdu sekcji Poligrafów SIMP z przewodniczšcymi oddziałów i Kół Terenowych
6 gru 2016 14:43

W dniu 5 grudnia 2002 r. we Wrocławskiej Drukarni Naukowej odbyło się kolejne plenarne zebranie ZG Sekcji Poligrafów SIMP. Otwarcia dokonał prezes Zarzšdu Głównego kol. Kazimierz Stępniewski. Następnie wystšpiła prezes Wrocławskiej Drukarni Naukowej Maria Jaskólska. W krótkim wystšpieniu powitała poœci, po czym zwróciła się do długoletniego dyrektora Drukarni Tadeusza Pliszko z proœbš o przedstawienie informacji dotyczšcej form działalnoœci Wrocławskiej Drukarni Naukowej. Była to bardzo interesujšca, fachowa wypowiedŸ, w której zawarta została historia zakładu sięgajšca od 1946 r. poprzez cały okres powojenny aż po dzień dzisiejszy. Aktualnš sytuację we wrocławskim kole Sekcji Poligrafów przedstawił kol. Brunon Kleszczyński. W swojej wypowiedzi poruszył problem stanu osobowego Sekcji oraz okreœlił cel działalnoœci Koła Wrocławskiego, którym jest informacja o postępie technicznym w poligrafii. Zgodnie z porzšdkiem zebrania, aktualne wykazy członków przedstawili przewodniczšcy oddziałów i kół terenowych. W tym punkcie programu dodatkowš krótkš informację o stanie organizacyjnym w Katowicach przekazał kol. Wacław Szeliga. W kwestii drukowania poza granicami kraju wypowiadali się kol. kol. Kazimierz Stępniewski, Brunon Kleszczyński oraz Tadeusz Chęsy. Informację dotyczšcš uroczystoœci nadania imienia J. Gutenberga Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Rudzie przedstawił dyrektor szkoły kol. Bogdan Kostecki. Decyzja o nadaniu szkole imienia Gutenberga zapadła przed dwoma laty i była zwišzana ze zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie. Uroczystoœci odbyły się w dniach 26-27 wrzeœnia 2002 r. W zwišzku z nieobecnoœciš kol. Tadeusza Serockiego z Pelplina nie udało się zebranym uzyskać informacji dotyczšcej stanu zaawansowania prac zwišzanych z wydaniem reprintu Biblii Gutenberga. Informację dotyczšcš stanu przygotowań do obchodów rocznicy 50-lecia Oddziału Warszawskiego przedstawił kol. Bogdan Wyrzykowski. W swoim wystšpieniu okreœlił cele zwišzane z organizacjš imprezy. Sš to przede wszystkim: Ľ integracja warszawskiego œrodowiska poligraficznego, Ľ pozyskanie do współpracy uznanych firm zwišzanych z przemysłem poligraficznym, Ľ odbudowanie silnego organizacyjnie Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów. Jubileuszowe spotkanie przewidziane jest na 6 marca br. w Warszawie, w Domu Technika NOT przy ulicy Czackiego 3/5. W sprawach organizacyjnych wystšpiła kol. Elżbieta Wantuch z Krakowa, która przedstawiła informację o obchodach 50-lecia Oddziału Krakowskiego. Korzystajšc z okazji zapoznała uczestników zebrania z problemami, jakie napotyka Szkoła Poligraficzna w Krakowie i wystšpiła z apelem o pomoc rzeczowš i finansowš dla tej zasłużonej placówki, której obchody 95-lecia przewidziano na wiosnę br. Kol. Apolinary Brodecki zapoznał zebranych z inicjatywš zorganizowania w maju br. w Warszawie spotkania europejskich wklęsłodrukarzy. W swoim wystšpieniu zaznaczył, że Warszawa staje się miejscem zainteresowania wielu firm zagranicznych funkcjonujšcych w branży poligraficznej. Z propozycjš zorganizowania w Krakowie na terenie Szkoły Poligraficznej następnego plenarnego zebrania wystšpił prezes Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów kol. Kazimierz Stępniewski. Informację na temat organizacji INTERGRAF przedstawił kol. Jerzy Okupnik (Wrocław). Zwiedzanie Wrocławskiej Drukarni Naukowej było okazjš do zapoznania się uczestników z potencjałem produkcyjnym zakładu, profilem produkcji oraz problemami, jakie występujš w codziennej działalnoœci. Koleżeński obiad zorganizowany przez goœcinnych gospodarzy był końcowym, miłym akcentem zebrania. Notował: Bogdan Wyrzykowski