Sprzedaż gazet nadal na niskim poziomie
6 gru 2016 14:43

Z danych Zwišzku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że wyniki sprzedaży dzienników w I półroczy roku 2003 były niesatysfakcjonujšce. Większoœć tytułów prasy codziennej zanotowała dalszy spadek sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem 2002 roku. Niewielki wzrost œredniej sprzedaży wystšpił tylko w grupie dzienników ekonomicznych oraz w prasie sportowej. W liczbach bezwzględnych na I miejscu jest nadal ăGazeta WyborczaÓ, która w pierwszym półroczu tego roku sprzedawała œrednio 418 249 egzemplarzy każdego wydania, co jednak oznacza spadek wobec pierwszego półrocza roku ubiegłego o 2,9%. Œrednia sprzedaż ăSuper ExpressuÓ wyniosła 269 721 egz. i była niższa od ubiegłorocznej o 13,8 %. Na prawie niezmienionym poziomie (spadek o 0,7%) pozostaje sprzedaż ăRzeczpospolitejÓ Đ 186 970 egz. Największy spadek wœród dzienników ogólnopolskich, bo aż o 20,5%, zanotowała ăTrybunaÓ Đ jej œrednia sprzedaż wyniosła 29 654 egzemplarze. Wzrost sprzedaży zanotowała ăGazeta PrawnaÓ Đ jej œrednia sprzedaż wynosiła 75 589 egzemplarzy i była wyższa od ubiegłorocznej o 10,4%. O 7,5% więcej sprzedawała też ăGazeta Giełdy ParkietÓ Đ 8721 egz. ăDziennik SportowyÓ (ăPrzeglšd SportowyÓ i ăTempoÓ) osišgnšł œredniš sprzedaż 87 859 egzemplarzy (wzrost o 4,1%). O 1,8% zwiększyła się sprzedaż ăPulsu BiznesuÓ Đ do 22 503 egzemplarzy. Również regionalne gazety codzienne zanotowały w pierwszym półroczu, według danych ZKDP, spadek sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Tylko sprzedaż ăDziennika Łódzkiego Đ Wiadomoœci DniaÓ wzrosła o 2%. Najwięcej spoœród dzienników regionalnych nadal sprzedaje ăGazeta PomorskaÓ Đ jej œrednia sprzedaż wynosiła w I półroczu 100 254 egzemplarze, co oznacza spadek o 2,4%. Opracowano na podstawie Biuletynu IWP nr 8(62)/2003