Strategiczne zmiany w Heidelbergu
6 gru 2016 14:43

26 listopada zarzšd Heidelberger Druckmaschinen wydał oœwiadczenie dotyczšce zmian w działalnoœci firmy w zakresie druku zwojowego, druku cyfrowego i obróbki po druku. Najważniejszš decyzjš jest zgoda kierownictwa firmy Heidelberg na sprzedaż działu maszyn zwojowych. Jak podano, prowadzone sš rozmowy z kilkoma potencjalnymi nabywcami (z pewnoœciš jest wœród nich firma Goss Đ o przejęciu maszyn zwojowych Hei-delberga właœnie przez tę firmę mówi się od kilku miesięcy Đ przyp. SS), dotyczšce również bliskiej współpracy przy opiece nad klientami, tak obecnymi, jak i przyszłymi. Strategiczne zmiany szykujš się także w dziale druku cyfrowego Heidelberga. W oœwiadczeniu zarzšdu firmy czytamy, iż ăHeidelberg musi dostosować się do sytuacji na rynku i ponownie okreœlić działania zwišzane z produkcjš systemów cyfrowychÓ. Ostateczne stanowisko w tej sprawie niemiecki koncern ma przedstawić do końca roku. Trzecia ze strategicznych decyzji dotyczy działu obróbki po druku, który zostanie wydzielony ze struktur firmy i stanie się osobnym przedsiębiorstwem. Wszystkie te posunięcia majš umożliwić niemieckiemu dostawcy skoncentrowanie się na najważniejszym obszarze działalnoœci, tj. rynku offsetowych maszyn arkuszowych i zwišzanym z nim łańcuchu technologicznym, obejmujšcym cyfrowš przygotowalnię, drukowanie, dalszš obróbkę i zarzšdzanie systemami workflow. W konsekwencji Heidelberga czekajš istotne zmiany strukturalne, m.in. pracę straci 1000 osób zatrudnionych w różnych częœciach œwiata, co ma przynieœć oszczędnoœci rzędu 400 mln euro. Zmiany nie ominš samego zarzšdu. Prezes firmy Bernhard Schreier, poza bieżšcym zarzšdzaniem firmš, będzie dodatkowo odpowiedzialny za globalnš sprzedaż i sieć serwisowš; będzie też kierował działem badawczo-rozwojowym. Klaus Spiegel będzie odpowiadał za całe portfolio produktów Heidelberga oraz za marketing. Nie zmienia się zakres obowišzków Herberta Mayera, który wcišż będzie pełnił funkcję dyrektora finansowego. Zarzšd opuszczš natomiast dwaj inni członkowie œcisłego kierownictwa: Wolfgang Pfizenmaier i Holger Reichardt. Na podstawie informacji prasowej firmy Heidelberg opracował SS