Strzał w dziesištkę…
6 gru 2016 14:42

Strzałem w dziesištkę okazały się trwajšce w dniach 7 i 8 listopada w Warszawie szkolenia branżowe poœwięcone wprowadzonym 1 stycznia br. dwóm ustawom dotyczšcym opakowań i odpadów opakowaniowych, które nałożyły nowe obowišzki na przedsiębiorców. Wzięło w nich udział ponad 100 osób. Organizatorami szkoleń byli: firma Metapress, Poligrafika, współorganizatorami: Ministerstwo Œrodowiska, Zakład Ekologii Opakowań COBRO, Polska Izba Ksišżki oraz Izba Wydawców Prasy, sponsorem głównym Đ firma CCS Druk. Pierwszy dzień szkoleń przeznaczony był dla wydawców, którzy w myœl ustawy odpowiadajš za odpady z opakowań, w których jest wprowadzany na rynek ich produkt. Drugi poœwięcony był drukarniom i firmom handlowym naszej branży. Drukarnie bowiem produkujš m.in. opakowania na zlecenie producenta produktu opakowanego, który za te opakowania odpowiada, ale wysyłajš je (lub inne swoje wyroby) do firmy zamawiajšcej opakowane w folie, na paletach i odpowiadajš za te właœnie opakowania. Spadajš na nie również inne obowišzki wynikajšce z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych: obowišzki sprawozdawcze oraz znakowania opakowań. Dla firm handlowych istotny jest fakt, że w myœl nowej ustawy odpowiedzialny za odpady po opakowaniach wprowadzanych na rynek polski jest importer opakowanego produktu. O głównych kierunkach i zasadach ustawy o opakowaniach oraz ustawy o opłacie produktowej, zarówno podczas spotkania z wydawcami, jak i drukarzami mówił Marek Sobiecki Đ dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Œrodowiska. Swoje wystšpienie rozpoczšł od genezy ustawy Đ dyrektywy UE. Następnie omawiał obowišzki, o których mowa w ustawie oraz metody wywišzania się z nich. Ustawa okreœla limity iloœciowe recyklingu np. opakowań. Producent czy dystrybutor opakowań może wywišzać się z limitów ustawowych we własnym zakresie, poprzez skorzystanie z usług wyspecjalizowanego podmiotu (organizacji recyklingu) lub uiszczajšc opłatę produktowš za różnicę pomiędzy wymaganym (okreœlonym w prawie) a osišgniętym poziomem odzysku i recyklingu. Na dwa lata zwolnione sš z ustawy małe przedsiębiorstwa, które spełniajš łšcznie dwa warunki: osišgajš przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych poniżej 500 tys. zł i nie dokonujš importu towarów używanych lub odpadów. Marek Sobiecki zwrócił w swoim wystšpieniu uwagę na fakt, że częœć regulacji ustawy wymaga uszczegółowienia, a w kilku przypadkach wskazane sš zmiany zapisów (czego dowodem mogła być również żywa dyskusja wœród uczestników szkolenia zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia). Przygotowywany projekt zmiany ustawy w ramach tzw. ustawy ăczyszczšcejÓ jest już omawiany w Senacie i wejdzie w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2003 roku. Proponowane zmiany ustawy o obowišzkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w ramach przedłożenia rzšdowego można pogrupować w zależnoœci od ich charakteru. Pierwsze majš charakter merytoryczny i dotyczš objęcia ustawš wszystkich opakowań bez względu na symbol PKWiU oraz wyłšczenia z regulacji ustawowych opakowań majšcych bezpoœredni kontakt z produktami leczniczymi okreœlonymi w przepisach ustawy dotyczšcej prawa farmaceutycznego, opakowań po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla œrodowiska okreœlonych w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, a także opakowań po œrodkach ochrony roœlin bardzo toksycznych i toksycznych okreœlonych w przepisach o ochronie roœlin uprawnych. Wyłšczone z regulacji ustawowej majš być również palety drewniane. Zmianie ma ulec też delegacja do wydawania rozporzšdzeń w zakresie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz wysokoœci stawek opłat produktowych z Rady Ministrów na ministra œrodowiska. Uszczegółowienia wymaga też częœć dotychczasowych zapisów, m.in. zdefiniowanie przedsiębiorcy objętego obowišzkiem ustawowym, zdefiniowanie dokumentów potwierdzajšcych odzysk lub recykling, usankcjonowanie zwolnienia eksportu produktów poprzez poœredników z obowišzków ustawy, jednoznaczne wyłšczenie importu odpadów przy wyliczeniu osišgniętych poziomów odzysku i recyklingu. Doprecyzowania wymagajš też definicje posiadacza odpadów i importera. Kolejnymi referentami byli pierwszego dnia dr Piotr Korzeniowski z Wydziału Pra-wa Uniwersytetu Łódzkiego, a drugiego prof. Marek Górski z Zakładu Prawa Ochrony Œrodowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa. Obaj panowie mówili o obowišzkach przedsiębiorców wynikajšcych z ustawy o opakowaniach, ustawy o opłacie produktowej Đ m.in. o obowišzkach producentów opakowań, producentów, eksporterów, importerów produktów w opakowaniach, zwracajšc szczególnš uwagę na producentów i importerów substancji chemicznych, obowišzkach sprzedawców tychże produktów oraz o obowišzkach organów administracji publicznej. Następnym punktem szkoleń były porady praktyczne i bezpoœrednie odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania, których było bardzo dużo. Odpowiadali na nie wyżej wspomniani panowie oraz prowadzšca szkolenia dr Hanna Żakowska kierujšca Zakładem Ekologii Opakowań COBRO. Szkolenia zakończyły się wystšpieniami przedstawicieli organizacji odzysku Rekopol oraz 2, który mówił o recyklingu odpadów makulaturowych. MD Kolejne szkolenia branżowe Đ już w lutym Zgodnie z zapowiedziami w 2003 roku odbędš się kolejne branżowe szkolenia z zakresu ekologii, organizowane przez firmę Metapress przy współpracy Poligrafiki, Ministerstwa Œrodowiska, Polskiej Izby Ksišżki, Izby Wydawców Prasy oraz Zakładu Ekologii Opakowań COBRO. Najbliższa impreza pt. ăWszystko o odpadach opakowaniowychÓ odbędzie się w œrodę 19 lutego w siedzibie Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN przy ul. Pawińskiego 5a (blok A) w Warszawie. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku szkoleń listopadowych, docelowš grupę odbiorców stanowić będš firmy z szeroko rozumianej branży poligraficzno-wydawniczej. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie tym razem ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z tym tematem wišzało się wiele pytań i wštpliwoœci podczas pierwszego sympozjum), obejmujšc m.in. ăustawę czyszczšcšÓ, która weszła w życie w listopadzie br. Szkolenia poprowadzi dr Hanna Żakowska, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO, zaœ w roli prelegentów wystšpiš przedstawciele Ministerstwa Œrodowiska oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Informacji na temat szkolenia udzielajš firma Metapress (0-22 658 47 33, ds@metapress.com.pl) i nasza redakcja. SS