Summer Course w Warszawie
6 gru 2016 14:42

W dniach od 15 do 29 wrzeœnia odbywały się organizowane przez Stowarzyszenie Studentów B.E.S.T. szkolenia pod nazwš Summer Course i przewodnim tytułem ăGutenberg & what next... Graphic Design and Printing TechnologiesÓ. Uroczystoœć otwarcia odbyła się w Pałacu Rektorskim w Warszawie. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli się przedstawiciele władz Politechniki Warszawskiej (m.in. prof. Andrzej Filipkowski, pełnomocnik rektora Politechniki Warszawskiej, który uroczyœcie rozpoczšł Summer Course), przedstawiciele firm wspierajšcych projekt (m.in. International Paper Kwidzyn, Reprografu, Marsa, Kodak Polychrome Graphics, Learning Lab Đ sponsorów imprezy oraz Agfy i Perfektu, które to firmy były sponsorami wspierajšcymi kursy), a także znane osobistoœci ze œwiata poligrafii. Impreza odbywała się pod patronatem honorowym profesora Stanisława Wieczorka, dziekana Wydziału Grafiki ASP. Patronat medialny sprawowała Poligrafika. Stowarzyszenie studentów B.E.S.T. działajšce przy Politechnice Warszawskiej jest lokalnš grupš europejskiej organizacji, która działa na 56 uczelniach technicznych. Celem działalnoœci stowarzyszenia jest przybliżenie kultury i modeli pracy innych państw europejskich. Summer Course to częœć statutowego projektu organizacji. Summer Program jest programem kursów naukowych kierowanym do studentów europejskich uczelni technicznych, organizowanym w 46 miastach Europy przez grupy lokalne B.E.S.T. W czasie letnich szkoleń w Warszawie ich uczestnicy mieli możliwoœć przeœledzić wszystkie etapy powstawania odbitki drukarskiej. Szkolenie składało się z trzech częœci. Pierwsza poœwięcona była nauce posługiwania się odpowiednimi narzędziami graficznymi w celu stworzenia projektu (plakatu, ulotki, broszury). Uczestnicy poznali więc takie programy, jak: Photoshop, PageMaker, Illustrator, CorelDraw, Quark XPress. Drugš częœć stanowiła wizyta w naœwietlarni, trzeciš wizyta w drukarni. Poza ćwiczeniami i laboratoriami kurs zawierał częœć teoretycznš. Przeprowadzone wykłady dotyczyły obsługi programów graficznych, zasad projektowania materiałów promocyjnych, systemów kolorów, podstaw poligrafii, rodzajów oraz zastosowania papierów w poligrafii, wykonania klisz i form drukowych, jak również odbitek próbnych. Uczestnikami Summer Coursu w Warszawie było 22 studentów z 17 prestiżowych uczelni technicznych Europy. Nad poziomem merytorycznym kursów czuwali Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej oraz firma Learning Lab. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>