Sun Chemical w nowej siedzibie
6 gru 2016 14:43

Po przejęciu w styczniu br. firmy Coates Lorilleux Sp. z o.o. przez polski oddział Sun Chemical przyszedł czas na przeprowadzkę do nowej siedziby. Transakcja w Polsce jest następstwem fuzji na poziomie koncernów, która miała miejsce ponad dwa lata temu. Obie dotychczas istniejšce firmy majš jednš osobowoœć prawnš, a od kwietnia br. nowš siedzibę Đ w Markach niedaleko Warszawy. Nowa siedziba Đ jak zapewniał nas Paweł Prokesz, dyrektor generalny Sun Chemical Đ spełnia wszystkie normy wynikajšce nie tylko z prawa polskiego, ale również bardzo surowe normy ochrony œrodowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy znane jako ăSunCareÓ, stanowišce œwiatowy standard w ramach całego koncernu Sun Chemical. Poprzednie siedziby firm Coates Lorilleux Poland i Sun Chemical Sp. z o.o. wiosnš tego roku przestały funkcjonować. Nowa jednostka prawna przejęła wszystkie zobowišzania Sun Chemical Sp. z o.o. i Coates Lorilleux Poland Sp. z o.o. względem swoich dostawców i klientów. Po przejęciu firmy Coates Lorilleux Sp. z o.o. koncern Sun Chemical zdecydował o zabudowaniu działki w Markach, na której niegdyœ planowana była budowa polskiego oddziału Coates Lorilleux. Pomysł wybudowania nowoczesnej siedziby rodził się również od wielu lat w firmie Sun Chemical. Pierwsze przymiarki do tego planu Đ mówi Paweł Prokesz Đ miały miejsce już 4-5 lat temu, jednak władze koncernu chciały się najpierw przekonać, jak firma będzie się rozwijała w Polsce. Ponieważ okazało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, plany dotyczšce budowy nowej siedziby zaczęły się coraz bardziej krystalizować. W końcu bezpoœrednim bodŸcem było przejęcie Coates Lorilleux i chęć zintegrowania działalnoœci obu firm. Jak twierdzi Paweł Prokesz, ta okazała inwestycja, oprócz zagwarantowania dostatecznych mocy produkcyjnych, ma zapewnić klientom maksymalnie dobry serwis i obsługę. Temu majš też służyć zmiany, jakie zaszły po połšczeniu. Obecnie firmy majš wspólny dział finansowy, logistyczny i magazynowy, ale zachowana jest pełna odrębnoœć ich linii produktowych. Planuje się utrzymać pełnš odrębnoœć Ÿródeł zaopatrzenia, obsługi technicznej, a nade wszystko odrębnoœć linii produktowych także w przyszłoœci. Integrujemy firmy, redukujemy koszty działalnoœci, ale nie odbieramy klientom prawa wyboru produktów, do których byli i sš przyzwyczajeni Đ mówi Paweł Prokesz. Obecnie w Sun Chemical pracujš 44 osoby (po połšczeniu, jak zapewniał nasz rozmówca, nie planuje się redukcji etatów). Proces uruchamiania linii technologicznych został zakończony w lipcu. W nowej siedzibie znajdujš się automatyczna mieszalnia farb rozpuszczalnikowych (48 komponentów), automatyczna mieszalnia farb wodnych (32 komponenty), cała linia produkcyjna do spoiw technologicznych; ruszy także produkcja farb płynnych białych z pigmentów sypkich. W dziedzinie offsetu zainstalowano zautomatyzowanš mieszalnię farb offsetowych arkuszowych. Ponadto urzšdzenia zainstalowane w nowej siedzibie umożliwiajš również modyfikację farb rolowych, co pozwoli dostosować oferowane przez firmę farby do potrzeb jej klientów. Sun Chemical uzyskała możliwoœć składowania w specjalnie podgrzewanych zbiornikach do 120 ton farb rolowych jednoczeœnie, a także sprawnego i szybkiego ich konfekcjonowania Đ to nowoœć w ofercie tej firmy. W nowej fabryce funkcjonuje również nowoczeœnie wyposażone laboratorium. Całkowita powierzchnia fabryki to 5177 m2 (wybudowana została na działce o powierzchni 1,8 hektara), jej kubatura to 35 360 m3. Budynek o konstrukcji żelbetonowej jest podzielony na częœci biurowš, produkcyjnš i magazynowš. Zastosowano w nim, dla zachowania większego bezpieczeństwa, dach z drewna klejonego, przemysłowe posadzki antyelektrostatyczne oraz systemy i instalacje monitorujšce, zabezpieczajšce obiekt pod kštem prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. Obiekt wyposażony jest również w awaryjne, niezależne Ÿródło zasilania Đ agregat pršdotwórczy włšczany automatycznie przy całkowitym zaniku napięcia z zewnštrz. Moc agregatu jest tak dobrana, że zapewnia swobodnš pracę urzšdzeń produkcyjnych oraz kompleksowe działanie wszystkich instalacji całego obiektu. Cała powierzchnia strefy produkcyjnej i magazynowej chroniona jest przez gaœniczš instalację tryskaczowš. System ten jest w pełni automatyczny, a jego integralnš częœć stanowiš zbiornik wodny o pojemnoœci 620 000 litrów oraz pompa wodna z napędem wysokoprężnym. Tryskacze otwierajš się automatycznie po osišgnięciu zbyt wysokiej temperatury. W budynku zastosowano nowoczesne systemy, spełniajšce, jak twierdzi Paweł Prokesz, wszystkie wymagania Unii Europejskiej. Hale produkcyjne przeznaczone do wyrobu farb płynnych wykonane sš całkowicie w standardzie antywybuchowym. W trosce o œrodowisko naturalne obiekt w Markach Đ mówi Paweł Prokesz Đ posiada również zamknięty, w pełni kontrolowany obieg wody deszczowej. Woda deszczowa z dachu i terenu utwardzonego, okalajšcego częœć biurowo-magazynowš, odprowadzana jest systemem kanałów i przepompowni do dwóch otwartych basenów. Baseny wody deszczowej służš do jej gromadzenia i odparowywania, jak również spełniajš ważnš funkcję estetycznš Đ sš podœwietlone i zlokalizowane tuż przy samym biurowcu. W celu zabezpieczenia œrodowiska przed skutkami ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych, do jakiego może dojœć podczas operacji przeładunkowych, nawierzchnię placu manewrowego skonstruowano tak, iż tworzy nieprzepuszczalnš dla groŸnych cieczy ăwannęÓ. Zadaniem warstwy ochronnej jest zatrzymanie substancji niebezpiecznej na powierzchni w celu jej szybkiego zneutralizowania przez wyspecjalizowane służby. Budowa nowej siedziby w obecnej sytuacji rynkowej może trochę dziwić, ale Đ jak twierdzi Paweł Prokesz Đ Sun Chemical nie sprzedaje mniej farb. Sprzedajemy nawet więcej Đ mówi prezes firmy. Đ Trochę gorzej jest z płatnoœciami. Niestety w œrodowisku farbiarzy, a nawet szerzej Đ poligrafów, nie ma solidarnoœci. Wszyscy wiemy, którzy klienci nie sš uczciwymi partnerami, ale po pierwsze nie informujemy o tym siebie nawzajem, a po drugie niektórzy z nas tolerujš nie tylko wyjštkowo długie terminy płatnoœci, ale co gorsza wieczne zaleganie klientów z płatnoœciami ponad termin, co nie jest korzystnym zjawiskiem. Tę trudnš sytuację sami więc Đ my farbiarze Đ częœciowo stwarzamy i godzimy się z niš. Jednak mimo wszystko Sun Chemical założył wzrost budżetu na ten rok i wszystko wskazuje na to, że uda nam się ten plan zrealizować. W planach jest również zwiększenie sprzedaży farb płynnych Đ zarówno fleksograficznych, jak i wklęsłodrukowych. Obecnie największe przychody w firmie generuje sprzedaż farb zwojowych Đ mówi Paweł Prokesz Đ ale inwestycja, którš zrealizowaliœmy w Markach, była tak planowana, aby rozwijać sprzedaż farb płynnych. Jak bardzo? O tym przekonamy się już wkrótce... MD, SS

error: Kopiowanie zabronione!