Sympozjum uszlachetniania druków
6 gru 2016 14:41

Siódme z kolei sympozjum poœwięcone problemom lakierowania na maszynach offsetowych zorganizowała firma Grafikus Đ systemy graficzne w dniach 2-3 marca br. w Centrum Szkoleniowym Falenty w Raszynie k. Warszawy. Na sympozjum przyjechało ponad 60 osób: przedstawicieli zakładów, w których lakieruje się lakierami dyspersyjnymi i offsetowymi, w których pracujš maszyny offsetowe z zespołami lakierujšcymi, a także osoby zainteresowane tš problematykš. Należy podkreœlić, że tematyka sympozjum okazała się nadzwyczaj interesujšca Đ œwiadczy o tym fakt, że na wszystkich prelekcjach wzbogaconych wizualnie do ostatniej minuty była 100% frekwencja oraz ożywiona dyskusja. Po oficjalnym otwarciu sympozjum przez Tadeusza Figurskiego, wiceprezesa zarzšdu Grafikusa, pierwszš prelekcję wygłosił Mirosław Marek Đ dyrektor Departamentu Małych i Œrednich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. Główne tezy wystšpienia to: Ľ kryteria uznania za małe i œrednie przedsiębiorstwo, Ľ ponad połowa produktu krajowego wytwarzana jest przez małe i œrednie przedsiębiorstwa, Ľ z 270 000 firm zarejestrowanych w Polsce tylko 3500 to przedsiębiorstwa duże, Ľ kierunki działania rzšdu wobec małych i œrednich przedsiębiorstw do 31.12.2002 (w tym terminie majš być zakończone prace legislacyjne i osišgnięta gotowoœć do przystšpienia do Unii Europejskiej), Ľ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci wspiera i dofinansowuje niektóre przedsięwzięcia, np.: Đ wdrażajšc ISO można uzyskać do 60% kosztów na doradztwo oraz dofinansowanie do audytu, Đ szkolenie kadr zarzšdzajšcych, Đ wejœcie na rynek kapitałowy. Branżowš częœć sympozjum ponownie rozpoczšł Tadeusz Figurski prezentujšc budowę zespołów lakierujšcych. Pierwsza maszyna z wieżš lakierniczš wyprodukowana została w 1986 roku w Zakładach Planeta (obecnie KBA-Planeta). Producenci arkuszowych maszyn offsetowych utrzymywali zasadę, że zespół lakierujšcy musi być również zespołem offsetowym. Dopiero po wielu latach producenci maszyn odstšpili od tej zasady i zastosowano o wiele lepiej sprawdzajšcy się w technologii lakierowania zespół fleksograficzny. W kolejnym etapie uznano wyższoœć systemu z jednym wałkiem nadajšcym, raklem komorowym i aniloksem (wałkiem rastrowym) nad systemem podawania lakieru poprzez zespół wałków. W kolejnej prelekcji Rudiger Sax z firmy Technoplast zaprezentował zastosowania obcišgów wycinanych Folacoat (przenoszšcych warstwę lakieru na podłoża) Đ wycinane ręcznie i przy użyciu plotera Đ fotopolimerowe formy do lakierowania wybiórczego. Dirk LŸdken z firmy Tresu udowadniał wyższoœć systemu rakli kolorowych, których zalety sš widoczne przy rozważaniu następujšcych aspektów: Ľ jakoœć druku Đ idealnie równa warstwa przenoszonego lakieru, Ľ zużycie lakieru, Ľ szybkoœć drukowania, Ľ zastosowanie lakierów funkcyjnych z pigmentem metalicznym, Ľ lakier UV, Ľ system komorowy zapewnia równomiernš œciœle zdefiniowanš warstwę lakieru. Dirk LŸdken dokonał też porównania ręcznego i automatycznego systemu mycia klisz. System automatyczny mycia w czasie drukowania wykazuje szereg zalet: Ľ nie wpływa na obniżenie jakoœci delikatnych elementów rysunku (np. kody kreskowe) w czasie drukowania nakładu, Ľ znacznie ogranicza iloœć makulatury, Ľ zwiększa wytrzymałoœć płyty drukowej, Ľ ogranicza czas przestojów maszyny, zapewnia wyższš wydajnoœć i ogranicza koszty. Roland Feuersanger z firmy DuPont zaprezentował technologię wykonania form do lakierowania wybiórczego oraz zalety wynikajšce z tej technologii. Lakierowanie wybiórcze znajduje zastosowanie w produkcji ekskluzywnych opakowań i produktów specjalnego przeznaczenia. Angelika Zedler z firmy DS w swoim wystšpieniu zaprezentowała technologie uszlachetniania produktów drukowanych, które powinny być dostosowane do ich przeznaczenia i wymagań. Każdy rodzaj uszlachetnienia powierzchni nadaje produktowi wyższe walory użytkowe i marketingowe: Ľ laminowanie Đ spełnia bardzo wysokie wymagania jakoœciowe, zwiększa trwałoœć i efekty specjalne, Ľ lakierowanie UV Đ spełnia wysokie wymagania jakoœci i trwałoœci, Ľ lakierowanie lakierem olejowym Đ zastosowania specjalne, Ľ lakier dyspersyjny (wodny) Đ o wiele tańszy od poprzednich Đ uniwersalne zastosowanie. Aby wykorzystać wszystkie możliwoœci i zalety lakieru dyspersyjnego, należy dopasować do siebie wszystkie parametry wpływajšce na efekt końcowy: podłoże drukowe, zastosowane farby, œrodek zwilżajšcy, obcišg i płytę polimerowš, œrodki myjšce, dokładna regulacja maszyny oraz lakier. Stosujšc lakier dyspersyjny możemy uzyskać: wysoki połysk, normalny połysk, efekt matu/połysku, powierzchnie przyjemne w dotyku, wytłoczenia z foliš metalicznš lub bez niej. Uczestnicy seminarium wysłuchali też prelekcji na temat lakierowania lakierami UV inline (wygłoszonej przez Cecile Berry z firmy Velspar) i warunków ich stosowania, systemów suszenia oraz o systemach myjšcych formy drukowej i rakla komorowego. Guido Olbers z firmy Merck sporo czasu poœwięcił zastosowaniu lakierów z efektami specjalnymi, np. z dodatkami płatków metalicznych, pigmentów Iriodyn oraz na temat koloryzowania lakierów przez domieszanie 5% objętoœci farby kolorowej. Tego rodzaju uszlachetnianie druków zapewnia efekty specjalne oraz znajduje zastosowanie jako œrodek wyrazu artystycznego. Ostatnia prelekcja seminarium to ponowne wystšpienie Tadeusza Figurskiego na temat ălakiery metaliczneÓ. Referent omówił metody ucierania drobin metali i w zależnoœci od wielkoœci płytek metalu efekty odbierania oraz rozproszenia promieni œwiatła i zwišzane z tym efekty wizualne. Uczestnicy poza trudami udziału w programie seminarium i możliwoœciš stawiania specjalistycznych pytań spędzili towarzyski wieczór przy kolacji i obejrzeli występ kabaretu KLIKA. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>