System Presona do racjonalnej obsługi odpadów
6 gru 2016 14:42

Presona AB w Ystad (Szwecja) to producent systemów transportu I belowania odpadów komunalnych I produkcyjnych. Jego wyroby używane sš w fabrykach na całym œwiecie. Presona AB ma wieloletnie doœwiadczenie w produkcji pras oraz kompaktorów. Pierwszš w pełni zautomatyzowanš belownicę wyprodukowała w 1971 roku. Presona oferuje kompleksowe rozwišzanie do racjonalnego i efektywnego zagospodarowania odpadów papierowych w przemyœle poligraficznym, w produkcji papieru i tektury oraz w produkcji opakowań. Automatyczna belownica Presona LP 40 OH Racjonalny transport. Œcinki sš pobierane u Ÿródła za pomocš pneumatycznego systemu odsysania. Materiał jest usuwany przez ssawki do systemu rur ze zintegrowanym separatorem materiału oddzielajšcym pył i powietrze lub transporterem taœmowym. Materiał pozbawiony pyłu spada w dół do zgniatarki lub belownicy. Lepsze warunki pracy. Zapylone otoczenie jest szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Problemy z emisjš pyłu z obcinarek, urzšdzeń mielšcych, tnšcych i innych maszyn przetwarzajšcych sš eliminowane dzięki zamkniętemu systemowi transportu Presony. Powietrze transportujšce jest przepuszczane przez filtr w celu maksymalnego oczyszczenia. Oszczędnoœć energii. Oczyszczone z pyłów powietrze może być ponownie użyte w magazynach, halach produkcyjnych lub biurach bez koniecznoœci wstępnego podgrzewania. Wypuszczanie na zewnštrz ogrzanego powietrza transportujšcego byłoby czystš stratš energii. Odzyskiwanie materiału. System usuwania odpadów przekształca œcinki w pełnowartoœciowy surowiec wtórny. Całkowita oszczędnoœć. Wymienione powyżej zalety pozwalajš oszczędzić pienišdze i rozwišzać problemy ze œcinkami papierowymi raz na zawsze. Drogie pomieszczenia produkcyjne mogš być w pełni wykorzystane, jako że cały sprzęt do usuwania odpadków może być ustawiony na zewnštrz budynków. System Presony zawiera wiele akcesoriów i odmian zgodnie z życzeniami klientów. Łatwa obsługa. Wszystkie obudowy i osłony zaopatrzone sš w duże otwory inspekcyjne. Belownice Presony wytwarzane sš zgodnie z wymaganiami CE. Bezpieczeństwo. Wszystkie poruszajšce sięĘelementy pracujš za bezpiecznymi osłonami i drzwiami bezpieczeństwa. Zapobiega się również przypadkowemu dotknięciu. Prasa nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa dla obsługi. Wszystkie osłony i drzwi majš wyłšczniki bezpieczeństwa, które natychmiast zatrzymujš maszynę i wszystkie jej ruchy, jeœli zostanš otwarte osłona lub drzwi. Belownice Presony sš wyposażone w dwukanałowy system zatrzymania awaryjnego z wyłšcznikami awaryjnymi umieszczonymi we wszystkich strategicznych punktach belownicy. Cechy szczególne: niski poziom hałasu, niskie zużycie energii, praca automatyczna, prosta obsługa, bezpieczeństwo pracy. Wyœwietlacz umieszczony na szafie przyłšczeniowej informuje za pomocš komunikatów tekstowych o przebiegu pracy prasy oraz ułatwia jej programowanie: dodatkowy wyœwietlacz z dużymi cyframi (100 mm wysokoœci) informuje o długoœci beli i wyœwietla komunikaty o błędach w pracy prasy. Opracowano na podstawie informacji prasowej firmy Ferag Polska