Systemy sterowania reprodukcjš barwczęœć IV
6 gru 2016 14:43

W roku 1931 w Cambridge na Sesji Międzynarodowej Komisji Oœwietleniowej CIE zostały podjęte uchwały, których treœć stanowi podstawę współczesnej kolorymetrii. W uchwałach tych opisano dwie podstawowe przestrzenie trójchromatyczne: CIERGB i CIEXYZ. Składowe trójchromatyczne XYZ sš wykorzystywane w systemach sterowania barwš jako obiektywny opis barwy w profilach ICC. Przestrzeń CIERGB nazywana jest przestrzeniš bodŸców fizycznych, gdyż jako bodŸce podstawowe wykorzystano w niej promieniowania występujšce w przyrodzie: bodziec czerwony [R] Đ promieniowanie monochromatyczne o długoœci fali 700 nm, bodziec zielony [G] Đ promieniowanie monochromatyczne o długoœci fali 546,1 nm i bodziec niebieski [B] Đ promieniowanie monochromatyczne o długoœci fali 435,8 nm. O wyborze bodŸców podstawowych zadecydowała łatwoœć ich uzyskania z widma lampy rtęciowej. Jednostki bodŸców zostały tak dobrane, aby składowe trójchromatyczne bodŸca równoenergetycznego były sobie równe. Przy tak dobranych jednostkach luminancje bodŸców podstawowych LR, LG, LB pozostajš w stosunku: LR : LG : LB = 1: 4.5907 : 0.0601 Przy okazji omawiania przestrzeni trójchromatycznych nie można nie wspomnieć o tzw. wykresach chromatycznoœci. Okreœlenie chromatycznoœci dotyczy potocznego rozumienia barwnoœci lub bezbarwnoœci, czyli takich cech barwy, które wišżš ze sobš nasycenie i odcień, a nie uwzględniajš jaskrawoœci. W przestrzeniach trójchromatycznych wykresy chromatycznoœci umieszcza się na tzw. płaszczyznach jednostkowych, czyli płaszczyznach, na których znajdujš się punkty o sumie składowych trójchromatycznych równej jeden. Na takiej płaszczyŸnie wprowadza się nowy układ współrzędnych prostopadłych, które nazywa się współrzędnymi trójchromatycznymi (dla odróżnienia od składowych trójchromatycznych). Współrzędne trójchromatyczne (r, g) punktu w przestrzeni trójchromatycznej o składowych trójchromatycznych (R, G, B) będš wynosić: (...) Uzyskuje się w ten sposób płaski układ współrzędnych, w którym punkty o współrzędnych (1,0), (0,1) i (0,0) odpowiadajš chromatycznoœciom bodŸców podstawowych (w przypadku układu CIERGB bodŸców odpowiednio [R], [G] i [B]), a punkt o współrzędnych (1/3,1/3) odpowiada chromatycznoœci bieli równoenergetycznej, czyli wszystkich barw achromatycznych (neutralnych, białych, szarych). Ponieważ punkt chromatycznoœci powstaje na skutek przecięcia płaszczyzny jednostkowej z półprostš przechodzšcš równoczeœnie przez poczštek przestrzennego układu współrzędnych (punkt odpowiadajšcy czerni Đ czyli braku bodŸca œwietlnego) i punkt odpowiadajšcy składowym trójchromatycznym opisujšcym danš barwę, więc istnieje wiele punktów w przestrzeni (wszystkie leżšce na opisanej wczeœniej półprostej), których chromatycznoœć jest tym samym punktem na wykresie chromatycznoœci. Przestrzenie trójchromatyczne posiadajš bardzo korzystnš cechę Đ tzw. addytywnoœć. Polega ona na tym, że składowe trójchromatyczne barwy powstałej przez addytywne zmieszanie dwóch barw sš sumš odpowiednich składowych trójchromatycznych barw bioršcych udział w mieszaninie. Własnoœć ta sprawia, że chromatycznoœć barwy powstałej poprzez addytywne zmieszanie dwóch barw leży na odcinku łšczšcym chromatycznoœci barw składowych mieszaniny. Wynika stšd również, że punkty odpowiadajšce barwom możliwym do uzyskania na drodze mieszaniny addytywnej bodŸców podstawowych tworzš ostrosłup o podstawie trójkšta, na którego trzech bokach leżš punkty odpowiadajšce bodŸcom podstawowym. Tym samym chromatycznoœci barw możliwych do uzyskania na drodze mieszaniny addytywnej bodŸców podstawowych leżš na wykresie chromatycznoœci wewnštrz trojkšta o wierzchołkach (1,0), (0,1) i (0,0). Jak już wspomnieliœmy we wczeœniejszej częœci artykułu, nie wszystkie barwy psychofizyczne da się odtworzyć na drodze mieszaniny addytywnej trzech bodŸców fizycznych. Ilustruje to rysunek 1, na którym zostały umieszczone obszary odpowiadajšce barwom psychofizycznym o stałych luminancjach (Y = const) leżšce na płaszczyŸnie jednostkowej oraz trójkšty o wierzchołkach (1,0), (0,1) i (0,0) we współrzędnych (r, g). Jak widać z powyższego rysunku, punkty chromatycznoœci wielu barw psychofizycznych majš ujemne współrzędne trójchromatyczne, a co za tym idzie, nie można odtworzyć tych barw na drodze mieszaniny addytywnej bodŸców podstawowych. Ta właœciwoœć przestrzeni CIERGB stanowi jej największš wadę i zadecydowała o wprowadzeniu innej przestrzeni trójchromatycznej na bazie bodŸców fikcyjnych. Nowa przestrzeń trójchromatyczna CIEXYZ wprowadzona przez Międzynarodowš Komisję Oœwietleniowš CIE nie posiada wad przestrzeni CIERGB, czyli: Ľ współrzędne trójchromatyczne wszystkich barw psychofizycznych sš liczbami nieujemnymi, Ľ punkt chromatycznoœci bieli równoenergetycznej E leży blisko œrodka ciężkoœci tzw. krzywej barw widmowych. Oczywiœcie od nowej przestrzeni wymagano, aby była nadal trójchromatyczna, a co za tym idzie addytywna. W tym celu dokonano transformacji liniowej przestrzeni CIERGB zmieniajšc również jej bazę, czyli obierajšc inne bodŸce podstawowe. Jak już wiemy, bodŸce te nie mogły być bodŸcami fizycznymi ze względu na wymaganš nieujemnoœć współrzędnych trójchromatycznych. Zauważmy, że zgodnie ze wspomnianym wczeœniej stosunkiem luminancji bodŸców podstawowych przestrzeni CIERGB równanie: (...) opisuje płaszczyznę w przestrzeni CIERGB, do której należš punkty reprezentujšce barwy o stałej luminancji równej C . LR. Zatem przecięcie takiej płaszczyzny dla C = 0 z płaszczyznš jednostkowš w przestrzeni CIERGB daje prostš (zwanš alychne), na której leżš chromatycznoœci barw fikcyjnych o luminancji równej 0. Słowo ăfikcyjnyÓ w odniesieniu do barwy oznacza, że nie istnieje bodziec fizyczny reprezentujšcy takš barwę. Dwa z bodŸców podstawowych, [X] i [Z], nowej przestrzeni trójchromatycznej umieszczono właœnie na prostej alychne. Położenie tych bodŸców dobrano tak, aby jeden z boków trójkšta barw na nowym wykresie chromatycznoœci był styczny do krzywej barw widmowych w jej końcu długofalowym, a drugi Đ możliwie zbliżony do krzywej barw widmowych w celu ădobregoÓ wypełnienia trójkšta punktami odpowiadajšcymi barwom psychofizycznym. Trzeci z bodŸców fikcyjnych również umieszczono na płaszczyŸnie jednostkowej przestrzeni CIERGB. Ponieważ luminancje bodŸców [X] i [Z] sš równe 0, więc luminancja bodŸca o składowych trójchromatycznych (X, Y, Z) będzie wprost proporcjonalna do składowej Y. Wspomnieliœmy już o krzywej barw widmowych. Jest to krzywa, która powstaje z tzw. widmowych składowych trójchromatycznych. To następne ważne pojęcie w kolorymetrii opisujšce obserwatora kolorymetrycznego normalnego w danej przestrzeni trójchromatycznej. Aby wyjaœnić to pojęcie, przypomnijmy, że każde promieniowanie można rozpatrywać jako mieszaninę addytywnš promieniowań monochromatycznych o długoœciach fal od 380 do 770 nm. W spektrofotometrii i kolorymetrii jedno promieniowanie złożone zajmuje specjalnš pozycję. Jest to promieniowanie równoenergetyczne, to znaczy takie, którego względny rozkład w zakresie widma widzialnego jest funkcjš stale równš jeden. Jeżeli takie promieniowanie rozłożymy na czynniki monochromatyczne o dlugoœci fali l, to każdy z nich jest bodŸcem fizycznym o takiej samej mocy. Można zatem mówić o składowych trójchromatycznych x(l), y(l), z(l) takiego bodŸca. Składowe te nazywamy widmowymi składowymi trójchromatycznymi. Po zrzutowaniu przestrzennej krzywej á380,770ń ' l ŕ (x(l), y(l), z(l)) na płaszczyznę jednostkowš X + Y + Z = 1 według zależnoœci: (...) otrzymujemy płaskš krzywš nazywanš krzywš barw widmowych lub spectrum locus. Krzywa ta wraz z prostokštnym układem współrzędnych (x,y)Ő31 na płaszczyŸnie jednostkowej w przestrzeni CIEXYZ oraz odcinkiem łšczšcym końce krzywej barw widmowych (nazywanym liniš purpur) stanowi wykres chromatycznoœci (x,y)Ő31 (inaczej oznaczanym CIExyY). W tym zamkniętym obszarze mieszczš się chromatycznoœci wszystkich barw psychofizycznych. Na krzywej barw widmowych często nanosi się długoœci bodŸców monochromatycznych, którym odpowiadajš chromatycznoœci danych bodŸców widmowych. Na rysunku 2 przedstawiony jest wykres chromatycznoœci (x,y)Ő31 w przestrzeni CIEXYZ wraz z punktem odpowiadajšcym bieli równoenergetycznej E oraz dwoma punktami odpowiadajšcymi chromatycznoœci tzw. iluminantów normalnych (A oraz D50). Wraz z wykresami chromatycznoœci zostały zdefiniowane odpowiedniki percepcyjnych atrybutów barwy. Oczywiœcie, zgodnie z wczeœniejszymi rozważaniami odpowiednikiem jaskrawoœci jest składowa Y. Odpowiednikiem odcienia staje się tzw. długoœć fali dominujšcej lm(patrz rysunek 2), natomiast odpowiednikiem nasycenia Đ czystoœć kolorymetryczna pe okreœlona wzorem: (...) Na rysunku 3 przedstawione zostały obszary barw psychofizycznych o stałej luminancji (Y = const). Jak widać z rysunku, obszar trójkšta barw jest w przypadku przestrzeni CIEXYZ ălepiejÓ wypełniony. W następnej częœci artykułu przedstawimy wady przestrzeni trójchromatycznej CIEXYZ i wprowadzimy pojęcia zwišzane z wrażeniem różnicy barwy i jej ocenš numerycznš, czyli metrycznš różnicš barwy. cdn. Autor jest adiunktem w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej oraz konsultantem w firmie Grafikus Sp. z o.o.