Szybkie przygotowanie gazety Đ marzenie czy rzeczywistoœć?
6 gru 2016 14:42

Technologia Computer-to-Plate i automatyczny przebieg produkcji to w cyfrowej produkcji gazetowej powišzanie, którego rozwój nabrał w ostatnich trzech latach rozmachu. Dało się to wyraŸnie stwierdzić na ostatniej wystawie IFRA EXPO 2000 w Amsterdamie. Computer-to-Plate nieprzerwanie odnosi sukcesy w zakładach gazetowych. Według informacji Ifra w ostatnich trzech latach liczba systemów zainstalowanych w europejskich drukarniach gazetowych co roku podwajała się i w końcu 2000 roku wynosiła ponad 500 urzšdzeń. W łańcuchu technologicznym ta nowa technologia jest jednak bardziej czuła i mniej stabilna niż ăstaraÓ technologia oparta na filmie i kopii. Dotyczy to głównie płyt, które sš wprawdzie bardziej œwiatłoczułe, lecz mniej odporne na wahania temperatury, różnice wilgotnoœci względnej powietrza oraz na inne czynniki. Oznacza to, że CtP wymaga dokładniejszej kontroli. Niestety, producenci systemów dostarczajš wprawdzie naœwietlarki, wywoływarki i odpowiednie urzšdzenia pomocnicze, jak np. zaginarki płyt, ale nie oferujš żadnego systemu do automatycznej kontroli jakoœci drogich płyt, naœwietlanych z dużš szybkoœciš i sprawnoœciš. Za pomocš przedstawionego na wystawie projektu ăCtP Closed Loop MeasurementÓ organizacja Ifra chciała zwrócić uwagę użytkowników i dostawców na koniecznoœć wprowadzenia automatycznych układów regulacji i wskazać, jak powinien funkcjonować pomiar inline, zwiększajšcy pewnoœć produkcji. W przedstawionym systemie płyta jest zaopatrywana w element pomiarowy, umieszczany przy zaginanym brzegu płyty. Kamera CCD odczytuje i ocenia ten element, a odbywa się to na każdej płycie. Według Ifra: ătylko przy trudnych problemach konieczne jest zwrócenie przez obsługujšcego baczniejszej uwagi na jakoœć płyty; poza tym może być pewien jakoœciÓ. W projekcie tym uczestniczš firmy: Agfa, DarmstŠdter Echo, Fujifilm, Nela, Purup-Eskofot i Techkon. Jedno z największych wymagań stawianych przez produkcję gazet polega na tym, że trzeba œledzić bieżšcy stan stronic, ich elementów i całych publikacji. Wspólna inicjatywa firm: Heidelberg, Agfa, MAN Roland i Adobe doprowadziła do utworzenia formatu Job Definition Format (JDF). Opracowany przez Ifra nowy standard IFRAtrack został włšczony w nowe formaty JDF i CIP4. Tematykę wystawy IFRA w zakresie produktów ăwyjœciowychÓ okreœlały urzšdzenia do technologii CtP oraz do optymalizacji przebiegu produkcji. Przedstawiono wiele interesujšcych urzšdzeń bšdŸ całych systemów. Agfa zbliżyła się do liczby 250 zainstalowanych systemów Polaris. Model 100 E ma wydajnoœć do 100 płyt/h, natomiast Polaris 100 i Polaris 200 sš skonstruowane na wydajnoœci znacznie ponad 200 pojedynczych stronic na godzinę. Zarzšdzanie barwš w drukarce Agfa-Jet-Sherpa zostało rozszerzone o specjalne profile wyjœcia dla produkcji gazetowej. Do systemu cyfrowego przebiegu produkcji IntelliNet Agfa zaprezentowała nowe rozwišzania oprogramowania dla potrzeb produkcji gazetowej: Web-Approve i TiffProof. Firma BasysPrint opracowała dla produkcji gazetowej nowš naœwietlarkę CtP Đ UV-Setter 57-Z, która jest wariantem przedstawionego na targach DRUPA modelu UV-Setter 57. Jest ona skonstruowana do automatycznej pracy z płytami, ma dwie głowice naœwietlajšce i wydajnoœć 100 płyt/h. W przypadku urzšdzeń firmy BasysPrint, w których stosowane sš konwencjonalne płyty, zaletš jest wysoka, sprawdzona przez dziesięciolecia stabilnoœć procesu ich obróbki oraz korzystna cena w porównaniu z innymi płytami do CtP. Firma CreoScitex zademonstrowała naœwietlarkę Trendsetter 2637 V AL. Jest to specjalny system CtP do gazet, o wydajnoœci 92 płyt/h. Urzšdzenie to, w którym płyty zakłada się na zewnštrz bębna, wykorzystuje technikę termicznš i naœwietla płyty ThermalNews z firmy Kodak Polychrome Graphics o rozdzielczoœci 1200 dpi. Naœwietlarka ta może być sterowana różnymi systemami i jest bezpoœrednio połšczona z wywoływarkš Mercury-News. Korzyœć przynosi tu wszechstronnoœć wywoływarki, która może obrabiać zarówno płyty konwencjonalne, jak i termiczne. Firma Kodak Polychrome Graphics także pokazała naœwietlarkę CtP Đ Newsetter w wersji High-Speed (rozszerzenie modelu przedstawionego na DRUPA) Đ z wydajnoœciš powiększonš do 120 płyt/h. Pracuje on także z płytami ThermalNews, będšcymi trzeciš generacjš płyt termicznych tej firmy. Cały system jest pełnym automatem i obejmuje: automatyczne nakładanie płyt, naœwietlarkę Newsetter, wywoływarkę Mercury-News oraz, jako opcja, system sztancowania i zaginania płyt. System Newsetter ma tę zaletę, że może przyjmować różne programy wejœcia, np. system do odrastrowywania filmów lub oryginałów. Angielska firma Farrukh, zajmujšca się oprogramowaniem, przedstawiła system do bezpoœredniej obróbki danych PDF bez uprzedniego przekształcania ich na format PostScript; np. nowa wersja programu Imposition Publisher daje bezpoœrednio dokumenty PDF. Korzyœć: dwa etapy mniej (zbędne jest przekształcanie PDF na PS i PS na PDF) i potrzebny jest tylko jeden napęd dla PDF. Dla ărasowegoÓ procesu produkcji PDF firma OneVision opracowała stanowisko Solico. Z jego pomocš można otwierać dokumenty PDF i zmieniać wszystkie umieszczone tam elementy, jak to jest znane użytkownikom programów DTP lub Office. Teksty można opracowywać jak w programie do obróbki tekstów i makiet, można także kontrolować, korygować lub na nowo opracowywać wszystkie częœci składowe grafiki: linie, formy, ozdobne elementy, kolory. Można korygować wartoœci tonalne, zmieniać krzywe gradacji i dostosowywać rozdzielczoœć ilustracji do urzšdzenia wyjœcia. Wraz ze zintegrowanym z Solico zarzšdzaniem barwš powstaje system próbnych odbitek na monitorze. Opracowany przez firmę Pape + Partner Media system GlobalTrack jest przeznaczony do kontroli produkcji wszystkich stronic gazety. Możliwe jest więc sprawdzenie ilustracji i tekstów na każdej stronicy jeszcze przed jej naœwietleniem na płytę. W tym systemie przedstawiane sš też dane dotyczšce rotacji, jak np. liczba wydrukowanych egzemplarzy, makulatura, prędkoœć maszyny. Wystawa IFRA była potwierdzeniem faktu, że automatyzacja procesów przygotowawczych w produkcji gazetowej jest faktem i jest intensywnie kontynuowana. Rosnšca iloœć nowych systemów i rozszerzanie już znanych to odpowiedŸ na rosnšce zapotrzebowanie ze strony drukarń. Przedstawione tu systemy stanowiš tylko niewielkš częœć tego, co można było zobaczyć na wystawie. Na podstawie artykułu Ericha Fritza ă...die Zeitung schnell, sicher, automatisiert produzieren Đ ein Wunschtraum?Ó z Druck & Medien-Magazin nr 1-2/2001 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>