TOLEK Đ nowoczesna drukarnia z tradycjami
6 gru 2016 14:42

Dynamiczny rozwój gospodarki Đ w szczególnoœci przemysłu poligraficznego Đ w ostatnim dziesięcioleciu nie był równomierny w całym kraju. Rejon Katowic w stosunku do Bydgoszczy, Warszawy czy Krakowa pozostał w tyle, nawet znana regionalna gazeta ăTrybuna Œlšska" drukowana jest w Krakowie. Nowe inwestycje w regionie katowickim wzbudzajš więc nasze zainteresowanie. TOLEK Đ Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie to ponad 150 lat tradycji i zarazem nowoczesnoœć. Po przejęciu drukarni od jej założyciela Tomasza Nowackiego przez Karola Miarkę, a następnie przez jego syna nastšpił jej szybki rozwój. W czasie zaborów była to pierwsza polskojęzyczna drukarnia na Górnym Œlšsku. Oficyna ta położyła ogromne zasługi w zachowaniu polskoœci na Œlšsku. W 1949 roku drukarnia została upaństwowiona, aby ponownie w 1993 roku znaleŸć się w rękach prywatnych przyjmujšc nazwę TOLEK Đ Drukarnia im. Karola Miarki. Obecnie drukarnia zatrudnia 118 osób i jest w 100% własnoœciš kapitału polskiego. Właœcicielem drukarni jest Adolf Jańczyk wywodzšcy się ze œlšskiej rodziny rzemieœlniczej Đ człowiek doceniajšcy tradycje i znaczenie drukarstwa polskiego. Rozpoczęła się nowa karta w historii drukarni w Mikołowie, którš można zaliczyć już do dużych drukarń. Według Polskiej Izby Druku drukarnie, które majš zatrudnienie powyżej 100 osób należš do dużych, a jest ich w Polsce tylko kilkadziesišt. 21 czerwca w drukarni TOLEK odbyło się uroczyste spotkanie zwišzane z uruchomieniem kolejnej maszyny Heidelberg Speedmaster SM 74P wyposażonej w najnowszy system do pomiaru spektrofotometrycznego odbitki drukowej Heidelberg Image Đ Control CPC 24. W uroczystoœci wzięła udział liczna grupa zaproszonych goœci: pracowników agencji, wydawców, klientów drukarni, władze lokalne, przedstawiciele Heidelberga oraz dziennikarze prasy branżowej. Witajšc przybyłych na spotkanie właœciciel drukarni Adolf Jańczyk z dużš satysfakcjš podkreœlił, że po kilku latach modernizacji drukarni we wszystkich jej działach przed niespełna trzema laty uruchomiono pierwszš nowoczesnš czterokolorowš maszynę Heidelberg Speedmaster SM 74. Dziœ dajemy do Państwa dyspozycji kolejnš nowš maszynę SM 74 Đ 4P wraz z pierwszym na Górnym Œlšsku systemem pomiaru i kontroli kolorystycznej odbitek Đ powiedział A. Jańczyk zwracajšc się do klientów. Đ Zapraszam do współpracy! A. Jańczyk podziękował prezesowi Heidelberg Polska Krzysztofowi Pindralowi za duże osobiste zaangażowanie w realizację inwestycji oraz zapewnienie wyjštkowo dobrego serwisu. Robert Wieczorek Đ specjalista ds. produktu w firmie Heidelberg Polska Đ zapoznał zebranych z zasadš działania i korzyœciami wynikajšcymi z elektronicznego systemu pomiaru spektrofotometrycznego odbitki drukowej Heidelberg CPC 24. W drukarni TOLEK obie maszyny SM 74 objęte sš systemem CPC 24 Đ jest też możliwoœć podłšczenia kolejnych dwóch maszyn (razem cztery). CPC 24 pozwala prowadzić bardzo dokładnš kolorystycznš kontrolę drukowanej pracy, umożliwia w czasie kilkudziesięciu sekund wykonanie pomiaru spektrofotometrycznego odbitki, jej cyfrowe porównanie z wzorem wprowadzonym do pamięci urzšdzenia i automatyczne wprowadzenie korekty ustawienia stref farbowych w maszynie drukujšcej. Odczyty kontrolne mogš być przeprowadzane ze stołu kontrolnego zarówno z paska kontrolnego barw, jak również z okreœlonych fragmentów rysunku. System rozróżnia także barwy Pantone; odczyt odbitki wzorcowej każdej pracy ustawia strefy farbowe w kałamarzach. W pamięci komputera może być zapamiętanych do 250 prac, gwarantujšc identycznš kolorystykę całego nakładu oraz każdego kolejnego wznowienia. Proces drukowania nakładu każdej pracy jest udokumentowany protokołem, na podstawie którego drukarnia i zamawiajšcy majš pełen obraz ewentualnych odchyleń barwnych. Obecny na spotkaniu prezes firmy Heidelberg Polska Đ Krzysztof Pindral zwrócił się do zebranych: Macie Państwo w drukarni TOLEK partnera, który dzięki nowoczesnemu wyposażeniu jest w stanie spełnić wysokie wymagania jakoœciowe. Podkreœlił też tradycje drukarni i dodał, że nowoczesne wyposażenie z systemem CPC 24 zapewnia jej wysokš pozycję wœród drukarń krajowych. TOLEK jest ósmš drukarniš w Polsce, która dysponuje systemem kontroli barwnej odbitek drukarskich. Prezes K. Pindral pogratulował właœcicielowi A. Jańczykowi i wręczył mu przy tej okazji obraz znanego artysty Oraczewskiego. Ksišdz Piotr Wilk (dyrektor Biura Reklamy w Radio Plus Katowice) przed poœwięceniem nawišzał do tradycji drukarni i jej znaczenia, wspominajšc pierwsze dzieło drukowane Đ Biblię Gutenberga. Drukarnia TOLEK poza wspomnianymi maszynami SM 74 posiada dwukolorowš Planetę B1 oraz offsetowš maszynę zwojowš, dobrze wyposażonš przygotowalnię z automatycznš liniš do obróbki płyt offsetowych, a wyposażenie introligatorni zapewnia oprawę zeszytowš i klejonš łšcznie z oprawš twardš; sš też urzšdzenia do laminowania i lakierowania. Nowoczeœnie wyposażona drukarnia kultywuje także stare tradycje: właœciciel A. Jańczyk z satysfakcjš informował, że posiada w drukarni skład ręczny i linotypowy oraz maszynę typograficznš.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>