Toluen nie jest niebezpieczny
6 gru 2016 14:42

Toluen Đ stosowany jako rozpuszczalnik farby w technice wklęsłodrukowej Đ wzbudzał liczne obawy. W cišgu wielu lat prowadzono systematyczne badania majšce jednoznacznie okreœlić, czy stosowanie toluenu powoduje zagrożenia dla organizmu człowieka i czy nie stwarza zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa pracy dla obsługi maszyn wklęsłodrukowych. Badania prowadzone w tej sprawie przez Zrzeszenie Druku i Obróbki Papieru (BG) od 1993 roku w Niemczech zostały zakończone; w wydanym oœwiadczeniu stwierdzono, że nie potwierdziły one obaw co do zagrożeń dla organizmów ludzi pracujšcych w drukarniach wklęsłodrukowych. W toku prowadzonych przez wiele lat badań poddano analizie œmiertelnoœć pracowników mogšcš wynikać z kontaktów z toluenem oraz sprawdzono, czy była ona wyższa od liczby przeciętnych zgonów powodowanych przez raka. Badano również wpływ kontaktów z toluenem na płodnoœć. Badania te zostały zakończone w 1996 roku. W oœwiadczeniu końcowym podano, że nie znaleziono podstaw do stwierdzenia szkodliwoœci toluenu dla organizmów ludzi majšcych z nim kontakt w drukarniach wklęsłodrukowych. Zakończenie trwajšcych od wielu lat badań nad szkodliwoœciš toluenu dla pracowników zatrudnionych w prasowych drukarniach wklęsłodrukowych, gdzie stosowane sš farby drukarskie oparte na węglowodorach aromatycznych (toluen), ma wielkie znaczenie. Drukarnie działajšce w omawianym zakresie zyskały pewnoœć, że mogš spokojnie kontynuować działalnoœć produkcyjnš bez obaw, które istniały od dziesištków lat. Na podstawie DMM nr 6/2002 opracował AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>