TOTEM Đ dynamiczne tempo rozwoju
6 gru 2016 14:43

Totem to dynamicznie rozwijajšca się przygotowalnia i studio fotograficzne, œwiadczšce usługi dla drukarni oraz agencji graficznych w Inowrocławiu i okolicach, która dzięki dobremu zarzšdzaniu i trafionym inwestycjom w cišgu ostatnich trzech lat stała się największš i najnowoczeœniejszš naœwietlarniš w tym regionie. Poczštki firmy Totem (ok. siedmiu lat temu) jak wielu małych studiów graficznych były skromne, ale wraz z dynamicznym rozwojem rynku poligraficznego w drugiej połowie lat 90. i jednoczeœnie dzięki trafnie wybranemu profilowi rozwoju udało się przekształcić Totem w nowoczesnš i profesjonalnš przygotowalnię łšczšcš naœwietlarnię i studio graficzne. Tak więc firma jest w stanie elastycznie poœredniczyć i współpracować z agencjami graficznymi i drukarniami, potrafišc spełniać rosnšce wymagania klientów i potrzeby rynku. To, co jest dla Totemu charakterystyczne, to odważne decyzje o zakupach nowoczesnego sprzętu. W czasie wizyty przedstawiciela redakcji w przygotowalni Totem informacji o swojej firmie udzielali jej właœciciele, Michał Rejnowski i Jarosław Zamiara. W pierwszych latach działalnoœci przygotowalnia nie posiadała własnej naœwietlarki do filmów, co wydłużało czas realizacji usługi. Wykonanie pracy trwało 3-4 dni, a nawet dłużej. Aby utrzymać się na rynku, a przede wszystkim aby naszym klientom zaoferować pełniejszš ofertę, zdecydowaliœmy się na podjęcie ryzyka kosztownych inwestycji. Oceniajšc z perspektywy czasu, były to właœciwe decyzje. Pierwsza naœwietlarka do filmów była to półformatowa zintegrowana z wywoływarkš naœwietlarka firmy Scanview Đ DotMate7500P, dzięki której weszliœmy na rynek naœwietleń filmów. XXI wiek rozpoczęliœmy od wymiany naœwietlarki półformatowej na pełnoformatowš; była to kolejna bardzo ważna decyzja w rozwoju firmy. Po dokładnym zbadaniu oferty na rynku zdecydowaliœmy się na naœwietlarkę firmy Purup Eskofot ImageMaker B1 CtF oferowanš przez krakowskš firmę DM System. ImageMaker B1 CtF w połšczeniu z RIPem FlowDrive okazał się idealnym zakupem spełniajšcym wszystkie wymagania nasze i naszych klientów, dzięki niemu mogliœmy zaproponować naszym klientom nowe produkty: pełnoformatowš impozycję, specjalne rastry, w tym raster stochastyczny, jak też pliki CIP3. Naœwietlarka jest bardzo ekonomiczna dzięki rewolwerowemu magazynkowi na trzy dowolnej szerokoœci rolki z filmem ładowane automatycznie zgodnie z formatem pracy i minimalne marginesy przy obcinaniu formatek, wydajnoœć Đ do 30 formatek B1/h. Taka produktywnoœć jest bardzo dużš zaletš w obecnych czasach, kiedy klienci chcš mieć naœwietlenia ăod rękiÓ. W połowie 2002 roku wzmocniliœmy nasze możliwoœci usług, kupujšc nowoczesny skaner Epson Expression 1680 pro o rozdzielczoœci 1600 x 3200 dpi. W planach naszych dalszych inwestycji niezmiernie ważnym ogniwem była instalacja obok proofu analogowego także systemu cyfrowego. Spoœród kilku ofert wybraliœmy samokalibrujšcy proofer cyfrowy PictroProof firmy FujiFilm z rozdzielczoœciš bezrastrowš 400 dpi, z symulacjš kolorów dowolnego urzšdzenia analogowego; jest to pierwsze takie urzšdzenie w Polsce Đ informuje Jarosław Zamiara. Od jakiegoœ czasu rozważaliœmy kwestię zakupu systemu naœwietlajšcego CtP. Czynnikiem decydujšcym była presja naszych klientów, przede wszystkim drukarń, które były bardzo zainteresowane przejœciem na nowš technologię i wynikajšcymi z tego korzyœciami. Nasza ostatnia inwestycja jest największš z dotychczasowych, w zwišzku z czym bardzo dokładnie przyjrzeliœmy się ofertom dostawców, a przed podjęciem decyzji odwiedziliœmy kilka działajšcych instalacji CtP różnych firm. Decyzja nie była łatwa w zwišzku z doœć dużš różnicš pomiędzy możliwoœciami oferowanymi przez różne systemy. Wybrane przez nas rozwišzanie jest naszym zdaniem optymalne Đ to najnowszej generacji system CtP firmy EskoGraphics PlateDriver 8 z laserem fioletowym połšczony on line z wywoływarkš. System dostarczyła dobrze nam znana firma DM System, przedstawiciel firmy EskoGraphics. Nasza współpraca z DM System od kilku lat układa się bardzo dobrze i był to jeden z argumentów przy podejmowaniu decyzji o zakupie systemu CtP Đ dodaje Michał Rejnowski. Naœwietlarka PlateDriver opiera się na technologii bębna wewnętrznego. Zawiera też wiele nowoczesnych i pionierskich rozwišzań konstrukcyjnych majšcych na celu maksymalne zwiększenie szybkoœci naœwietlania. Jednoczeœnie, jak zapewnia dostawca, jest to jedna z najdokładniejszych naœwietlarek na rynku. Nowatorskim rozwišzaniem jest zainstalowanie silnika liniowego przesuwajšcego karetkę z układem optycznym Đ inni producenci stosujš tu silniki krokowe ze œrubš prowadzšcš. Ma to istotny wpływ na szybkoœć i dokładnoœć naœwietlania. Następnš innowacjš jest wprowadzenie półautomatycznego stołu podawania płyt do naœwietlarki. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu ustawiania ostroœci plamki lasera można naœwietlać płyty o dowolnej gruboœci. Precyzyjny system kołkowania dostosowywany do potrzeb konkretnych klientów trzyma płytę w czasie naœwietlania, zapewniajšc zawsze tę samš super-precyzyjnš orientację naœwietlanego obrazu wobec otworów rejestracyjnych. Plate Driver może pracować z fioletowš diodš laserowš o mocy 5 mW lub 30 mW, co pozwala pracować zarówno z płytami srebrowymi, jak i fotopolimerowymi; jest to unikalne rozwišzanie stosowane tylko w tych naœwietlarkach. W firmie Totem stosuje się srebrowe płyty Agfa Lithostar Ultra LapV do bezpoœredniego naœwietlania płyt œwiatłem widzialnym, wywoływane on-line w najnowszej wywoływarce firmy GlŸnz&Jensen Raport Silver85. Totem może dostarczać drukarniom wraz z naœwietlonym kompletem płyt płytkę CD lub dyskietkę z danymi w systemie CIP3, który umożliwia drukarni, posiadajšcej maszyny z elektronicznym systemem sterowania, automatyczne ustawianie profili farbowych. Prace, które do nas trafiajš, sš często przygotowane w różnych systemach; najlepiej, gdy będš to pliki zamknięte, ale jesteœmy przygotowani do tego, aby przyjmować wszystkie prace Đ dysponujemy dużš iloœciš programów i dobrze przygotowanym zespołem pracowników Đ mówi J. Zamiara. Moje zainteresowanie wzbudziło to, że wszystkie urzšdzenia poza prooferem cyfrowym pochodzš od jednego producenta, pytam więc, skšd takie decyzje? Tak, zgadza się, chcemy mieć sprzęt od jednego producenta; doœwiadczyliœmy, że urzšdzenia sš niezawodne, jesteœmy z nich bardzo zadowoleni. Firma, której sprzęt posiadamy, w cišgu kilku lat zmieniała nazwy (np. ostatnio z Purup-Eskofot na Esko-Graphics), ale sš to zawsze urzšdzenia tego samego producenta, z najwyższej półki. *** Totem ze swoim systemem CtP dołšczył do stale powiększajšcego się grona przygotowalni w Polsce, które gwarantujš pełnš obsługę drukarń oferujšc im profesjonalnie wykonane formy drukowe. Takie rozwišzania, od lat istniejšce w krajach zachodnich, zaczynajš być doceniane przez polskich drukarzy, z których częœć dostrzega, że jest to dla nich bardziej opłacalne rozwišzanie aniżeli inwestowanie we własne przygotowalnie.