Tropem opłat reprograficznych
6 gru 2016 14:43

W numerze sierpniowym zamieœciliœmy informację dotyczšcš wprowadzenia Đ na mocy rozporzšdzenia ministra kultury Đ obowišzkowych opłat z tytułu praw autorskich, które na rzecz twórców i wydawców muszš uiszczać producenci oraz importerzy urzšdzeń reprograficznych i noœników. Opłaty majš być naliczane wstecznie Đ od 1 stycznia br., a do ich pobierania upoważnione zostały dwie organizacje: stowarzyszenie Kopipol Đ na rzecz twórców oraz stowarzyszenie ăPolska KsišżkaÓ Đ na rzecz wydawców. Prezesem zarzšdu ăPolskiej KsišżkiÓ jest znany w œrodowisku wydawniczym Andrzej Nowakowski, niedawny prezes PIK, obecnie dyrektor TAiWPN Universitas, a przewodniczšcym rady nadzorczej Tadeusz Włudyka Đ prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ. Na poczštku sierpnia odbyło się posiedzenie zarzšdu i rady nadzorczej tego stowarzyszenia, podczas którego mówiono m.in. o celach i zasadach jego działania. Podkreœlano niekomercyjny, niepolityczny, niewyznaniowy i międzyœrodowiskowy charakter organizacji. Trudniej było mówić o sprawach bardziej przyziemnych, np. wysokoœci kwoty, która miałaby wpłynšć w bieżšcym roku na konto stowarzyszenia z tytułu opłat, niezwykle trudno bowiem to oszacować. Co do opłaty od papieru kserograficznego, która wywołała natychmiastowy sprzeciw Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru (publikowany też na naszych łamach), została ona również przez przedstawicieli stowarzyszenia ăPolska KsišżkaÓ uznana za kuriozalnš. Jak mówiono, takie opłaty pobierane sš jedynie w Grecji, a ich egzekwowanie nastręcza wiele trudnoœci. Istotnš kwestiš jest podział uzyskanych œrodków, w naszym kraju nie ma bowiem w tej sprawie żadnych wzorów ani precedensów (jeden z członków zarzšdu zwracał uwagę, że w krajach zachodnich nie pobiera się opłat jednoczeœnie z dwóch Ÿródeł: zarówno od producentów czy importerów, jak i od użytkowników). Należy więc opracować odpowiedniš strategię działania, czym ma się zajšć Uniwersytet Jagielloński oraz inne krajowe oœrodki naukowe; podjęto w tej sprawie stosownš uchwałę. W ramach kolejnej uchwały postanowiono, że w roku 2003 ăPolska KsišżkaÓ nie będzie przekazywać pieniędzy konkretnym wydawcom (byłyby to prawdopodobnie zbyt małe kwoty), lecz wspierać wybrane projekty. Przyjęto natomiast, że wpływy będš przekazywane w równych częœciach Đ po 50% Đ wydawcom ksišżek (ISBN) oraz prasy (ISSN). Andrzej Nowakowski poinformował też, że umowę ze stowarzyszeniem ăPolska KsišżkaÓ podpisała firma Canon, która wnosi już opłaty na jego konto. Opracowano na podstawie ăBiblioteki AnalizÓ nr 17/2003

error: Kopiowanie zabronione!