Trudny wybór: nadal film czy już tylko płyta?
6 gru 2016 14:43

Na tak postawione pytanie trudno dziœ jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż, jak to zawsze bywa, jedna i druga technika ma zalety i wady. Zwolennicy wyłšcznie CtP stawiajš poza nawiasem te drukarnie, które np. rozbudowujš swojš przygotowalnię i chcš kupić nowy model naœwietlarki filmów. Jest wiele powodów przemawiajšcych za naœwietlaniem na film zamiast bezpoœredniego przenoszenia obrazu na płytę Đ jednymi z głównych sš względy ekonomiczne, czyli niższe koszty w porównaniu z CtP. Oczywiste jest, że zakup naœwietlarki CtP jest opłacalny dopiero od pewnej iloœci płyt przewidywanych do naœwietlania i zależny od struktury drukarni. Oczywiste jest jednak także to, że efektywny workflow oraz naœwietlanie ăz komputera na filmÓ to pierwszy krok w kierunku CtP. Zalety technologii computer-to-film Lasery stosowane w CtP nie sš zbyt długowieczne i nie sš tanie. Także płyty do tej technologii sš blisko dwa razy droższe od płyt tradycyjnych. Na skutek tego wiele drukarń zrezygnowało, przynajmniej na jakiœ czas, z wprowadzania CtP, bioršc pod uwagę także inne zalety naœwietlania na film. Jest to np. możliwoœć łatwego wykrycia błędów na podœwietlonym filmie i łatwiejszego oraz szybszego ich usunięcia przez wmontowanie prawidłowego elementu. Innš zaletš jest elastycznoœć przy naœwietlaniu na film. Jest to szczególnie ważne przy czasopismach, katalogach lub powtarzalnych zleceniach, do których jeszcze znaczna iloœć reklam czy ogłoszeń jest przekazywana na filmie, często w postaci kompletnych montaży. Przy technologii w pełni cyfrowej takie materiały dostarczone przez klienta muszš być najpierw zamienione w postać cyfrowš (co wymaga czasu i zwišzane jest z dodatkowymi kosztami) lub przetworzone na tradycyjnej linii: naœwietlanie na film Đ montaż Đ kopia na płytę, co z kolei wymaga utrzymywania odpowiednich urzšdzeń. W przypadku naœwietlania na film duże znaczenie ma także większa ăprzepustowoœćÓ naœwietlarek filmów. Szczególnie przy stosowaniu rastrów modulowanych częstotliwoœciš nowe filmy z bardzo kontrastowš emulsjš znacznie zmniejszyły dotychczasowš przewagę CtP. Poza tym przy filmie i kopii na płytę możliwa jest etapowa praca: przy płytach w dużym formacie można za pomocš kołków do pasowania kopiować dwa filmy na jednš płytę. Film jest nadal powszechnie stosowany i według prognoz jego zużycie będzie rosnšć: ma być szeœciokrotnie wyższe od zużycia płyt. Nie sprawdzajš się więc przewidywania, że zużycie płyt w krótkim czasie doœcignie lub nawet przewyższy zużycie filmu. Dotyczy to jednak prognoz œwiatowych; w naszych ăszerokoœciach geograficznychÓ udział systemów CtP na rynku gwałtownie roœnie. Przed trzema laty oferowano ponad 80 modeli naœwietlarek filmów, obecnie ich liczba zmniejszyła się do 50 modeli. W przypadku naœwietlarek CtP jest inaczej: teraz liczba modeli osišgnęła 150, gdy niedawno wynosiła niecałe 80. Dochodzi do tego 10 systemów w małych formatach, do bezpoœredniego naœwietlania na płyty poliestrowe. Nie zmienia to jednak sytuacji, że także te zakłady, które pracujš z filmem, muszš opanować cyfrowy workflow, gdyż także computer-to-film wymaga cyfrowego przygotowania zlecenia. Należy do tego przynajmniej wydajny program do rozstawiania kolumn. Odpowiednie rozwišzanie workflow powinno być oczywiœcie dostosowane do struktury zleceń, a więc zapewnić wykorzystanie PDF i PostScript 3 oraz wysokojakoœciowe rastrowanie (również z rastrem FM), a także zarzšdzanie barwš. Gdy cyfrowy workflow odpowiednio funkcjonuje, to przejœcie na CtP zależy od struktury zleceń i jest wtedy sprawš dobrania naœwietlarki i płyt. Współzależnoœć płyta Đ CtP Gdy w drukarni stosowana jest konwencjonalna technika z filmem i w technologii analogowej wykonuje się montaż oraz kopię, to nie trzeba zmieniać procesów technologicznych. Natomiast CtP zmusza do opanowania sposobów posługiwania się danymi i zwišzanš z tym technikš naœwietlania. Zbędny staje się film, ale drukarnia musi rozstrzygnšć, jaka technologia CtP i jaka płyta muszš być zastosowane, gdyż od systemu CtP zależy rodzaj płyt. Systemy CtP można wyposażyć w różne Ÿródła œwiatła, dostosowujšc je do wybranej płyty, ponieważ CtP jest bezpoœrednio powišzane z widmowš czułoœciš płyty. Czynniki, które technologicznie wišżš się ze sobš, a majš także wpływ na koszty, to: technologia naœwietlania, œwiatło (Ÿródło energii) w naœwietlarce, œwiatłoczułoœć płyty oraz proces obróbki. Według prognoz niektórych producentów przed ostatniš wystawš DRUPA wyglšdało na to, że tendencja jednoznacznie idzie w kierunku naœwietlania płyt termicznych w naœwietlarkach z bębnem zewnętrznym, za pomocš promieni lasera o czułoœci widmowej 830 nm. Nie odpowiadały tej prognozie systemy z laserem z widzialnym œwiatłem (niebieskim, zielonym czy czerwonym) do naœwietlania płyt z warstwami srebrowymi lub fotopolimerowymi. Potem pojawiły się jednak inne alternatywy dla technologii termicznej, które dziœ przeważajš w ofercie producentów: laser termiczny 830 nm z naœwietlarkš z bębnem wewnętrznym i naœwietlarki z laserem fioletowym, natomiast systemy z laserem helowo-neonowym lub argonowo-jonowym wychodzš z użycia. Należy też pamiętać o takim wariancie CtP, który umożliwia naœwietlanie konwencjonalnych płyt UV. ródła œwiatła stosowane w poligrafii obejmujš cały zakres œwiatła widzialnego, także w obrębie podczerwieni i ultrafioletu. Z punktu widzenia właœciwoœci fizycznych i chemicznych laser ultrafioletowy byłby idealny do naœwietlania płyt drukowych, przede wszystkim dlatego, że w poligrafii dotychczas stosowane sš konwencjonalne płyty naœwietlane promieniami UV. Lasery te sš jednak drogie i trudno dostępne ze względu na ograniczony rynek, dlatego też nie sš preferowane. O ich wprowadzeniu decydujš nie tylko względy techniczne; zbyt wiele pieniędzy włożono w rozwój techniki termicznej i musi to być najpierw skompensowane sprzedażš, aby myœleć o szerokim wprowadzeniu nowej techniki. Technologia termiczna została wprowadzona w 1995 roku. Jej największš zaletš jest niska wrażliwoœć płyty na wahania w naœwietlaniu. Teoretycznie płyty te nie mogš być niedoœwietlone lub przeœwietlone, a więc naœwietlanie termiczne jest najlepsze z punktu widzenia pewnoœci procesu obróbki. Naœwietlarki z laserem fioletowym to nowoœć ostatnich dwóch lat. Ich zaletš jest duża szybkoœć naœwietlania, gdyż obracajšce się lustra mogš być mniejsze, a więc ich masa jest też mniejsza. Ma to również korzystny wpływ na cenę. Dlatego naœwietlarki te sš interesujšce dla małych i œrednich zakładów, drukujšcych w małych formatach. CtP jako technika przejœciowa? Sprawa płyt drukowych i naœwietlarek będzie w najbliższych latach nadal tematem rozważań. Powstaje jednak pytanie, w jakim stopniu takie technologie, jak bezpoœrednie obrazowanie cylindrów w maszynie, mogš zastšpić płytę drukowš? Jedno jest pewne: do zastšpienia płyt konwencjonalnych jeszcze długa droga. Na podstawie artykułu Klausa Petera Nicolay ăFilm adieu und hallo Platte?Ó z ăDruck & Medien-MagazinÓ opracował ZZ