Ukraińskie ăDrukarstwoÓ pisze o Polsce
6 gru 2016 14:42

W majowo-czerwcowym wydaniu ukraińskiego magazynu ăDrukarstwoÓ (współpracujšcego z naszš redakcjš od wielu lat) ukazał się artykuł dyrektora biura Polskiej Izby Druku Zdzisława Adamskiego pt. ăPolski przemysł poligraficzny w 2000 roku i perspektywy jego rozwoju w aspekcie integracji z Uniš EuropejskšÓ. Jest to przedruk publikacji pod tym samym tytułem, która została opublikowana w Poligrafice nr 1/2002 (czego œwiadectwem sš okładki naszego miesięcznika ilustrujšce publikację). Materiał ten Polska Izba Druku przygotowała na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Znajdujš się w nim m.in.: ogólna charakterystyka polskiej branży poligraficznej, perspektywy rozwoju sektora poligrafii w Polsce i ocena konkurencyjnoœci sektora poligraficznego. Sporo miejsca poœwięcono warunkom, jakie powinny spełniać polskie drukarnie, aby mogły stawić czoło zagranicznej konkurencji działajšc na wspólnym rynku. Cieszymy się, że zaprzyjaŸnione z nami czasopismo ukraińskie po raz kolejny w cišgu ostatnich lat pisze o Polsce i o naszej branży poligraficznej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w latach 1999 i 2001 redaktor naczelny ăDrukarstwaÓ był wspólnym goœciem Międzynarodowych Targów Poznańskich i Poligrafiki. Rezultatem jego pobytu były obszerne publikacje na temat targów POLIGRAFIA i całej branży. SS