Urzšdzenia firmy basysPrint do cyfrowego naœwietlania konwencjonalnych płyt offsetowych
6 gru 2016 14:41

Od pewnego czasu technologie cyfrowego naœwietlania płyt drukowych wzbudzajš wiele emocji, a potencjalni nabywcy stale sš frustrowani nowymi wynalazkami. Pojawiajš się nowe lasery i płyty. Cišgle jednak brak rewolucyjnego rozwišzania stabilizujšcego rynek. Według opinii, odnotowanych między innymi w Poligrafice 1/2001, przyszłoœć należy do laserów termicznych i fioletowych. Jednakże wœród całego szeregu zamieszczonych w numerze bardzo interesujšcych wypowiedzi na temat wszystkich obecnie znanych technologii CtP nie wspomniano tylko o jednej, wykorzystujšcej płyty konwencjonalne. A przecież kilka firm intensywnie pracuje nad cyfrowym naœwietlaniem takich właœnie płyt. Ponadto już od kilku lat obecne sš na rynku urzšdzenia UV-Setter niemieckiej firmy basysPrint przeznaczone do pracy z płytami czułymi na œwiatło ultrafioletowe w zakresie 360-450 nm, o poborze mocy zbliżonym do kopioramy. Dotychczas zainstalowanych zostało około 80 urzšdzeń. Sukces tym większy, że cišgle jeszcze nie widać w sprzedaży rozwišzań konkurencyjnych. Zgodnie z informacjami pochodzšcymi od producenta ze względu na iloœć zamówień wydłuża się czas dostaw. UV-Setter Đ konstrukcja i zasada działania Nanoszenie obrazu na płytę odbywa się za pomocš lampy UV, a nie systemów laserowych. W ten sposób klient może stosować takie same, korzystne pod względem ceny, tradycyjne płyty offsetowe jak w kopioramach. Naœwietlarki UV Setter 710 S/HS (maks. format płyt 82 x 112 cm), 1116 (maks. format płyt 135 x 170 cm), a od targów DRUPA 2000 również model 57 (maks. format 69 x 94 cm) Đ stanowiš grupę urzšdzeń z funkcjš podobnš do klasycznej maszyny kopiujšcej z zastosowaniem płaskiego stołu. Płyty układa się na zintegrowanych z płaskim stołem kołkach lub listwie pasujšcej. Można zainstalować dowolny system pasowania. Utrzymywanie na stole odbywa się poprzez odsysanie powietrza. UV-Setter konstrukcjš znacznie odbiega od typowych naœwietlarek CtP. Jest to wysokiej klasy robot przemysłowy sterujšcy jednš lub jednoczeœnie dwiema głowicami poruszajšcymi się nad płaskim stołem. Głowice naœwietlajšce napędzane sš silnikami liniowymi z precyzjš pozycjonowania 2 ľm. Ruch głowic ma charakter wektorowy i odbywa się w jednej płaszczyŸnie. Każda głowica posiada własne Ÿródło œwiatła UV dużej mocy i sterowany komputerowo układ optyczny. Po zatrzymaniu się głowicy w wyznaczonym miejscu na płycie naœwietlany jest prostokštny segment będšcy fragmentem całej strony. Podczas kolejnego ruchu głowicy treœć segmentu jest dynamicznie zmieniana i w ten sposób płyta stopniowo się zapełnia. Przykładowo obszar o wymiarach 63 x 88 cm jest dzielony na 1800 segmentów. Jeœli stosowane sš płyty negatywowe, to pomija się miejsca, które majš pozostać puste i dzięki temu naœwietlanie trwa krócej. UV-SetterŞ jest w stanie naœwietlić do 10 segmentów obrazowych w cišgu sekundy. Czas pozycjonowania waha się od 60 do 140 milisekund, a czas naœwietlania zależy od czułoœci płyty i wynosi od 50 do 200 milisekund. A zatem na wydajnoœć urzšdzenia największy wpływ ma stopień pokrycia na płycie; przy 50% będzie miała miejsce tylko połowa iloœci ustawień głowic. W torze optycznym firma basysPrint zastosowała własnš koncepcję nazwanš DSI (Digital Screen Imaging) opartš na technologi DLPŞ (Digital Light ProcessingŞ) z wykorzystaniem lampy UV oraz elementu półprzewodnikowego DMDŞ (Digital Micromirror DeviceŞ) o dużej skali integracji. DLPŞ oraz DMDŞ sš zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Texas Instruments Incorporation. DSI Đ Digital Screen Imaging: Silny strumień œwiatła UV pada na powierzchnię matrycy mikrozwierciadeł (DMDŞ). Jedno mikrozwierciadło rzutowane na płytę daje pojedynczš kwadratowš plamkę. Każde z mikrozwierciadeł jest elektronicznie sterowane tak, że odbija œwiatło w kierunku układu optycznego lub poza obszar roboczy. To, co przejdzie przez układ optyczny, jest kierowane na powierzchnię płyty. Cała matryca to aktywny ekran generujšcy obraz, który ma być naœwietlony na płycie w postaci segmentu. Na płycie widoczny jest zatem wizerunek matrycy. Przy rozdzielczoœci standardowej 1500 dpi i maksymalnej liniaturze 175 lpi (70 l/cm) każda naœwietlona plamka ma wielkoœć 17 x 17 ľm, zaœ odwzorowanie całej matrycy tworzy prostokšt o wymiarach około 20 x 15 mm. Po czasie niezbędnym do uzyskania właœciwego naœwietlenia do matrycy kierowany jest wizerunek następnego segmentu, jednoczeœnie następuje przesunięcie do nowej pozycji nad płytš. Naœwietlenie całej płyty odbywa się zatem w wielu krokach. Alternatywna rozdzielczoœć to 900 dpi z mniejszym stopniem podziału całoœci pracy na segmenty. Czas niezbędny do naœwietlenia obrazu na płycie jest krótszy, plamka jest większa (28 ľm), liniatura odpowiednio niższa (100 lpi = 40 l/cm). Wybór rozdzielczoœci musi odbywać się już przy składaniu zamówienia na urzšdzenie; klienci najczęœciej wybierajš 1500 dpi, ponieważ odpowiadajšca tej rozdzielczoœci wielkoœć plamki (17 x 17 ľm) jest idealna dla rastra stochastycznego. Wydajnoœć urzšdzenia UV Setter 710 HS wyposażonego w 2 głowice naœwietlajšce przy 50% pokryciu powierzchni wynosi od 13 do 16 tradycyjnych płyt negatywowych lub od 19 do 23 płyt o wyższej czułoœci w cišgu godziny. Urzšdzenie większe, UV Setter 1116, produkuje od 5 do 17 płyt na godzinę zależnie od formatu płyty i jej rodzaju. Dobór liniatury dokonywany jest w RIPie. Maksymalna liniatura przy standardowym oprogramowaniu to 175 lpi. Można stosować liniatury wyższe, jeœli RIP wyposażony jest w raster stochastyczny HDS (Harlequin Dispersed Screening). Dobrš jakoœć druku potwierdzajš oryginalne materiały reklamowe produkowanych przez basysPrint urzšdzeń naœwietlone z liniaturš 150 lpi przy rozdzielczoœci 1500 dpi (plamka 17 ľm). Bieżšce prace konstruktorów firmy basysPrint majš na celu przede wszystkim zwiększenie szybkoœci. Testowany jest obecnie UV-Setter 1116 z nowš matrycš o większej liczbie mikrozwierciadeł (1 200 000 zamiast 800 000). Naœwietlanie trwa krócej dzięki temu, że segmenty obrazowe sš większe, zatem pokrycie obrazem całej płyty zajmuje mniej czasu. Efektem dodatkowym jest zwiększenie rozdzielczoœci do 2540 dpi. Plamka ma wówczas 10 ľm. Specjaliœci z basysPrint uważajš jednak, że taka rozdzielczoœć w praktyce nie będzie często stosowana. Bezpoœrednie naœwietlanie płyty pozbawione jest niedogodnoœci zwišzanych z kopioramš (przyrost punktu, często nie najlepsze odwzorowanie najmniejszych punktów) i dzięki temu przy 1500 dpi jakoœć druku jest znakomita. Pamiętać należy, iż wyższa rozdzielczoœć pocišga za sobš wydłużenie czasu naœwietlania, co może okazać się nie do przyjęcia ze względu na rodzaj produkcji (wydawnictwa drukowane na formatach powyżej B1). Naœwietlarki UV-Setter mogš być wyposażone w automatyczny podajnik płyt, automatyczny lub wymienny system ruchomych kołków do pozycjonowania płyt (podziurkowanych wstępnie lub ostatecznie) odpowiadajšcy różnym systemom w drukarni. Sš też możliwe automatyczne wyładowanie i transport do istniejšcych urzšdzeń linii wykończeniowej. Konstrukcja zapewnia stabilnš pracę bez zużywania się elementów mechanicznych na skutek tarcia. ródło œwiatła UV nie jest drogie i daje się łatwo wymieniać. Zalecana jest regularna obsługa serwisowa sprawowana przez wykwalifikowany personel. Zapewnia to cišgłoœć pracy i długš żywotnoœć urzšdzenia. W komplecie z naœwietlarkš dostarczany jest skaner przeznaczony do kalibracji. Wszystkie podzespoły UV-SetterŞ majš możliwoœć zdalnej kontroli i zmiany parametrów. Odbywa się to za pomocš kontrolera Đ przemysłowego komputera klasy IBM-PC, który jest częœciš maszyny. Zarzšdza on także transmisjami danych naœwietlanego obrazu oraz komunikacjš z użytkownikiem. Komputer ten przechowuje historię wszystkich czynnoœci wykonywanych przez maszynę oraz stan jej najważniejszych podzespołów. Jest to dokumentacja przeznaczona dla serwisu na wypadek awarii. Jeœli UV-SetterŞ jest wyposażony w moduł zdalnej obsługi, wówczas ta dokumentacja może zostać przesłana do serwisu. UV-SetterŞ może naœwietlać większoœć dostępnych na rynku konwencjonalnych płyt czułych na œwiatło ultrafioletowe. Sš one tanie i wydajne, znane i stosowane od wielu lat oraz powszechnie dostępne. Naœwietlanie płyt negatywowych jest szybsze niż pozytywowych, ponieważ ekspozycji poddawane sš tylko obszary zapełnione treœciš. Jednakże jeœli pokrycie rastrowo-tekstowe płyty jest wysokie, zalecane jest stosowanie płyt pozytywowych. UV-Setter jest więc urzšdzeniem dajšcym się bardzo łatwo zaadaptować do praktycznie każdego rodzaju działalnoœci drukarskiej: gazety, ksišżki, wysokiej jakoœci kolorowe wydruki komercyjne. A zatem wdrożenie takiej naœwietlarki do produkcji i jej obsługa nie wywołujš komplikacji typowych dla urzšdzeń CtP z naœwietlaniem laserowym wykorzystujšcych płyty termiczne lub polimerowe, wymagajšcych zastosowania innych wywoływarek, a czasem nawet zmiany urzšdzeń przeznaczonych do dziurkowania i zaginania płyt. UV-Setter po prostu jest stawiany obok lub zamiast zespołu składajšcego się z naœwietlarki do filmów, procesora i kopioramy. Dzięki UV-SetterŞ wszystko pozostaje jak dotychczas: wysoka jakoœć, niskie koszty i niezmieniony proces. Opracowano na podstawie materiałów firmy basysPrint

error: Kopiowanie zabronione!
cript>