Usługowe CtP Đ opłacalne ryzyko
6 gru 2016 14:42

Koszty eksploatacji naœwietlarki płyt malejš w miarę wzrostu zużycia płyt Đ dlatego też łatwiej uruchomić taki system większym drukarniom. Mniejszym, którym nie opłaca się samodzielna inwestycja w nowoczesnš linię produkcyjnš, coraz częœciej proponuje się skorzystanie z usług zewnętrznej firmy naœwietlajšcej płyty. Czy usługowe naœwietlanie płyt to nowy obszar rynku? Na poczštek warto zauważyć, że istniejš właœciwie dwie wersje ăusługowego CtPÓ: drukarnia z systemem CtP, œwiadczšca także usługi prepress, oraz dedykowane studio prepress bez własnych maszyn drukujšcych. Dotychczas najczęœciej mieliœmy do czynienia z pierwszym przypadkiem Đ drukarnia sprzedaje wówczas nadmiar mocy produkcyjnych swojej przygotowalni. Studio prepress sprzedajšce całoœć naœwietlonych płyt jeszcze w Polsce nie powstało, ale w niektórych krajach (Niemcy, Włochy) istniejš już firmy tego typu. Jednak spoœród ponad 10 000 naœwietlarek płyt na œwiecie jedynie mała czšstka (nie więcej niż 200) naœwietla płyty dla innych użytkowników poza swoim właœcicielem. Klienci Đ inne drukarnie korzystajšce z naœwietlania usługowego Đ zwykle obawiajš się tego, że dostawca płyt zechce przejšć ich zleceniodawców, oferujšc im kompletnš usługę. Taka pokusa istnieje zwłaszcza w warunkach recesji, gdy walka o klienta staje się coraz bardziej bezwzględna. Cena płyt sprzedawanych na zewnštrz może też przekonać inne drukarnie do zakupu własnej naœwietlarki CtP, szczególnie gdy potrzebne sš większe formaty płyt Đ dlatego współpraca wielu drukarń przy usługowym naœwietlaniu płyt może okazać się krótkotrwała. Posiadacz systemu CtP może też szybko zauważyć, że jego potrzeby sš większe niż zakładano, a więc odpowiednio mniej pozostaje na sprzedaż. Jeœli prace potencjalnego klienta będš spychane gdzieœ na koniec kolejki (naturalny odruch Đ najpierw zaspokajamy własne potrzeby), może to odstraszyć kolejnych zleceniodawców i w rezultacie sprzedaż usług nie osišgnie zakładanego poziomu. Czy lepiej zatem stworzyć ăusługowš naœwietlarnię płytÓ w studiu prepress? Teoretycznie jest to lepszy pomysł, jednak w praktycznej realizacji pojawiajš się poważne problemy techniczne. Podstawowš trudnoœciš jest koniecznoœć posiadania pełnej informacji technologicznej, włšcznie z takimi szczegółami, jak margines na łapki chwytaka płyt. Naœwietlona płyta może być wykorzystana tylko na jednej, wskazanej maszynie; usługowe naœwietlanie płyt poza drukarniš oznacza więc koniecznoœć magazynowania wielu formatów płyt i bezbłędnego wyboru spoœród wielu, często bardzo podobnych, zestawów parametrów. Usługowe naœwietlanie płyt to także koniecznoœć znacznie lepszego opanowania tajników technologii drukowania Đ w większoœci studiów prepress nie było to dotychczas potrzebne, bo szczegóły technologiczne nie wychodziły poza kopiarnię. Nie da się więc po prostu zastšpić posiadanej naœwietlarki filmów maszynš naœwietlajšcš płyty; będzie to wymagało także zmian w organizacji produkcji. Dziœ jednak wiele studiów postanawia przejšć niemal wszystkie obowišzki przygotowalni, dostarczajšc odbiorcom zmontowane cyfrowo pliki bšdŸ wycišgi na filmach przygotowane do kopiowania na płytę. Wstawienie naœwietlarki płyt do takiego studia jest naturalnym kolejnym krokiem. Tego typu studia opanowały już montaż cyfrowy, potrafiš wykorzystywać cyfrowe wydruki próbne i naœwietlajš pełnoformatowe wycišgi z otworami pod wykrojniki zgodnie z wymogami drukarni. Nawet dla nich jednak zmiana profilu będzie kłopotliwa Đ typowa naœwietlarnia może przecież produkować wycišgi dla wielu różnych klientów i różnych technologii drukowania, tymczasem usługowe naœwietlanie płyt wišże jš z offsetem i doœć ograniczonym zakresem odbiorców. Oznacza to często koniecznoœć nawišzania nowych kontaktów handlowych i wdrożenia nowych procedur obsługi zlecenia. Niezależnie od powyższych problemów, usługowe naœwietlanie płyt musi w nietypowy sposób rozwišzać kwestie zwišzane z zatwierdzaniem prac do druku, kontrolš jakoœci płyt i obsługš sytuacji awaryjnych. Tradycyjnie zleceniodawca kontrolował pracę za pomocš odbitek próbnych wykonywanych z wycišgów barwnych robionych w studiu, a drukarnia używała tychże odbitek jako wzorców podczas drukowania. Przy naœwietlaniu płyt nie mamy innej drogi jak cyfrowe wydruki próbne; niestety nadal bywajš one Đ zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla drukarza Đ mało wiarygodnym substytutem. Zleceniodawcy nie zawsze sš gotowi polegać na akceptacji pracy drogš elektronicznš (np. z użyciem mechanizmu Enfocus Certified PDF, ostatnio zalecanym przez szwajcarskie drukarnie), a drukarze Đ otrzymujšc gotowe płyty Đ chcš mieć również fizyczny wzorzec dla maszynisty. Przy usługowym naœwietlaniu płyt dochodzi do tego zupełnie inny podział etapów produkcji, w szczególnoœci fakt, że płyta jest przygotowana poza drukarniš. Drukowanie z płyt klienta nigdy nie było dla drukarni łatwe, a jeœli połšczymy to z obiekcjami wobec wydruków próbnych, przekonanie pracowników do takiego trybu pracy może okazać się trudnym zadaniem. Rozdzielenie etapów naœwietlania płyt i drukowania utrudnia także procedury kontroli jakoœci. Dodatkowy kłopot sprawia etap poœredni Đ transport Đ mogšcy pogorszyć jakoœć płyty i ărozmywajšcyÓ przyczyny błędów. Na dodatek płyty poprawne z punktu widzenia naœwietlarni wcale nie muszš być dobre dla drukarni; osobnym problemem jest zgodnoœć informacji na płycie z informacjš na wydruku próbnym. Bardzo istotnym elementem usługowego naœwietlania płyt będzie wymiana informacji technologicznych pomiędzy naœwietlarniš i drukarniš oraz rozbudowany mechanizm kontroli zlecenia Đ specyfikacja naœwietlenia płyt jest bardzo rozbudowana w porównaniu z naœwietlaniem filmu. Koszty płyt Đ wyższe od kosztów filmu, w połšczeniu z wyższymi kosztami funkcjonowania naœwietlarni CtP Đ sprawiajš także, że ewentualne błędy sš o wiele droższe niż w typowym studiu prepress. Drukarnia odbierajšca płyty od usługowej naœwietlarni musi także umieć rozwišzać problemy powstajšce w wyniku awarii, np. pęknięcia płyty podczas drukowania bšdŸ jej uszkodzenia w transporcie. Jest to jak dotychczas jeden z największych kłopotów Đ drukarnia nie majšc możliwoœci szybkiego wyprodukowania drugiej płyty ryzykuje przestojem maszyny bšdŸ opóŸnieniem terminu realizacji zlecenia. Można temu zapobiec kupujšc od razu dwa komplety płyt, ale oznacza to podwojenie kosztów przygotowalni i podnosi minimalny opłacalny ekonomicznie nakład drukowanej pracy. Oddzielna kwestia to magazynowanie płyt użytych do produkcji Đ przy usługowym naœwietlaniu płyt sš one jedynš postaciš pracy nadajšcš się do archiwizacji w drukarni, na dodatek niewygodnš i niezbyt trwałš, ograniczonš wytrzymałoœciš warstwy kopiowej. Koncentracja procesu naœwietlania płyt w jednym miejscu ma jednak i dobre strony. Pojedyncza naœwietlarka CtP zużywajšca np. 1000 m2 płyt miesięcznie pracuje bardziej ekonomicznie niż 2 maszyny zużywajšce po 500 m2 każda. Dostawcy także wolš sprzedawać większe partie płyt, co często pozwala negocjować lepsze ceny dla klienta. Doœwiadczona obsługa mocno obcišżonego systemu sprawniej usunie problemy i zapobiegnie awariom (np. podpisujšc kontrakt na serwis pogwarancyjny). Przy takiej skali produkcji koszty naœwietlenia jednej płyty B1 sš wyraŸnie niższe niż rynkowa cena jednego wycišgu B1 na filmie, a więc nawet koniecznoœć zakupu dwóch kompletów płyt nie oznacza zwiększenia kosztów przygotowalni. W warunkach europejskich nie będzie problemem nawet współpraca transgraniczna; dobrze wyposażona naœwietlarnia płyt oferujšca dobre ceny może sprzedawać swoje usługi większemu gronu klientów niż naœwietlarnia filmów (która zwykle ogranicza się do najbliższego regionu). W istocie jednak przy usługowym naœwietlaniu płyt kwestie techniczne sš drugorzędne; podstawowym problemem okazuje się akceptacja samego pomysłu i zwišzane z tym poczucie bezpieczeństwa. Nie mamy w Polsce ani tradycji, ani doœwiadczenia w organizowaniu rozproszonej produkcji Đ w przeciwieństwie do Niemców i Anglosasów (doœwiadczenia wojenne!) czy nawet Azjatów. Jeœli nie wierzymy w rzetelnoœć kontrahentów lub w terminowoœć dostaw, nie będzie nam łatwo przekonać się do pomysłu kupowania naœwietlonych płyt. W wielu wypadkach wybieramy droższe rozwišzania tylko dlatego, że zapewniajš nam bezpieczeństwo lub samowystarczalnoœć. Dlatego całkowita rezygnacja z własnej przygotowalni i oparcie się wyłšcznie na usługowym naœwietlaniu płyt jest doœć ryzykownym krokiem. Trudno się więc spodziewać, że naœwietlarnie filmów przekształcš się w naœwietlarnie CtP Đ o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że w najlepszych studiach prepress stanš naœwietlarki płyt pracujšce na potrzeby ich stałych odbiorców (drukarń), a częœć systemów CtP w drukarniach będzie sprzedawać swojš produkcję tak, jak do tej pory sprzedawano usługi naœwietlania filmów czy drukowania. Jednak nie oznacza to, że naœwietlarnie filmów mogš spać spokojnie Đ naœwietlanie płyt jest na tyle atrakcyjnym rozwišzaniem, że wkrótce drukowanie z płyt cyfrowych może stać się jednym z podstawowych warunków stawianych przez zleceniodawców. Firmy, które w porę przekonajš drukarzy do kupowania naœwietlonych płyt, mogš w tej sytuacji zajšć na rynku pozycję przodujšcych studiów prepress.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>