VAT Đ błšd poprawiony
6 gru 2016 14:42

24 sierpnia Sejm uchwalił poprawkę do ustawy o podatku od towarów i usług usuwajšcš błšd, o którym pisaliœmy w numerze wrzeœniowym ŇPoligrafikiÓ (w ustawie zamieszczono klasyfikację ex PCN odnoszšcš się wyłšcznie do obrotu międzynarodowego). Wymieniony błšd spowodował wiele niejasnoœci zwišzanych z interpretacjš tej ustawy, a w konsekwencji Đ brak jednoznacznoœci co do możliwoœci stosowania 0 stawki VAT na usługi drukowania ksišżek i broszur. Dalsze informacje uzyskaliœmy od dyrektora biura Polskiej Izby Druku, Zdzisława Adamskiego. Otóż poprawka została zaakceptowana przez Senat i zatwierdzona na ostatnim, 119. posiedzeniu Sejmu. Obecnie ustawa została przedłożona do podpisu przez prezydenta, który ma na to czas do 11 paŸdziernika. W przypadku prezydenckiej akceptacji ustawa wejdzie w życie w 7 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. W wersji roboczej udostępnionej na proœbę PID przez Kancelarię Senatu odnoœny fragment ustawy z 24 sierpnia 2001 r. zyskał brzmienie: Ň7) w art. 50 w ust. 5 w pkt 3 w lit. a) wyrazy Ň(ex PCN 4901)Ó zastępuje się wyrazami Ň(SWW 2712)Ó. 21 wrzeœnia dowiedzieliœmy się natomiast, że rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll Zaskarżył ustawę o 7% podatku VAT na sprzedaż prasy do Trybunału Konstytucyjnego. W pištek 21 wrzeœnia dowiedzieliœmy się, że rzecznik dotrzymał słowa. , gdyż uważa, że w myœl obowišzujšcych przepisów minister finansów nie mógł wydać rozporzšdzenia, na podstawie którego ustalono listę czasopism tzw. specjalistycznych, którym przysługuje zerowa stawka VAT. Poza listš znalazło się wiele czasopism de facto specjalistycznych. Rzecznik Đ jak podaje ăGazeta WyborczaÓ Đ zakwestionował w ogóle prawo ministra finansów do okreœlania w rozporzšdzeniu stawek podatku. Profesor Zoll jest zdania, że może o tym decydować wyłšcznie ustawa. Nie wiadomo, jak długo potrwa rozpatrywanie wniosku przez Trybunał Konstytucyjny. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>