VAT do poprawki
6 gru 2016 14:42

W dniu 10 kwietnia miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Ćrodków Przekazu, którego tematem była dyskusja nad inicjatywš ustawodawczš Komisji w sprawie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Na posiedzenie został zaproszony przedstawiciel Polskiej Izby Druku, która wspólnie z Izbš Wydawców Prasy i Polskš Izbš Ksišżki podejmowała liczne działania w sprawie podatku VAT (informowaliœmy o nich na naszych łamach). W wyniku dyskusji przyjęto i postanowiono poddać pod obrady Sejmu projekt ustawy o zmianie wspomnianej ustawy dotyczšcej podatków. W projekcie znalazły się następujšce sformułowania: ă3. Do 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku 0% stosuje się do: 1) sprzedaży w kraju: a) wydawnictw prasowych (SWW 2711) i wydawnictw dziełowych (SWW 2712), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN i ISBN, b) nut i map (SWW 2713-11, 2713-12), c) publikacji w języku BrailleŐa, 2) usług polegajšcych na drukowaniu wydawnictw dziełowych i wydawnictw prasowych, o których mowa w pkt 1 lit. a), 3) importu: a) drukowanych ksišżek i broszur (ex PCN 4901) oraz gazet, dzienników i czasopism, ilustrowanych lub nie, zawierajšcych materiały reklamowe (PCN 4902), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN, b) nut drukowanych lub w rękopisie, nawet ilustrowanych lub oprawionych (PCN 4904 00 00 0), c) map, map hydrograficznych, map morskich wszelkich rodzajów, również atlasów, map œciennych, planów topograficznych, drukowanych (ex PCN 4905), d) publikacji w języku BrailleŐa (niezależnie od kodu PCN)." De facto oznacza to więc powrót do stanu sprzed 31 grudnia 2000 roku. Dyrektor Biura Polskiej Izby Druku Zdzisław Adamski, który uczestniczył w posiedzeniu jako przedstawiciel tej organizacji, poproszony przez nas o komentarz do ustaleń Komisji powiedział, że zdaniem PID jest to inicjatywa najbardziej obecnie odpowiadajšca potrzebom polskich drukarzy. Izba widziałaby również Đ jako rozwišzanie doraŸne do momentu zatwierdzenia przez Sejm proponowanych zmian w ustawie Đ wydłużenie terminu odprowadzania podatku VAT od wystawianych faktur za druk. IZ