VATem w druk
6 gru 2016 14:43

Pod takim tytułem ăGazeta WyborczaÓ opublikowała obszerny artykuł dotyczšcy projektu wprowadzenia od 1 maja 2004 roku 22% podatku VAT na drukowanie ksišżek i prasy (gazet, magazynów, czasopism). Po raz kolejny problem VAT bulwersuje œrodowisko poligraficzno-wydawnicze oraz czytelników, czyli praktycznie nas wszystkich Đ po wprowadzeniu w 2001 roku, również w atmosferze wzburzenia i protestów, 7% VAT na sprzedaż gazet i czasopism (z wyjštkiem niektórych specjalistycznych). Jak zwykle w takich przypadkach, Ministerstwo Finansów powołuje się na koniecznoœć dostosowania pod tym względem prawa polskiego do obowišzujšcego w Unii Europejskiej. Jednakże w projekcie zmian uwzględniono stawkę dużo wyższš niż stosowana w krajach unijnych, gdzie podatek VAT na drukowanie ksišżek i prasy jest znaczšco niższy od podstawowej stawki VAT obowišzujšcej w danym kraju. Oczywiœcie projekt ten spowodował protesty Polskiej Izby Druku i Izby Wydawców Prasy, które obawiajš się zwišzanego z wprowadzeniem 22% VAT nieuniknionego wzrostu cen gazet, czasopism i ksišżek oraz spadku czytelnictwa, a w zwišzku z tym licznych perturbacji i mówišc wprost Đ bankructw zarówno drukarzy, jak i wydawców. Polska Izba Druku w piœmie adresowanym do ministra finansów Grzegorza Kołodki zwraca uwagę, że obłożenie VATem usług poligraficznych wykonywanych w kraju, podczas gdy zachowany ma zostać 0% podatek na import ksišżek, broszur i czasopism specjalistycznych drukowanych za granicš, jest istotnš dyskryminacjš krajowego przemysłu poligraficznego i może doprowadzić do zbiorowego bankructwa polskiej branży poligraficznej, która już obecnie znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej. Bezpoœrednim skutkiem wprowadzenia projektu w życie będzie bowiem ograniczenie produkcji zlecanej drukarniom krajowym, co oznacza nie tylko niższe wpływy do budżetu państwa, ale także redukcję zatrudnienia w branży poligraficznej i wzrost bezrobocia oraz zwiększenie ciężaru finansowania produkcji poligraficznej ponoszonego przez drukarnie, co pogorszy i tak już nie najlepszš płynnoœć finansowš Đ czytamy w piœmie podpisanym przez prezesa Polskiej Izby Druku, Jerzego Hoppe. Wiesław Podkański, prezes Axel Springer Polska i nowo wybrany prezes Izby Wydawców Prasy, przypomina z kolei, że wprowadzenie VATu na sprzedaż prasy spowodowało zaprzestanie ukazywania się ponad 30 czasopism i 6 gazet. Te negatywne tendencje pogłębiš się jeszcze po wejœciu w życie obecnego projektu ustawy o VAT. Jednoczeœnie Ministerstwo Finansów chce podwyższyć VAT na sprzedaż częœci prasy z 7% do 22%. 22% stawka VAT ma dotyczyć wydawnictw, w których co najmniej 33% jest przeznaczonych na reklamy, przy czym nie sprecyzowano, czy ma to być 33% jednego wydania, czy też w skali miesišca bšdŸ roku. Ma to istotne znaczenie, gdyż liczba reklam różni się w zależnoœci od sezonu, a także Đ zdaniem IWP Đ byłaby to swoista kara dla tych tytułów, które sprzedajš się najlepiej, więc też w zwišzku z wysokim nakładem majš najwięcej reklam. Wreszcie obie Izby protestujš przeciw ograniczeniu czytelnictwa w wyniku wprowadzenia przewidywanego podatku i wzrostu cen wydawnictw, przypominajšc, że już obecnie ponad 52% dorosłych Polaków nie czyta ksišżek, a tylko 32% czyta regularnie gazetę. Obydwie organizacje chcš dalej prowadzić rozmowy z Ministerstwem Finansów na temat ostatecznego kształtu ustawy. Polska Izba Druku w swoim piœmie podkreœla, że uważa za konieczne wprowadzenie do projektu zmiany uwzględniajšcej objęcie usług poligraficznych 0% stawkš VAT do 31 grudnia 2007 roku. Na podstawie informacji Polskiej Izby Druku i ăGWÓ z 25.04.2003 opracowała IZ