W œwiecie technologii cyfrowej
6 gru 2016 14:41

Pod takim hasłem 20 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja poœwięcona technologii cyfrowej, zorganizowana przez Donnelley Polish American Printing Comp. Organizatorzy kierowali zaproszenia przede wszystkim do pracowników agencji reklamowych oraz wydawnictw, ale zainteresowanie konferencjš wykazała dużo większa grupa. Głównym zagadnieniem była technologia cyfrowa dajšca nowe możliwoœci współpracy na drodze reklamodawcaĐwydawcaĐdrukarnia. Poligrafika była jednym z dwóch patronów medialnych imprezy. Uczestników przywitał dyrektor Jan Przepióra (Donnelley), a konferencję oficjalnie otworzył prezes Donnelley Polish American Printing Company, Wiliam Baird. Jako pierwszy występował Bogdan Kamiński z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, który wprowadził uczestników w zagadnienia technologii CtP. Omawiał on m.in. korzyœci podczas drukowania, wynikajšce ze stosowania CtP. Wœród nich jako najważniejsze wymienił: szybszš produkcję form drukowych, mniejszš iloœć odpadów, wyższš jakoœć punktów na formie, lepszš reprodukcję. Omówił też dwa aspekty końcowej kalkulacji kosztów. Przy technologii CtP wydawca nie wykorzystuje materiału fotograficznego i nie wykonuje drogich prób analogowych, zamiast tego wykorzystuje tańsze próby cyfrowe. Musi natomiast wykorzystywać droższe materiały do wykonania form. Referent zapewniał, że w zwišzku ze wzrastajšcym rozwojem technologii CtP ceny tych płyt będš się zmniejszać. W kolejnej częœci swojego wystšpienia omówił rodzaje systemów CtP i bębnów stosowanych w naœwietlarkach oraz dostępne w głowicach lasery, a także technologie emulsji do płyt. Zwrócił też uwagę na trudnoœć, jakš napotykajš użytkownicy CtP, a jest niš nieprawidłowa forma dostarczania materiałów. Prawidłowa jest postać całkowicie cyfrowa, jednak nie wszyscy o tym pamiętajš. W dalszej częœci wystšpienia Bogdan Kamiński omawiał próby barwne i ich rodzaje wykorzystywane w technologii CtP (zwracajšc szczególnš uwagę na próby barwne i impozycyjne). Końcowš częœć swojego referatu poœwięcił formatowi PDF, którego stosowanie w odniesieniu do CtP umożliwia m.in. możliwoœć analizowania i przyspieszania obróbki plików, wczeœniejsze sprawdzenie pliku i możliwoœć dokonywania zmian w ostatniej chwili. Występujšcy po pierwszym referencie przedstawiciele wydawnictw Elżbieta Garncarczyk Đ dyrektor ds. produkcji Axel Springer Polska i Marek Szpunar Đ dyrektor ds. produkcji GrŸner & Jahr opowiadali o swoich doœwiadczeniach zwišzanych ze stosowaniem technologii CtP. Mówili oni o dużych korzyœciach z niš zwišzanych, ale wspominali również trudne poczštki jej wprowadzania, a zwłaszcza trudnoœci z uzyskaniem materiałów w 100% w postaci cyfrowej. Axel Springer Polska ma już ten problem za sobš, natomiast GrŸner & Jahr cišgle się jeszcze z nim boryka. Jako kolejny wystšpił Mike Clark z firmy Adobe Systems Benelux BV, który kontynuował temat poœwięcony formatowi PDF, możliwoœciom jego zastosowania i planom firmy Adobe z nim zwišzanym. PDF, jak podkreœlał, jest formatem niezawodnym (zdecydowanie bardziej niż np. PostScript) i elastycznym. Jego zawartoœć może być edytowana, strony mogš być drukowane na każdym sprzęcie, a format pliku może być przetwarzany przez funkcje takie jak zalewkowanie, rozbarwianie itd. Podstawowym narzędziem, co podkreœlał referent, jest program Adobe Acrobat. Program ten ma rozległy interfejs (Aplication ProgrammerŐs Interface), który pozwala na stosowanie plug-ins, rozszerzajšcych podstawowš funkcjonalnoœć aplikacji dla poszczególnych rynków. PDF w pełni wspomaga zarzšdzanie kolorem zgodnie z ICC, a profil ten może być dołšczony do różnych obiektów z dokumentem PDF. Posiada też funkcję etykiety zlecenia (Portable Job Ticket Format). Jest to rozszerzona nazwa dla job ticket (metryczki pliku zawierajšcej definicje stadiów produkcyjnych, przez które przechodzi praca, wielkoœć partii drukowanej, dane klienta, układ impozycji, złamywanie, oprawianie itd.). Referent mówił również o najnowszym produkcie Đ Job Definition Format (JDF). Jest to format etykiety pracy oparty na XML, który oferuje elastycznš kontrolę nad całym procesem wydawniczym z połšczeniem do zarzšdzania informacjami i systemem nadzoru pracy. Ma on umożliwić przemysłowi poligraficznemu, włšcznie z multimediami, projektantami, grafikami i sklepami internetowymi pracę w jednym cyklu produkcyjnym. Po przerwie na lunch jako pierwszy wystšpił Martyn Brougham, dyrektor generalny PreMedia RR Donnelley Europe, który przedstawił nowoczesnš cyfrowš technologię zarzšdzania reklamami Ad Spring. Pozwala ona przechowywać reklamy w niskiej i wysokiej rozdzielczoœci, zapewnia funkcje przechowywania reklam pod kštem okreœlonej informacji oraz przesyłanie plików z reklamami w niskiej rozdzielczoœci wykorzystywanych w składzie, kontroli układu itp., pokazuje dane dostosowane do potrzeb użytkownika, ułatwia wypełnianie pól rekordów przez użytkowników lub systemy zarzšdzania reklamami, szybko dodaje lub kasuje reklamy, zarzšdza w bezpieczny sposób danymi klientów, œledzi i przekazuje dane o zmianach w reklamach. Po nim temat poœwięcony formatowi PDF kontynuował Patrik Van Dam (Enfocus Software NV) omawiajšc sposoby zapewnienia kontroli i bezpieczeństwa wymiany materiałów cyfrowych. Jednym z nich jest oprogramowanie Enfocus Certified Workflow, które upraszcza weryfikację błędów poprzez raporty dołšczane do profilu weryfikacji, pozwala œledzić odpowiedzialnoœć za nie poprzez ăoznaczanieÓ pliku na każdym etapie, umożliwia przechowywanie danych o użytkowniku, rejestrację zmian w cišgu sesji, powrót do zapisanego stanu w dowolnej chwili, a także zapewnia spójnoœć dokumentu. Kolejnym referentem był Hubert Scheir (CreoScitex Europe), który mówił o nowych możliwoœciach współpracy z drukarniš. Omawiał sposoby komunikacji i korzyœci zwišzane z zastosowaniem CtP. Podkreœlał znaczenie błędów w cyfrowym toku produkcji. Kolejnym tematem były systemy zarzšdzania barwš. O ich zastosowaniu mówił Andre Ingold (GretagMacbeth), a o praktycznym wykorzystaniu opowiadał Grzegorz Łucki Đ kierownik produkcji odpowiedzialny za przygotowalnię offsetowš drukarni Donnelley. Pierwszy z nich podkreœlał, że wykorzystanie gotowych profili w przygotowalni nie oznacza jeszcze zarzšdzania kolorem Đ jest nim dopiero kompletna kontrola jakoœci podczas przetwarzania pracy. Musi to być w pełni skoordynowany proces, od przyjęcia pracy aż do gotowego produktu. Pierwszym krokiem jest zarzšdzanie kolorem w przygotowalni. Temu służy kalkulator profili GretagMacbeth Profilemaker, program, który wylicza charakterystykę urzšdzenia na podstawie zadanych wartoœci i zamierzonych rezultatów. Kolejnym krokiem jest zarzšdzanie kolorem w procesach drukowania, czemu służy densytometr refleksyjny, spektrofotometr ułatwiajšcy przeniesienie informacji do i z przygotowalni, zwłaszcza w zakresie dodatków kolorowych, Color Quality Đ program kontroli jakoœci, który przechowuje bazę danych wartoœci Lab dla domyœlnych parametrów oraz wyników pomiarów. Kolejnym narzędziem ułatwiajšcym zarzšdzanie kolorem w procesach drukowania jest program recepturowania farb Đ GretagMacbeth Ink Formulation. Z kolei Grzegorz Łucki mówił o doœwiadczeniach swoich i swojej firmy w tym zakresie. Podkreœlał, że system zarzšdzania barwš usprawnia pracę, pozwala kontrolować efekty, a co najważniejsze Đ poprawia jakoœć, nie wymaga dodatkowych inwestycji i w rezultacie redukuje koszty. Kolejnym prelegentem był Jacek Galiński (Eurintrade Poland). Rozpoczšł od odpowiedzi na pytanie: co daje odbitka próbna? wymieniajšc następujšce argumenty: jest ona narzędziem kontroli jakoœci oraz stanowi narzędzie potrzebne do komunikowania się. Aby jednak spełniała te funkcje, musi być uznanym standardem, reprodukować tę samš przestrzeń barw, co proces drukowania oraz stymulować procesy technologiczne aż do finalnego produktu Đ druku. Następnie referent omówił rodzinę systemów Cromalin i ich zastosowanie. Ostatnim prelegentem był Krzysztof Malec (Kodak Polychrome Graphics Poland), który przedstawił informacje m.in. na temat liczby instalacji CtP oraz prognozy rozwoju tej technologii. Celem konferencji było przedstawienie dużych korzyœci płynšcych ze stosowania technologii cyfrowej i to chyba udało się organizatorom. Systemy CtP sš szeroko rozpowszechnione w œwiecie. Pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych zwišzanych z uruchomieniem tej technologii, także w Polsce zaczynajš się one dynamicznie rozpowszechniać. Zainteresowanych odsyłamy do tegorocznego styczniowego wydania Poligrafiki. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>