W górach o CtP i nie tylko
6 gru 2016 14:43

Technologia CtP i dyskusja na temat opłacalnoœci usług w zakresie bezpoœredniego naœwietlania płyt zdominowały merytorycznš częœć IV Zimowej Konferencji Poligraficznej, która odbywała się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 19-22 stycznia. Tym razem impreza, jak zwykle zorganizowana przez Szczecińskš Agencję Edukacyjnš wspólnie z Poligrafikš i COBRPP, przycišgnęła ponad 60 przedstawicieli krajowej branży poligraficznej. Największš frekwencję odnotowano pierwszego dnia konferencji, którego pierwszš częœć niemal w całoœci przygotowała redakcja Poligrafiki. Sesja pod tytułem ăUsługowe CtP Đ opłacalne ryzyko?Ó wywołała bardzo duże zainteresowanie, zwłaszcza ze strony dostawców sprzętu, jak i jego obecnych użytkowników. Po powitaniu uczestników przez Annę Hoffmann i Waldemara Œwiatłego z SAE prowadzenie konferencji przejšł redaktor naczelny Poligrafiki Sławomir Sokołowski, będšc również autorem pierwszego referatu. Przedstawione w nim fakty dotyczšce CtP na rynku polskim nie pozostawiajš wštpliwoœci: mimo nie najlepszej koniunktury w całym przemyœle w 2002 roku odnotowaliœmy w Polsce prawdziwy boom, jeœli chodzi o inwestycje w systemy naœwietlania płyt. Jak wynika ze zgromadzonych przez Poligrafikę danych, w cišgu zaledwie dwunastu miesięcy liczba systemów CtP pracujšcych w naszym kraju wzrosła o 100%! Co ciekawe, aż co trzeci z nich był kupowany z myœlš o wykorzystaniu do usługowego naœwietlania płyt. Właœnie inwestycje w usługowe naœwietlarnie, pierwsze inwestycje zrealizowane przez drukarnie dziełowe, wcišż brak nowych naœwietlarek gazetowych Đ to najkrótsza charakterystyka tego, co wydarzyło się na tym rynku w roku ubiegłym. Zainteresowanych rozwojem technologii CtP i jej aktualnym stanem zapraszam do lektury styczniowego wydania Poligrafiki, które w dużej częœci poœwięciliœmy tej tematyce. Techniczne i rynkowe plusy i minusy zwišzane z zastosowaniem CtP omówił w swoim wystšpieniu szef firmy Profikolor, Przemysław Kida. Jego referat dotyczył przede wszystkim najczęœciej spotykanych problemów, z jakimi borykajš się użytkownicy systemów CtP oraz drukarnie stosujšce płyty cyfrowe. Przemyœlenia te były żywo dyskutowane w dalszej częœci sesji nt. CtP. Nasz redakcyjny kolega próbował się także rozprawić z kilkoma mitami, które jakoby stanowiš zaporę dla inwestowania w usługowe systemy CtP. Temat ten był kontynuowany przez Zenona Niedbalskiego, prezesa warszawskiego studia Fototype, które od wrzeœnia ub.r. posiada oddział w Krakowie œwiadczšcy usługi właœnie w zakresie bezpoœredniego naœwietlania płyt. Szef firmy opowiadał wyczerpujšco o swoich dotychczasowych doœwiadczeniach, przede wszystkim ze współpracy z wydawnictwami i drukarniami. Z bardzo ciekawš reakcjš spotkała się informacja Zenona Niedbalskiego o tym, że wœród wcišż rosnšcej liczby klientów Fototype'u sš zakłady poligraficzne wyposażone wÉ jednokolorowe Romayory. Zdaniem prezesa firmy fakt ten œwiadczy o tym, że technologia CtP i płyty cyfrowe mogš znaleŸć zastosowanie w każdej drukarni, a współpraca zarówno z dużymi zakładami, jak i z małymi rodzinnymi firmami jest potwierdzeniem słusznoœci istnienia usługowej naœwietlarni CtP. Na drugš częœć konferencji złożyły się referaty przygotowane przez przedstawicieli Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej i Centralnego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego. Jako pierwszy przedstawiciel IPPW wystšpił Stefan Jakucewicz, który przedstawił rodzaje i zastosowanie papierów metalizowanych. Z kolei Jerzy Petriaszwili wygłosił referat na temat otwieralnoœci opraw ksišżkowych. Oba wystšpienia zostały przedzielone referatami Elżbiety Marcinkowskiej i Przemysława Œlebody z COBRPP, które dotyczyły zagadnień zwišzanych z ochronš œrodowiska. Trzeci blok referatów stanowiły tradycyjnie wystšpienia firm. Pierwszego dnia konferencji prezentacje wygłosili przedstawiciele firm Ferag Polska i Xerox Polska. Witold Kiwak z Ferag Polska opowiedział zebranym o nowoœciach w ofercie firmy, m.in. o urzšdzeniach przygotowywanych z myœlš o przyszłorocznych targach DRUPA. Następnie miała miejsce prezentacja nowej strategii działania firmy Xerox na rynku polskim. Głos zabrali Michał Łepkowski, szef marketingu działu systemów graficznych w Xerox Polska, i Swapan Chaudhuri, do końca 2002 roku dyrektor generalny tej firmy, a od stycznia br. szef firmy Xteam, wyłšcznego koncesjonera systemów cyfrowych Xeroksa na rynku poligraficzno-wydawniczym. O tym bardzo ciekawym przedsięwzięciu poinformowano kilka dni póŸniej na specjalnie zwołanej konferencji prasowej (patrz s. 7). W drugim dniu konferencji miały miejsce dwa wystšpienia. Ryszard Barański, szef działu prepress MAN Roland Polska, opowiadał o zasadnoœci uruchamiania usługowych naœwietlarni CtP, bezpoœrednio nawišzujšc do tematu sesji Poligrafiki z dnia poprzedniego. Warto dodać, że spoœród czterech ubiegłorocznych instalacji naœwietlarek CtP firmy Fuji zrealizowanych przez MAN Roland Polska dwie pracujš usługowo. Następnie Tomasz Ziędalski z firmy Ricoh Polska przedstawił najnowsze systemy cyfrowe tej firmy przeznaczone dla sektora poligrafii i wydawnictw. Przypomnijmy, że segmentowi temu Ricoh poœwięca szczególnš uwagę od 2002 roku (mówił o tym m.in. prezes Ricoh Polska w wywiadzie udzielonym Poligrafice). Tyle jeœli chodzi o częœć merytorycznš. W ramach częœci rozrywkowej organizatorzy przygotowali m.in.: wycieczkę autokarowš do słowackiego Smokovca, kulig z ogniskiem i uroczystš kolację dla uczestników. Wielu z nich wykorzystało pobyt w Bukowinie, aby oddać się białemu szaleństwu, jeszcze inni zjechali w Tatry dwa dni wczeœniej, by wzišć udział w wielkim sportowym œwięcie, jakim były zawody Pucharu Œwiata w skokach narciarskich. *** Niestety, z przyczyn niezależnych od organizatorów nie przedstawiono trzech pozostałych referatów zapowiadanych w programie konferencji. Co gorsza, były one odwoływane w ostatniej chwili, co wywołało mieszane uczucia częœci uczestników. Wielu z nich przypominało, że m.in. na skutek tego rodzaju wpadek zdegradowane zostało znaczenie jesiennej konferencji w Międzyzdrojach (która nota bene już się nie odbywa). le by się stało, gdyby podobny los spotkał imprezy organizowane w Bukowinie i Kołobrzegu, na co zwracamy uwagę nie tylko jako magazyn branżowy, ale także jako patron medialny i instytucja współfirmujšca obie imprezy. Wydaje się, że organizatorzy powinni zaprowadzić nieco większš dyscyplinę zarówno wœród osób, jak i firm zgłaszajšcych chęć wystšpienia. Jeżeli referat jest odwoływany w ostatniej chwili, œwiadczy to o mało poważnym traktowaniu uczestników, którzy wszak płacš za udział ze œwiadomoœciš, że wysłuchajš wszystkich zaplanowanych wystšpień. Miejmy nadzieję, że podobne sytuacje nie będš miały miejsca ani w Kołobrzegu, ani podczas kolejnych spotkań w Bukowinie. I jeszcze jedna propozycja. Już dziœ wiadomo, że w przyszłym roku Puchar Œwiata w skokach ponownie zawita do Zakopanego. Może warto poszerzyć program imprez towarzyszšcych konferencji o wspólny wyjazd na zawody z udziałem Adama Małysza? Z minisondy przeprowadzonej wœród uczestników tegorocznej konferencji wynika, że chętnych byłoby wielu. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>